Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Ewangelia Mateusza 20
 
1
1063
Albowiem
3664
podobne
2076
jest
932
królestwo
3772
niebios
444
do człowieka
 
3617
pana domu,
3748
który
1831
wyszedł
260
wcześnie
4404
rano
3409
wynająć
2040
robotników
1519
do
846
swojej
290
winnicy.
(1)
 
 
2
2532
A
4856
uzgodniwszy
3326
z
2040
robotnikami
1537
po
1220
denarze
 
(za)
2250
dzień,
649
wysłał
846
ich
1519
do
846
swojej
290
winnicy.
(2)
 
 
3
2532
I
1831
gdy wyszedł
4012
około
5154
trzeciej
5610
godziny,
1492
dostrzegł
243
innych
2476
stojących
1722
na
58
rynku,
692
próżnujących.
 
4
2532
I
3004
powiedział
1565
im:
5217
Odejdźcie
2532
i
5210
wy
1519
do
290
winnicy,
(3)
 
2532
a
3739
co
1437
[-]
1510
będzie
1342
sprawiedliwe,
1325
dam
5213
wam.
(4)
 
 
5
1161
A
3588
oni
565
odeszli.
1831
Gdy wyszedł
3825
ponownie
4012
około
1623
szóstej
2532
i
1766
dziewiątej
5610
godziny,
4160
uczynił
5615
tak samo.
 
6
1161
A
4012
około
1734
jedenastej
5610
godziny,
1831
gdy wyszedł,
2147
znalazł
243
innych,
2476
którzy stali
692
próżnując
2532
i
3004
zapytał
846
ich:
5101
Dlaczego
5602
tu
2476
staliście
3650
cały
2250
dzień
692
próżnując?
 
7
3004
Odpowiedzieli
846
mu:
3754
Ponieważ
3762
nikt
2248
nas
 
(nie)
3409
wynajął.
3004
Powiedział
846
im:
5217
Odejdźcie
2532
i
5210
wy
1519
do
290
winnicy,
(5)
 
2532
a
3739
co
1437
[-]
5600
będzie
1342
sprawiedliwe,
2983
weźmiecie.
(6)
 
 
8
1161
A
3798
gdy wieczór
1096
się pojawił,
2962
pan
290
winnicy
(7)
 
3004
powiedział
846
swojemu
2012
zarządcy:
2564
Zawołaj
2040
robotników
2532
i
591
daj
846
im
3408
zapłatę,
756
zaczynając
575
od
2078
ostatnich
2193
aż do
4413
pierwszych.
 
9
2532
I
2064
gdy przyszli
 
(wynajęci)
4012
około
5610
godziny
1734
jedenastej,
(8)
 
2983
wzięli
303
po
1220
denarze.
 
10
1161
A
2064
gdy przyszli
4413
pierwsi
3543
sądzili,
3754
że
4119
więcej
2983
dostaną.
2532
A
2983
dostali
2532
i
846
oni
303
po
1220
denarze.
 
11
1161
A
2983
gdy wzięli,
1111
szemrali
2596
przeciwko
3617
panu domu,
 
12
3004
mówiąc,
3754
że
3778
ci
2078
ostatni
1520
jedną
5610
godzinę
4160
pracowali
2532
i
2470
równymi
2254
nam
846
ich
4160
uczyniłeś;
3588
nam,
941
którzy znosiliśmy
922
ciężar
2250
dnia
2532
oraz
2742
spiekotę.
 
13
1161
A
3588
on
611
odpowiadając
2036
powiedział
1520
jednemu
 
(z)
846
nich:
2083
Przyjacielu,
(9)
 
3756
nie
91
czynię
4571
tobie
91
krzywdy.
3780
Czyż nie
1220
denara
4856
uzgodniłeś ze
3427
mną?
 
14
142
Zabierz
4674
swoje
2532
i
5217
odejdź.
2309
Chcę
1161
zaś
5129
temu
2078
ostatniemu
1325
dać,
5613
jak
2532
i
4671
tobie.
 
15
2228
Czy
3756
nie
1832
wolno
3427
mi
4160
czynić,
3739
co
2309
chcę
1722
z
1699
tym, co moje?
1487
Czy
3788
oko
4675
twe
2076
jest
4190
złe,
3754
ponieważ
1473
ja
1510
jestem
18
dobry?
 
16
3779
Tak
2071
będą
2078
ostatni
4413
pierwszymi,
2532
a
4413
pierwsi
2078
ostatnimi;
4183
wielu
1063
bowiem
1526
jest
2822
powołanych,
1161
ale
3641
niewielu
1588
wybranych.
 
17
2532
I
305
wchodząc
1519
ku
2414
Jerozolimie,
2424
Jezus
3880
wziął ze sobą
1427
dwunastu
3101
uczniów
2596
na
2398
osobności
1722
w
3598
drodze
(10)
 
2532
i
2036
powiedział
846
im:
 
18
400
Oto
305
wychodzimy
1519
ku
2414
Jerozolimie
2532
i
5207
Syn
444
Człowieczy
3860
będzie wydany
749
arcykapłanom
2532
i
1122
znawcom Pisma,
2532
i
2632
zasądzą
846
mu
2288
śmierć,
 
19
2532
i
3860
wydadzą
846
go
1484
narodom
1519
na
1702
wyszydzenie
2532
i
3146
ubiczowanie,
2532
i
4717
ukrzyżowanie
2532
a
5154
trzeciego
2250
dnia
450
podniesie się.
 
20
5119
Wtedy
4334
podeszła do
846
niego
3384
matka
5207
synów
2199
Zebedeusza
3326
razem z
5207
synami
846
swymi
4352
kłaniając się
(11)
 
2532
i
154
prosząc
5100
o coś
3844
od
846
niego.
 
21
1161
A
3588
On
2036
zapytał
846
ją:
5101
Czego
2309
chcesz?
3004
Odpowiedziała
846
mu:
2036
Powiedz,
2443
aby
2523
zasiedli
3778
ci
1417
dwaj
5207
synowie
3450
moi,
1520
jeden
1537
po
1188
prawicy
4675
twojej,
2532
a
1520
jeden
1537
po
2176
lewicy
4675
twojej
1722
w
932
królestwie
4675
twoim.
 
22
1161
A
2424
Jezus
611
odpowiadając
2036
powiedział:
3756
Nie
1492
wiecie,
5101
o co
154
prosicie.
(12)
 
1410
Możecie
4095
wypić
4221
kielich,
3739
który
1473
ja
3195
mam
4095
pić?
2228
Lub
908
zanurzeniem,
3739
którym
1473
ja
907
będę zanurzony,
907
być zanurzonym?
3004
Odpowiedzieli
846
mu:
1410
Możemy.
 
23
2532
I
3004
powiedział
846
im"
3303
Wprawdzie
4221
kielich
3450
mój
4095
pić będziecie
2532
i
908
zanurzeniem,
3739
którym
1473
ja
907
będę zanurzony,
907
zanurzeni będziecie,
1161
ale
2523
zasiadanie
1537
po
1188
prawicy
3450
mojej
2532
i
1537
po
2176
lewicy
3450
mojej
3756
nie
2076
jest
1699
moje,
 
 (by)
1325
dać
 
 (wam),
235
lecz
3739
którym
(13)
 
2090
przygotowane jest
5259
przez
3962
Ojca
3450
mojego.
 
24
2532
A
1176
dziesięciu
191
usłyszawszy
 
(to),
23
oburzyło się
4012
na
1417
dwóch
80
braci.
 
25
1161
A
2424
Jezus
4341
przywoławszy
846
ich
2036
powiedział:
1492
Wiecie,
3754
że
758
posiadający władzę nad
1484
narodami
2634
panoszą się nad
846
nimi,
(14)
 
2532
a
3173
wielcy
2715
nadużywają władzy nad
846
nimi.
(15)
 
 
26
1161
Ale
3756
nie
3779
tak
2071
będzie
1722
wśród
5213
was,
235
lecz
3739
kto
1437
by
2309
chciał
1722
wśród
5213
was
1096
stać się
3173
wielkim,
2071
niech będzie
5216
waszym
1249
sługą.
 
27
2532
A
3739
kto
1437
by
2309
chciał
1722
wśród
5213
was
1511
być
4413
pierwszym,
2077
niech będzie
5216
waszym
1401
niewolnikiem.
 
28
5618
Podobnie, jak
5207
Syn
444
Człowieczy
3756
nie
2064
przyszedł,
 
(by mu)
1247
służono,
235
ale
 
  (by)
1247
służyć
2532
i
1325
wydać
846
swoją
5590
duszę
 
 (na)
3083
okup
473
za
4183
wielu.
(16)
 
 
29
2532
A
1607
gdy
846
oni
1607
wychodzili
575
z
2410
Jerycha,
190
szedł za
846
nim
4183
wielki
3793
tłum.
 
30
2532
I
2400
oto
1417
dwóch
5185
ślepych
2521
siedzących
3844
przy
3598
drodze
191
gdy usłyszało,
(17)
 
3754
że
2424
Jezus
3855
przechodzi obok,
2896
krzyknęli
3004
mówiąc:
1653
Zlituj się
 
(nad)
2248
nami
2962
Panie,
5207
Synu
1138
Dawida
 
31
1161
Lecz
3793
tłum
2008
zgromił
846
ich,
2443
aby
4623
zamilkli.
1161
Ale
3588
oni
 
(tym)
3185
więcej
2896
krzyczeli
(18)
 
3004
mówiąc:
1653
Zlituj się
 
 (nad)
2248
nami
2962
Panie,
5207
Synu
1138
Dawida.
 
32
2532
A
2424
Jezus
2476
stanąwszy
5455
zawołał
846
ich
2532
i
2036
zapytał:
5101
Co
2309
chcecie,
4160
abym
5213
wam
4160
uczynił?
 
33
3004
Odpowiedzieli
846
mu:
2962
Panie,
2443
aby
455
otworzyły się
2257
nasze
3788
oczy.
 
34
1161
A
2424
Jezus
4697
ulitowawszy się
680
dotknął
846
ich
3788
oczu,
2532
i
2112
natychmiast
846
ich
3788
oczy
308
odzyskały wzrok
2532
i
190
poszli za
846
nim.
(19)
 


1 Mat 20,1 MG: "plantacji winnych krzewów".
2 Mat 20,2 MG: "plantacji winnych krzewów".
3 Mat 20,4 MG: "plantacji winnych krzewów"
4 Mat 20,4 W grece dosłownie: "a co jeśli byłoby sprawiedliwe, dam wam".
5 Mat 20,7 MG: "plantacji winnych krzewów"
6 Mat 12,7 W grece dosłownie: "a co jeśli byłoby sprawiedliwe, weźmiecie".
7 Mat 20,8 MG: "plantacji winnych krzewów"
8 Mat 12,9 MG: I gdy przyszli około godziny jedenastej"
9 Mat 20,13 MG: "Towarzyszu"
10 Mat 20,17 MG: "wziął ze sobą dwunastu uczniów na (osobne) miejsce na drodze"
11 Mat 12,20 MG: "oddając pokłony"
12 Mat 20,22 MG: "prosicie dla siebie"
13 Mat 12,23 MG: "tym, dla których"
14 Mat 12,25 MG: "panuja nad nimi"
15 Mat 20,25 MG: "dają odczuć swoją władzę nad nimi".
16 Mat 20,28 MG: "w zastępstwie wielu".
17 Mat 12,30 MG: "gdy usłyszeli"
18 Mat 12,31 MG: "zaczęli krzyczeć"
19 Mat 20,34 MG: "zaczęli iść za nim" - w grece jest czas przeszły dokonany.


Idź do Ewangelia Mateusza 19^Początek rozdziałuIdź do Ewangelia Mateusza 21