Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Ewangelia Mateusza 18
 
1
1722
W
1565
tej
5610
godzinie
3101
uczniowie
4334
podeszli
2424
do Jezusa
3004
mówiąc:
5101
Kto
687
zatem
3187
większy
2076
jest
1722
w
932
królestwie
3772
niebios?
 
2
2532
A
2424
Jezus
4341
zawoławszy
3813
dziecko,
2476
postawił
846
je
1722
w
3319
pośrodku
846
nich
(1)
 
 
3
2532
i
2036
powiedział:
281
Zaprawdę
3004
mówię
5213
wam,
1437
jeśli
3361
nie
4762
zawrócicie
2532
i
 
(nie)
1096
staniecie się
5613
jak
3813
dzieci,
3756
nie
3361
[-]
1525
wejdziecie
1519
do
932
królestwa
3772
niebios.
 
4
3748
Kto
3767
więc
5013
uniży
1438
się
5613
jak
5124
to
3813
dziecko,
3778
ten
2076
jest
3187
większy
1722
w
932
królestwie
3772
niebios.
 
5
2532
I
3739
kto
1437
by
1209
przyjął
1520
jedno
5108
takie
3813
dziecko
1909
w
3686
imię
3450
moje,
1691
mnie
1209
przyjmuje.
 
6
1161
A
3739
kto
302
[-]
4624
Zgorszyłby
(2)
 
1520
jednego
 
(z)
5130
tych
3398
małych
4100
wierzących
1519
we
1691
mnie,
4851
korzystniej jest
846
mu,
2443
żeby
3684
kamień
3458
młyński
2910
zawieszony został
1519
na
(3)
 
846
jego
5137
szyi
2532
i
2670
utopiony został
1722
w
3989
głębinie
2281
morskiej.
 
7
3759
Biada
2889
światu
575
z powodu
4625
zgorszeń.
318
Konieczne
1063
bowiem
2076
jest,
 
(aby)
2064
przyszły
4625
zgorszenia,
4133
lecz
3759
biada
1565
temu
444
człowiekowi,
1223
przez
3739
którego
4625
zgorszenia
2064
przychodzą.
(4)
 
 
8
1161
A
1487
jeśli
4675
twoja
5495
ręka
2228
lub
4675
twoja
4228
stopa
4624
gorszy
4571
cię,
(5)
 
1581
wytnij
846
2532
i
906
odrzuć
575
od
4675
siebie.
2570
Lepiej
4671
ci
2076
jest
1525
wejść
1519
w
2222
życie
 
(jako)
5560
niewładny w nogach
2228
lub
2948
kaleki,
2228
niż
1417
dwie
5495
ręce
2228
lub
1417
dwie
4228
stopy
2192
mając
906
zostać wrzuconym
1519
w
4442
ogień
166
wieczny.
 
9
2532
I
1487
jeśli
4675
twoje
3788
oko
4624
gorszy
4571
cię,
(6)
 
1807
wyrwij
846
je
2532
i
906
odrzuć
575
od
4675
siebie.
2570
Lepiej
4671
ci
2076
jest
1525
wejść
1519
w
2222
życie
 
(jako)
3442
jednooki,
2228
niż
1417
dwoje
3788
oczu
2192
mając
906
zostać wrzuconym
1519
w
4442
ogień
1067
Gehenny.
 
10
3708
Uważajcie,
3361
nie
2706
lekceważcie
(7)
 
1520
jednego
 
(z)
5130
tych
3398
małych,
1063
bo
3004
mówię
5213
wam,
3754
że
846
ich
32
aniołowie
1722
w
3772
niebiosach
1223
przez
3956
cały
 
(czas)
991
patrzą
 
(na)
4383
oblicze
3962
Ojca
3450
mego
1722
w
3772
niebiosach.
 
11
063
Bo
5207
Syn
444
Człowieczy
2064
przyszedł,
4982
aby wybawić
3588
to, co
622
zagubione.
 
12
5101
Co
5213
wam
1380
się wydaje?
1437
Gdyby
1096
zdarzyło się,
 
(że)
5100
jakiś
444
człowiek
 
(posiada)
1540
sto
4263
owiec
2532
a
4105
zabłądziłaby
1520
jedna
1537
z
846
nich,
3780
czyż nie
863
zostawi
1768
dziewięćdziesięciu dziewięciu
1909
na
3735
wyżynach,
 
(a)
4198
poszedłszy
(8)
 
 
(nie)
2212
poszuka
4105
zbłąkanej?
 
13
2532
I
1437
gdyby
1096
zdarzyło się
2147
znaleźć
846
ją,
281
zaprawdę
3004
mówię
5213
wam,
3754
że
5463
raduje się
1909
z
846
niej
3123
bardziej,
2228
niż
1909
z
1768
dziewięćdziesięciu dziewięciu
3361
nie
4105
zbłąkanych.
 
14
3779
Także
3756
nie
2076
jest
2307
wolą
1715
[-]
3962
Ojca
5216
waszego
1722
w
3772
niebiosach,
2443
aby
622
zginął
1520
jeden
 
(z)
5130
tych
3398
małych.
 
15
1161
A
1437
gdyby
264
zgrzeszył
1519
przeciwko
4571
tobie
4675
twój
80
brat,
5217
odejdź
2532
i
1651
upomnij
846
go
 
3342
pomiędzy
4675
tobą,
2532
a
846
nim
3441
samym.
1437
Jeśli
4675
cię
191
posłucha,
2770
pozyskałeś
4675
swego
80
brata.
 
16
1161
A
1437
jeśli
3361
nie
191
posłucha,
3880
zabierz
3326
ze
4675
sobą
2089
jeszcze
1520
jednego
2228
lub
1417
dwóch,
2443
aby
1909
na
4750
ustach
1417
dwóch
2228
lub
5140
trzech
3144
świadków
2476
stanęło
3956
każde
4487
słowo.
 
17
1161
A
1437
gdyby
846
ich
3878
nie posłuchał,
2036
powiedz
1577
zgromadzeniu.
1437
Jeśli
1161
zaś
2532
i
1577
zgromadzenia
3878
by nie posłuchał,
2077
niech będzie
4671
dla ciebie
5618
jak
1482
poganin
2532
i
5057
poborca podatków.
 
18
281
Zaprawdę,
3004
mówię
5213
wam,
3745
co
1437
[-]
1210
byście związali
1909
na
1093
ziemi,
2071
będzie
1210
związane
1722
w
3772
niebiosach.
2532
I
3745
co
1437
  [-]
3089
byście rozwiązali
1909
na
1093
ziemi,
2071
będzie
3089
rozwiązane
1722
w
3772
niebiosach.
(9)
 
 
19
3825
Ponadto
(10)
 
281
zaprawdę
3004
mówię
5213
wam,
3754
że
1437
gdyby
5216
wasza
1417
dwójka
4856
uzgodniła
1909
na
1093
ziemi
3956
wszystko
4012
odnośnie
4229
spraw,
3739
o które
1437
by
154
prosili,
1096
stanie się
 
  (to)
846
im
3844
za sprawą
3962
Ojca
3450
mojego
1722
w
3772
niebiosach.
 
20
3757
Gdzie
1063
bowiem
1417
dwóch
2228
lub
5140
trzech
4863
zebranych
1526
jest
1519
w
1699
moje
3686
imię,
1563
tam
1510
jestem
1722
[-]
3319
pośród
846
nich.
(11)
 
 
21
5119
Wtedy
4074
Piotr,
4334
podszedłszy
846
do niego
2036
powiedział:
2962
Panie,
4212
jak często
(12)
 
264
zgrzeszy
1519
przeciwko
1691
mnie
3450
mój
80
brat,
2532
a
863
odpuszczę
846
mu?
2193
Aż do
2034
siedmiu razy?
 
22
2424
Jezus
3004
powiedział
846
mu:
3756
Nie
3004
mówię
4671
ci:
2193
Aż do
(13)
 
2034
siedmiu razy,
 
235
ale:
2193
Aż do
1441
siedemdziesięciu
2033
siedmiu!
 
23
1223
Dla
 
-
5124
tego
932
królestwo
3772
niebios
3666
jest podobne
444
do człowieka
 
935
króla,
3739
który
2309
chciał
4868
rozliczyć
3056
należność
3326
ze
846
swymi
1401
niewolnikami.
 
24
1161
A
756
gdy
846
on
756
zaczął
4868
rozliczać,
4374
przyniesiono
846
mu
1520
jednego
 
3781
winnego
3463
dziesięć tysięcy
5007
talentów.
 
25
1161
A
 
gdy
846
on
3361
nie
2192
miał
 
(z czego)
591
oddać,
846
jego
2962
pan
2753
kazał
846
go
4097
sprzedać
2532
i
846
jego
1135
żonę,
2532
i
5043
dzieci,
2532
i
3956
wszystko,
3745
cokolwiek
2192
miał,
2532
i
 
(dług)
591
spłacić.
 
26
4098
Upadłszy
3767
więc
1401
niewolnik
4352
pokłonił się
846
mu
(14)
 
3004
mówiąc:
2962
Panie!
3114
Bądź cierpliwym
1909
dla
1698
mnie,
2532
a
3956
wszystko
4671
ci
591
oddam.
 
27
1161
A
2962
Pan
1565
tego
1401
niewolnika
4697
zlitowawszy się,
630
uwolnił
846
go,
2532
a
1156
pożyczkę
846
mu
863
odpuścił.
 
28
1161
A
1831
wyszedłszy
1565
tenże
1401
niewolnik
2147
znalazł
1520
jednego
846
swego
4889
towarzysza w niewoli,
3739
który
3784
winny był
846
mu
1540
sto
1220
denarów,
2532
i
2902
chwyciwszy
846
go
4155
dusił
3004
mówiąc:
591
Oddaj
3427
mi,
1487
skoro
5100
coś
3784
jesteś winny.
 
29
4098
Upadłszy
3767
więc
1519
do
846
jego
4228
nóg
846
jego
4889
towarzysz w niewoli,
3870
prosił
846
go
3004
mówiąc:
3114
Bądź cierpliwym
1909
dla
1698
mnie,
2532
a
3956
[x]
591
oddam
4671
ci.
(15)
 
 
30
1161
Ale
3588
on
3756
nie
2309
chciał,
235
lecz
565
odszedłszy
906
wrzucił
846
go
1519
do
5438
więzienia,
2193
3739
[-]
591
oddałby
3784
co jest winien.
(16)
 
 
31
1161
A
846
jego
4889
towarzysze w niewoli,
1492
zobaczywszy
1096
co się stało,
3076
zasmucili się
4970
bardzo
2532
i
2064
przyszedłszy
1285
wyjaśnili
2962
Panu
1438
swojemu
3956
wszystko,
1096
co się stało.
 
32
5119
Wtedy
4341
przywoławszy
846
go
4341
do siebie,
2962
pan
846
jego
3004
powiedział
846
mu:
4190
Zły
1401
niewolniku,
3956
cały
1565
ten
3782
dług
(17)
 
4671
ci
863
odpuściłem,
1893
kiedy
3165
mnie
3870
prosiłeś.
 
33
3756
Nie
1163
należało
2532
i
4571
tobie
1653
zlitować się
 
(nad)
4675
twoim
4889
towarzyszem w niewoli,
5613
jak
2532
i
1473
ja
 
  (nad)
4571
tobą
1653
się zlitowałem?
 
34
2532
I
846
jego
2962
pan
3710
rozgniewany
3860
wydał
846
go
930
zadającym tortury,
2193
aż do
591
oddania
3739
[-]
3956
wszystkiego
3784
co jest winien
846
mu.
(18)
 
 
35
3779
Tak
2532
i
3962
Ojciec
3450
mój
2032
niebiański
4160
uczyni
5213
wam,
1437
gdybyście
1538
wszyscy
575
z
2588
serca
5216
swego
3361
nie
863
odpuścili
80
bratu
846
swemu
846
jego
3900
upadków.


1 Mat 18,2 MG: "pomiędzy nimi".
2 Mat 18,6 MG: "spowodowałby upadek".
3 Mat 18,6 TR "na" - επι (1909).
4 Mat 18,7 MG: "przyczyny upadków" zamiast "zgorszenia"
5 Mat 18,8 MG: "powoduje twój upadek".
6 Mat 18,9 MG: "powoduje twój upadek".
7 Mat 18,10 MG: "Uważajcie, abyście nie lekceważyli".
8 Mat 18,12 MG: "wyruszywszy"
9 Mat 18,18 MG: "Zaprawdę, mówię wam, jakie (sprawy)[-] byście związali na ziemi, będą związane w niebiosach. I jakie (sprawy) [-] byście rozwiązali na ziemi, będą rozwiązane w niebiosach".
10 Mat 18,19 MG: "Znów".
11 Mat 18,20 "Pomiędzy nimi".
12 Mat 18,21 MG: "jakże często"
13 Mat 18,22 MG: "Do"
14 Mat 18,26 MG: "oddawał mu pokłony".
15 Mat 18,29 TR: "a wszystko (3956 - παντα) oddam ci".
16 Mat 18,30 MG: "aż do oddania powinności".
17 Mat 18,32 MG: "całą tamtą powinność"
18 Mat 18,34 MG: "aż do oddania całej powinności jego".


Idź do Ewangelia Mateusza 17^Początek rozdziałuIdź do Ewangelia Mateusza 19