Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Ewangelia Mateusza 14
 
1
1722
W
1565
tamtym
2540
czasie
2264
Herod
5076
tetrarcha
191
usłyszał
189
wieść
2424
o Jezusie
 
2
2532
i
2036
powiedział
846
swoim
3816
chłopcom:
3778
To
2076
jest
2491
Jan
910
Chrzciciel;
846
on
1453
został wzbudzony
(1)
 
575
spośród
3498
umarłych
2532
i
1223
przez
5124
to
(2)
 
1754
dokonują się
1411
cuda
1722
w
846
nim.
(3)
 
 
3
1063
Bo
2264
Herod
2902
chwyciwszy
(4)
 
2491
Jana,
1210
związał
846
go
2532
i
5087
umieścił
1722
w
5438
więzieniu
1223
z powodu
2266
Herodiady,
1135
żony
5376
Filipa,
(5)
 
846
swego
80
brata,
 
4
2491
Jan
1063
bowiem
3004
mówił
846
mu:
(6)
 
3756
Nie
1832
wolno
4671
ci
846
jej
2192
mieć.
 
5
2532
I
2309
chciał
846
go
615
zabić,
 
(lecz)
5399
bał się
3793
tłumu,
3754
ponieważ
2192
mieli
846
go
5613
za
4396
proroka.
 
6
1161
A
71
podczas obchodzenia
1077
urodzin
2264
Heroda,
(7)
 
2364
córka
2266
Herodiady
3738
zatańczyła
1722
na
3319
środku
2532
i
700
spodobała się
2264
Herodowi.
 
7
3606
Dlatego
3326
pod
3727
przysięgą
3670
obiecał
846
jej
1325
dać,
3739
czego
(8)
 
1437
by
154
zażądała.
 
8
1161
A
3588
ona,
4264
podpuszczona
5259
przez
846
swoją
3384
matkę
5346
powiedziała:
1325
Daj
3427
mi
5602
tu
1909
na
4094
misie
2776
głowę
2491
Jana
910
Chrzciciela.
 
9
2532
I
3076
zasmucił się
935
król,
1161
ale
1223
z powodu
3727
przysięgi
(9)
 
2532
i
4873
leżących przy stole,
2753
kazał
1325
dać.
 
10
2532
A
3992
posławszy
 
(kata),
607
ściął głowę
2491
Janowi
1722
w
5438
więzieniu.
 
11
2532
I
5342
przyniesiono
846
jego
2776
głowę
1909
na
4094
misie
2532
i
1325
oddano
2877
dziewczynie.
2532
I
5342
zaniosła
846
swojej
3384
matce.
 
12
2532
A
846
jego
3101
uczniowie
4334
podeszli,
142
zabrali
4983
ciało
2532
i
2290
pogrzebali
846
je.
2532
A
2064
gdy przybyli,
518
oznajmili
2424
Jezusowi.
 
13
2532
A
2424
Jezus,
191
gdy wysłuchał,
402
oddalił się
1564
stamtąd
1722
w
4143
łodzi
1519
na
2048
opuszczone
5117
miejsce
2596
w
2398
samotności.
2532
A
3793
tłumy
191
usłyszawszy
 
(o tym),
190
szły za
846
nim
3979
pieszo
575
z
4172
miast.
 
14
2532
A
2424
Jezus,
1831
gdy wyszedł,
1492
dostrzegł
4183
wielki
(10)
 
3793
tłum
2532
i
4697
ulitował się
1909
nad
846
nimi,
2532
i
2323
uzdrowił
846
ich
732
chorych.
 
15
1161
A
3798
gdy wieczór
1096
nastał,
(11)
 
4334
podeszli do
846
niego
846
jego
3101
uczniowie
3004
mówiąc:
2048
Opuszczone
2076
jest
3588
to
5117
miejsce
2532
i
3928
późna
2235
już
5610
godzina.
630
Odeślij
3793
tłumy
 
,
2443
aby
565
odszedłszy
1519
na
2968
wieś,
59
kupili
1438
sobie
1033
pokarm.
 
16
1161
A
2424
Jezus
2036
powiedział
846
im:
3756
Nie
5532
muszą
2192
[-]
565
odchodzić.
5210
Wy
1325
dajcie
846
im
5315
jeść.
 
17
1161
Ale
3588
oni
846
mu
3004
powiedzieli:
3756
Nie
2192
mamy
5602
tutaj
 
(niczego),
1487
tylko
3361
[-]
4002
pięć
740
chlebów
2532
i
1417
dwie
2486
ryby.
 
18
1161
A
3588
on
2036
powiedział:
5342
Przynieście
3427
mi
846
je
5602
tutaj.
 
19
2532
I
2753
rozkazał
3793
tłumom
347
położyć się
1909
na
5528
trawie.
2983
Wziął
4002
pięć
740
chlebów
2532
i
1417
dwie
2486
ryby.
308
Spojrzał do góry,
1519
w
3772
niebo.
2127
Pobłogosławił
2532
a
2806
połamawszy
1325
dał
3101
uczniom
740
chleby,
1161
a
3101
uczniowie
3793
tłumom.
 
20
2532
I
5315
jedli
3956
wszyscy,
2532
i
5526
zostali nakarmieni,
2532
i
142
zebrali
4052
nadmiarowych
2801
kawałków
1427
dwanaście
4134
pełnych
2894
koszy.
 
21
1161
A
2068
jedzących
(12)
 
2258
było
5616
około
4000
pięciu tysięcy
435
mężów,
5565
oprócz
1135
kobiet
2532
i
3813
dzieci.
 
22
2532
I
2112
natychmiast
315
zmusił
2424
Jezus
3101
uczniów,
1684
aby weszli
1519
do
4143
łodzi
2532
i
4254
uprzedzili
846
go
1519
na
4008
drugą stronę,
2193
3739
[-]
630
odprawi
3793
tłumy.
(13)
 
 
23
2532
A
630
gdy odprawił
3793
tłumy,
305
wszedł
1519
na
3735
górę
2596
w
2398
samotności
4336
pomodlić się.
1161
A
3798
gdy wieczór
1096
nastał,
2258
był
1563
tam
3441
sam.
 
24
1161
A
4143
łódź
2258
była
2235
już
3319
na środku
2281
morza
928
nękana
5259
przez
2949
fale,
2258
był
1063
bowiem
1727
przeciwny
417
wiatr.
 
25
1161
A
5067
o czwartej
5438
straży
3571
nocnej
565
szedł
4314
do
846
nich
2424
Jezus,
4043
idąc
1909
po
2281
morzu.
 
26
2532
A
3101
uczniowie
1492
zobaczywszy
846
go
4043
chodzącego
1909
po
2281
morzu,
5015
przestraszyli się
3004
mówiąc,
3754
że
 
(to)
2076
jest
5326
zjawa!
2532
I
575
ze
5401
strachu
2896
zaczęli krzyczeć.
 
27
1161
A
2424
Jezus
2112
natychmiast
2980
przemówił do
846
nich
3004
mówiąc:
2293
Odwagi!
1473
Ja
1510
jestem,
3361
nie
5399
bójcie się.
 
28
1161
A
4074
Piotr
611
odpowiadając
2036
rzekł
846
mu:
2962
Panie,
1487
jeśli
4771
ty
1488
jesteś,
(14)
 
2753
każ
3165
mi
2064
przyjść
4314
do
4571
ciebie
1909
po
5204
wodzie.
 
29
3588
On
1161
zaś
2036
powiedział:
2064
Przyjdź!
2532
I
2597
wystąpiwszy
575
z
4143
łodzi,
4074
Piotr
4043
szedł
1909
po
5204
wodzie,
2064
idąc
4314
do
2424
Jezusa.
 
30
1161
A
991
widząc
2478
potężny
417
wiatr
5399
przestraszył się
2532
i
756
gdy zaczął
2670
się topić,
2896
zawołał
3004
mówiąc:
2962
Panie,
4982
wybaw
3165
mnie!
 
31
1161
A
2424
Jezus
2112
natychmiast
1614
wyciągnąwszy
5495
rękę,
1949
chwycił
846
go
2532
i
3004
powiedział
846
mu:
3640
Małej wiary,
1519
[-]
5101
dlaczego
1365
zwątpiłeś?
 
32
2532
A
1684
gdy
846
oni
 
weszli
1519
do
4143
łodzi,
2869
uciszył się
417
wiatr.
 
33
1161
A
3588
oni
1722
w
4143
łodzi
2064
podszedłszy,
4352
pokłonili się
(15)
 
846
mu
3004
mówiąc:
230
Prawdziwie
1488
jesteś
5207
Synem
2316
Bożym.
 
34
2532
I
1276
przeprawiwszy się,
2064
przyszli
1519
do
1093
ziemi
1082
Genezaret.
 
35
2532
A
435
mężowie
 
(z)
1565
tamtego
5117
miejsca
1921
rozpoznawszy
846
go,
649
rozesłali
 
(wiadomość)
1519
po
3650
całej
1565
tamtejszej
4066
okolicy.
2532
I
4374
przyniesiono
846
mu
3956
wszystkich,
2192
którzy się mieli
2560
źle.
 
36
2532
i
3870
prosili
846
go,
2443
aby
 
(móc)
3440
tylko
680
dotknąć
2899
krawędzi
846
jego
2440
wierzchniej szaty.
2532
A
3745
ilu
680
dotknęło,
1295
zostali ocaleni.
(16)
 


1 Mat 14,2 MG: "obudził się" - w gr. strona bierna.
2 Mat 14,2 MG "Dlatego" - διὰ τοῦτο - dosłownie: "przez to".
3 Mat 14,2 MG: "przez niego" - ἐν αὐτῷ - dosłownie: "w nim".
4 Mat 14,3 MG: "zatrzymawszy".
5 Mat 14,3 MG: "z uwagi na Herodiadę, żonę Filipa - w gr. δια "przez" lub "z powodu".
6 Mat 14,4 MG: "Gdyż Jan mu mówił".
7 Mat 14,6 MG: "A (w) święto urodzin [-] Heroda".
8 Mat 14,7 MG: "cokolwiek".
9 Mat 14,9 MG: "z uwagi na przysięgę" zob kom. do Mat 14,3.
10 Mat 14,14 MG: "liczny".
11 Mat 14,15 MG: "A gdy wieczór się pojawił".
12 Mat 14,21 MG: "tych, którzy jedli".
13 Mat 14,22 MG: "zanim odprawi tłumy".
14 Mat 14,28 MG: "jeśli (to) ty jesteś".
15 Mat 14,33 MG: "pokłon oddali".
16 Mat 14,36 MG: A ktokolwiek dotknął, został ocalony".


Idź do Ewangelia Mateusza 13^Początek rozdziałuIdź do Ewangelia Mateusza 15