Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Ewangelia Mateusza 2
 
1
1161
A
 
(kiedy)
2424
Jezus
1080
urodził się
1722
w
965
Betlejem,
2449
w Judei,
1722
za
2250
dni
2264
Heroda
 
-
935
króla,
2400
oto
3097
magowie
575
ze
395
wschodu
3854
przybyli
1519
do
2414
Jerozolimy,
 
2
3004
mówiąc:
4226
Gdzie
2076
się znajduje
 
(ten)
5088
narodzony
935
król
2453
Judejczyków?
1492
Zobaczyliśmy
1063
bowiem
846
jego
792
gwiazdę
1722
na
395
wschodzie
2532
i
2064
przyszliśmy
846
mu
4352
się pokłonić.
(1)
 
 
3
1161
A
191
gdy usłyszał
 
(to)
935
król
2264
Herod
5015
przestraszył się
2532
a
3326
razem z
846
nim
3956
cała
2414
Jerozolima.
 
4
2532
I
4863
zebrawszy
3956
wszystkich
749
arcykapłanów
2532
i
1122
znawców Pisma
 
(spośród)
2992
ludu,
4441
dowiadywał się
3844
od
846
nich,
4226
gdzie
1080
się rodzi
5547
Mesjasz.
 
5
1161
A
3588
oni
2036
powiedzieli
846
mu:
1722
w
965
Betlejem,
2449
w Judei,
3779
tak
1063
bowiem
1125
jest napisane
1223
przez
4396
proroka:
 
6
2532
i
4771
ty,
965
Betlejem,
1093
ziemio
2448
Judy,
3760
wcale nie
1488
jesteś
1646
najmniejsze
1722
spośród
2232
rządców
2448
Judy,
1063
ponieważ
1537
z
4675
ciebie
1831
wyjdzie
2233
rządzący,
3748
który
4165
paść będzie
2992
lud
3450
mój
2474
Izraela.
 
7
5119
Wtedy
2264
Herod,
2977
potajemnie
2564
wezwawszy
3097
magów
198
dokładnie dowiedział się
3844
od
846
nich
 
(o)
5550
czasie
5316
ukazującej się
792
gwiazdy.
 
8
2532
I
3992
wysławszy
846
ich
1519
do
965
Betlejem,
2036
powiedział:
4198
idźcie,
(2)
 
199
dokładnie
1833
wypytajcie
4012
o
3813
dziecko.
1161
A
1875
gdy
 
(je)
2147
znajdziecie,
518
oznajmijcie
3427
mi,
3704
żebym
2504
i ja
2064
przyszedł
 
(i)
846
mu
4352
się pokłonił.
(3)
 
 
9
1161
A
3588
oni,
191
gdy wysłuchali
935
króla,
4198
poszli;
(4)
 
2532
a
2400
oto
792
gwiazda,
3739
którą
1492
dostrzegli
1722
na
395
wschodzie,
4254
wyprzedzała
846
ich,
2193
2064
przybyła
 
(i)
2476
stanęła
1883
ponad
 
(miejscem),
3757
gdzie
2258
było
3813
dziecko.
 
10
1161
A
1492
gdy dostrzegli
792
gwiazdę,
5463
uradowali się
5479
radością
4970
bardzo
3173
wielką.
 
11
2532
I
2064
gdy przyszli
1519
do
3614
domu,
3708
ujrzeli
(5)
 
3813
dziecko,
3326
razem z
3137
Marią,
846
jego
3384
matką,
2532
i
4098
upadłszy,
4352
pokłonili się
846
mu,
(6)
 
2532
a
455
otworzywszy
846
swoje
2344
skarby,
4374
ofiarowali
846
mu
1435
dary:
5557
złoto
2532
i
3030
kadzidło,
2532
i
4666
mirrę.
 
12
2532
A
5537
otrzymawszy pouczenie
2596
podczas
3677
snu,
 
(aby)
3361
nie
344
powracać
4314
do
2264
Heroda,
1223
poprzez
243
inną
3598
drogę
402
odeszli
1519
na
846
swoje
5561
terytorium.
 
13
1161
A
846
oni
402
gdy odeszli,
2400
oto
32
anioł
2962
Pana
5316
ukazał się
2596
podczas
3677
snu
2501
Józefowi,
3004
mówiąc:
1453
powstań,
3880
weź
3813
dziecko
2532
i
846
jego
3384
matkę,
2532
i
5343
uciekaj
1519
do
125
Egiptu,
2532
i
2468
bądź
1563
tam,
2193
302
[-]
4671
ci
2036
powiem.
3195
Zamierza
1063
bowiem
2264
Herod
2212
odszukać
3813
dziecko,
 
(żeby)
846
je
622
stracić.
 
14
1161
A
3588
on
1453
gdy powstał
3880
wziął
3571
nocą
3588
to
3813
dziecko
2532
oraz
846
jego
3384
matkę
2532
i
402
odszedł
1519
do
125
Egiptu.
 
15
2532
I
2258
był
1563
tam
2193
aż do
5054
końca
 
(życia)
2264
Heroda,
2443
aby
4137
wypełniło się
3588
to, co
4483
zostało powiedziane
5259
przez
2962
Pana
1223
za pośrednictwem
4396
proroka,
3004
mówiącego:
1537
z
125
Egiptu
2564
wywołałem
5207
syna
3450
mego.
(7)
 
 
16
5119
Wtedy
2264
Herod,
1492
gdy dostrzegł,
3754
że
1702
został wyszydzony
5259
przez
3097
magów,
3029
bardzo
2373
się rozgniewał
2532
i
649
posławszy
 
(swoich ludzi),
337
zgładził
3956
wszystkich
3816
chłopców
1722
w
965
Betlejem
2532
oraz
1722
we
3956
wszelkich
846
jego
3725
granicach,
575
od
1332
dwulatków
 
(począwszy)
2532
oraz
2736
poniżej
 
(tego wieku),
2596
zgodnie z
5550
czasem,
 
(o)
3739
którym
198
dokładnie się dowiedział
3844
od
3097
magów.
 
17
5119
Wtedy
4137
wypełniło się
 
(to, co)
4483
zostało powiedziane
5259
przez
4396
proroka
2408
Jeremiasza
3004
mówiącego:
 
18
1722
W
4471
Rama
191
był słyszany
5456
głos:
2355
lament
2532
i
2805
płacz,
2532
i
4183
wielkie
3602
narzekanie;
4478
Rachel
2799
opłakuje
846
swoje
5043
dzieci
2532
i
3756
nie
2309
chce
3870
zostać pocieszona,
3754
ponieważ
 
(ich już)
3756
nie
1526
ma.
(8)
 
 
19
1161
A
2264
Herod
5053
gdy doszedł do końca
 
(życia),
2400
oto
32
anioł
2962
Pana
2596
poprzez
3677
sen
5316
ukazał się
2501
Józefowi
1722
w
125
Egipcie,
 
20
3004
mówiąc:
1453
Powstań
3880
weź
3813
dziecko
2532
i
846
jego
3384
matkę,
2532
i
4198
idź
(9)
 
1519
do
1093
ziemi
2474
Izraela.
2348
Umarli
1063
bowiem
3588
ci, którzy
2212
szukają
5590
duszy
3813
dziecka.
 
21
1161
A
3588
On,
1453
gdy powstał,
3880
wziął
3813
dziecko
2532
i
846
jego
3384
matkę,
2532
i
2064
przybył
1519
do
1093
ziemi
2474
Izraela.
 
22
1161
Ale
191
gdy usłyszał,
3754
że
745
Archelaos
936
jest królem
1909
w
2449
Judei
 
473
zamiast
2264
Heroda,
846
swojego
3962
ojca
 
-
5399
bał się
(10)
 
1563
tam
565
wejść;
1161
a
5537
otrzymawszy pouczenie
2596
podczas
3677
snu,
402
odszedł
1519
ku
3313
obszarom
1056
Galilei.
 
23
2532
A
2064
gdy przybył
 
(tam),
2730
zamieszkał
1519
w
4172
mieście
3004
zwanym
3478
Nazaret
3704
aby
4137
wypełniło się
3588
to, co
4483
zostało powiedziane
1223
za pośrednictwem
4396
proroków,
3754
że
2564
będzie nazwany
3480
Nazarejczykiem.


1 Mat 2,2 MG: "oddać pokłon".
2 Mat 2,8 MG: "dotrzyjcie"
3 Mat 2,8 MG: "oddał pokłon".
4 Mat 2,9 MG: "poszli"
5 Mat 2,11 TR: I gdy przyszli do domu, znaleźli (2147) małe dziecko (…) MG: "zobaczyli".
6 Mat 7,11 MG: "oddali mu pokłon"
7 Oz 11:1
8 Jr 31:15
9 Mat 2,20 MG:"wyrusz"
10 Mat 2,22 MG: "przestraszył się".


Idź do Ewangelia Mateusza 1^Początek rozdziałuIdź do Ewangelia Mateusza 3