Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Ewangelia Mateusza 10
 
1
2532
A
4341
gdy przywołał
846
swoich
1427
dwunastu
3101
uczniów,
1325
dał
846
im
1849
moc
4151
nad duchami
169
nieczystymi,
5620
by
846
je
1544
wyrzucali
2532
oraz
2323
uzdrawiali
3956
każdą
3554
chorobę
2532
i
3956
każdą
3119
niemoc.
 
2
1161
A
3686
imiona
1427
dwunastu
652
apostołów
2076
5023
takie:
4413
pierwszym
 
4613
Szymon,
3004
zwany
4074
Piotrem
2532
oraz
846
jego
80
brat,
406
Andrzej;
2385
Jakub
 
3588
ten
2199
Zebedeusza
(1)
 
2532
oraz
846
jego
80
brat,
2491
Jan;
 
3
5376
Filip
2532
i
918
Bartłomiej;
2381
Tomasz
2532
i
3156
Mateusz
 
5057
poborca podatków;
2385
Jakub
 
3588
ten
256
Alfeusza
(2)
 
2532
i
3002
Lebeusz,
1941
zwany
2280
Tadeuszem;
 
4
4613
Szymon
2581
Kananejczyk
2532
i
2455
Juda
2469
Iskariota
 
3588
ten, co
846
go
2532
również
3860
wydał.
 
5
5128
1427
dwunastkę
649
posłał
2424
Jezus
 
(i)
3853
nakazał
846
im
3004
mówiąc:
1519
Na
3598
drogę
1484
narodów
3361
nie
565
wchodźcie
2532
oraz
3361
nie
1525
wchodźcie
1519
do
4172
miast
4541
Samarytan.
 
6
1161
Ale
4198
idźcie
3123
raczej
4314
do
622
zagubionych
4263
owiec
3624
domu
2474
Izraela.
 
7
1161
A
4198
idąc
2784
głoście
3004
mówiąc,
3754
że
1448
przybliżyło się
932
królestwo
3772
niebios.
 
8
770
Słabych
2323
uzdrawiajcie,
3015
trędowatych
2511
oczyszczajcie,
3498
[x]
1453
[x]
(3)
 
1544
wyrzucajcie
1140
demony.
1432
Darmo
2983
wzięliście,
1432
darmo
1325
dawajcie.
 
9
3361
Nie
2932
posiadajcie
5557
złota
3366
ani
696
srebra,
3366
ani
5475
miedzi
1519
w
5216
waszych
2223
pasach,
 
10
3361
ani
4082
torby
1519
na
3598
drogę,
3366
ani
1417
dwóch
5509
szat spodnich,
3366
ani
5266
sandałów,
3366
ani
4464
laski,
1063
ponieważ
2040
robotnik
514
godny
2076
jest
846
swego
5160
pokarmu.
 
11
1161
A
302
[-]
 
(w)
4172
mieście
2228
lub
2968
wsi,
1519
do
3739
której
1525
wejdziecie,
1833
wypytajcie
5101
kto
1722
w
846
niej
2076
jest
514
godny.
2546
I tam
3306
pozostańcie,
2193
aż do
302
[-]
1831
wyjścia.
 
12
1161
A
1525
gdy wejdziecie
1519
do
3614
domu,
782
pozdrówcie
846
go.
 
13
2532
I
1437
jeśli
3303
[-]
3614
dom
5600
okaże się
514
godny,
2064
niech przyjdzie
1515
pokój
5216
wasz
1909
na
846
niego.
1161
A
1437
gdyby
3361
nie
5600
był
514
godny,
5216
wasz
1515
pokój
1994
niech powróci
4314
do
5209
was.
 
14
2532
A
1437
jeśli
3739
ktoś
3361
nie
1209
przyjąłby
5209
was
(4)
 
3366
ani
 
(nie)
191
wysłuchał
3056
słów
5216
waszych,
1831
wychodząc z
3614
domu
2228
lub
 
(z)
1565
tego
4172
miasta,
1621
strząśnijcie
2868
pył
 
(ze)
4228
stóp
5216
waszych.
 
15
281
Zaprawdę
3004
mówię
5213
wam:
414
Lżej
2071
będzie
1093
ziemi
4670
Sodomy
2532
i
1116
Gomory
1722
w
2250
dniu
2920
sądu,
2228
niż
1565
temu
4172
miastu.
 
16
2400
Oto
1473
ja
5209
was
649
posyłam
5613
jak
4263
owce
1722
w
3319
środek
3074
wilków.
(5)
 
1096
Bądźcie
3767
więc
5429
mądrzy,
5613
jak
3789
węże
2532
i
185
czyści,
5613
jak
4058
gołębie.
 
17
1161
I
4337
wystrzegajcie się
575
[-]
444
ludzi,
1063
ponieważ
3860
będą wydawać
5209
was
1519
przed
4892
sanhedryny
2532
i
1722
w
846
swoich
4864
synagogach
5209
was
3146
będą biczować.
 
18
2532
Oraz
1909
przed
2232
rządców
1161
[-]
2532
i
935
królów
71
będziecie prowadzeni
1752
ze względu
 
(na)
1700
mnie,
1519
na
3142
świadectwo
846
im
2532
oraz
1484
narodom.
 
19
1161
A
3752
gdy
5209
was
3860
wydadzą,
3361
nie
3309
troszczcie się
4459
jak
2228
lub
5101
co
2980
powiecie,
1063
bo będzie
5213
wam
1325
dane
1722
w
1565
tej
5610
chwili,
5101
co
2980
macie mówić,
(6)
 
 
20
1063
ponieważ
3756
nie
5210
wy
2075
jesteście
2980
mówiącymi,
235
ale
4151
duch
5216
waszego
3962
Ojca,
2980
który mówi
1722
w
5213
was.
(7)
 
 
21
1161
A
80
brat
3860
wyda
80
brata
1519
na
2288
śmierć
2532
i
3962
ojciec
5043
dziecko,
2532
i
1881
powstaną
5043
dzieci
1909
przeciwko
1118
rodzicom,
2532
i
2289
zabiją
846
ich.
 
22
2532
I
2071
będziecie
3404
znienawidzeni
5259
przez
3956
wszystkich
1223
z powodu
3450
mojego
3686
imienia.
1161
A
5278
kto wytrwa
1519
do
5056
końca,
3778
ten
4982
zostanie wybawiony.
 
23
1161
A
3752
gdyby
5209
was
1377
prześladowali
1722
w
3778
tym
4172
mieście,
5343
uciekajcie
1519
do
243
innego.
(8)
 
281
Zaprawdę
1063
bowiem
3004
mówię
5213
wam,
3756
nie
3361
[-]
5055
skończycie
 
(obchodzić)
4172
miast
2474
Izraela,
2193
2064
przyjdzie
5207
Syn
444
Człowieczy.
 
24
3101
Uczeń
3756
nie
2076
jest
5228
ponad
1320
nauczycielem,
3761
ani
1401
niewolnik
5228
ponad
846
swego
2962
pana.
 
25
713
Wystarczające
3101
dla ucznia,
2443
aby
1096
się stał
5613
jak
846
jego
1320
nauczyciel
2532
i
1401
niewolnik
 
5613
jak
846
jego
2962
pan.
1487
Jeśli
3617
pana domu
2564
nazywali
954
Belzebubem,
 
(to o)
4214
ile
3123
bardziej
846
jego
3615
domowników.
 
26
3767
Więc
3361
nie
5399
bójcie się
846
ich.
2076
Nie ma
1063
bowiem
3762
nic
2572
ukrytego,
3739
co
3756
nie
601
będzie objawione,
2532
ani
2927
ukrytego,
3739
co
3756
nie
1097
będzie poznane.
 
27
3739
To, co
3004
mówię
5213
wam
1722
w
4653
ciemności,
2036
powiedzcie
1722
w
5457
świetle
2532
i
3739
co
1519
na
3775
ucho
191
słyszycie,
2784
głoście
1909
na
1430
dachach.
 
28
2532
I
3361
nie
5399
bójcie się
575
[-]
615
tych, którzy zabijają
4983
ciało,
1161
ale
5590
duszy
3361
nie
1410
są w stanie
615
zabić.
1161
Ale
5399
bójcie się
3123
raczej
1410
tego, co może
2532
i
5590
duszę,
2532
i
4983
ciało
622
zniszczyć
1722
w
1067
Gehennie.
 
29
3780
Czy nie
787
za asa
4453
są sprzedawane
1417
dwa
4765
wróble?
2532
Nawet
1520
jeden
1537
z
846
nich
3756
nie
4098
spadnie
1909
na
1093
ziemię
427
bez
 
(woli)
5216
waszego
3962
Ojca.
 
30
1161
A
2532
nawet
3956
wszystkie
2359
włosy
5216
na waszej
2776
głowie
1526
705
policzone.
 
31
3767
A zatem:
3361
nie
5399
bójcie się.
5210
Wy
1308
jesteście ważniejsi,
4183
niż wiele
4765
wróbli.
(9)
 
 
32
3956
Każdy
3767
więc,
3748
kto
3670
przyzna się
1722
do
1698
mnie
1715
przed
444
ludźmi,
2504
i ja
3670
się przyznam
1722
do
846
niego
1715
przed
3450
moim
3962
Ojcem
1722
w
3772
niebiosach.
 
33
1161
A
3748
kto
302
[-]
720
by się wyparł
3165
mnie
1715
przed
444
ludźmi,
2504
i ja
720
się wyprę
846
go
1715
przed
3450
moim
3962
Ojcem
1722
w
3772
niebiosach.
 
34
3361
Nie
3543
myślcie,
3754
że
2064
przyszedłem
906
rzucić
1515
pokój
1909
na
1093
ziemię.
3756
Nie
2064
przyszedłem
906
rzucić
1515
pokoju,
235
ale
3162
miecz.
 
35
1063
Ponieważ
2064
przyszedłem
1369
uczynić rozdwojenie,
 
(aby)
444
człowiek
 
(był)
2596
przeciwko
846
swemu
3962
ojcu,
2532
i
2364
córka
 
2596
przeciwko
846
swojej
3384
matce,
2532
i
3565
panna młoda
2596
przeciwko
846
swojej
3994
teściowej,
 
36
2532
a
2190
nieprzyjaciółmi
444
człowieka
3615
domownicy
846
jego.
 
37
5368
Kto kocha
3962
ojca
2228
lub
3384
matkę
5228
bardziej, niż
1691
mnie,
3756
nie
2076
jest
3450
mnie
514
godny.
2532
I
5368
kto kocha
5207
syna
2228
lub
2364
córkę
5228
bardziej, niż
1691
mnie,
3756
nie
2076
jest
3450
mnie
514
godny.
 
38
2532
I
3739
kto
3756
nie
2983
bierze
846
swego
4716
krzyża,
2532
a
190
idzie
3694
za
3450
mną,
3756
nie
2076
jest
3450
mnie
514
godny.
 
39
3588
Ten,
2147
który znalazł
846
swoją
5590
duszę,
622
straci
846
ją,
2532
a
3588
ten,
622
kto stracił
846
swoją
5590
duszę
1752
z
1700
mojego
 
powodu,
2147
znajdzie
846
ją.
 
40
3588
Ten,
1209
kto przyjmuje
5209
was,
1691
mnie
1209
przyjmuje;
2532
a
3588
ten,
1209
który przyjmuje
1691
mnie,
1209
przyjmuje
3588
tego,
649
który posłał
3165
mnie.
 
41
1209
Kto przyjmuje
4396
proroka
1519
ze względu na
3686
imię
4396
proroka,
2983
weźmie
3408
zapłatę
4396
proroka,
2532
i
1209
ten, który przyjmuje
1342
sprawiedliwego
1519
ze względu na
3686
imię
1342
sprawiedliwego,
2983
weźmie
3408
zapłatę
1342
sprawiedliwego,
 
42
2532
i
3739
kto
1437
by
4222
dał pić
1520
jednemu
 
(z)
5130
tych
3398
małych
4221
kielich
5593
zimnej
 
(wody)
(10)
 
3440
jedynie
1519
ze względu na
3686
imię
3101
ucznia,
281
zaprawdę,
3004
mówię
5213
wam,
3756
nie
3361
[-]
622
straci
846
swojej
3408
zapłaty.


1 Mat 10:2 MG: "ten, (który jest synem) Zebedeusza"
2 Mat 10:3 MG "ten, (który jest synem) Alfeusza"
3 Mat 10:8 TR: Słabych uzdrawiajcie, trędowatych oczyszczajcie, zmarłych (3498) budźcie (1453), wyrzucajcie demony.(…).
4 Mat 10:14 MG: "A kto nie przyjąłby was" - słowo "jeśli"(ἐὰν 1437) zostało scalone z "przyjąłby" (δέξηται 1209).
5 Mat 10:15 MG: "Oto ja was posyłam jak ojciec między (1722 ἐν w oraz 3319 μέσῳ środek) wilki.
6 Mat 10:19 MG: "bowiem będzie dane wam w tej chwili, co macie mówić".
7 Mat 10:20 MG: "ponieważ nie wy jesteście tymi, którzy mówią" - 2980 λαλοῦντες imiesłów: "mówiącymi" - jedno słowo zamiast trzech.
8 Mat 10,23 MG: "drugiego".
9 Mat 10,31 MG: "niż liczne wróble".
10 Mat 10,42 MG: "napoił jednego (z) tych małych kielichem zimnej wody"


Idź do Ewangelia Mateusza 9^Początek rozdziałuIdź do Ewangelia Mateusza 11