Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Ewangelia Mateusza 24
 
1
2532
A
2424
Jezus
1831
wyszedłszy
4198
odszedł
(1)
 
575
ze
2411
świątyni,
(2)
 
2532
i
4334
podeszli
846
jego
3101
uczniowie,
1925
aby pokazać
846
mu
3619
zabudowania
2411
świątyni.
 
2
1161
A
2424
Jezus
846
im
2036
powiedział:
3756
Czyż nie
991
widzicie
5023
tego
3956
wszystkiego?
281
Zaprawdę
3004
mówię
5213
wam:
3756
Nie
3361
[-]
863
pozostanie
5602
tu
3037
kamień
1909
na
3037
kamieniu,
3739
który
3756
nie
2647
będzie zniszczony.
 
3
1161
A
2521
kiedy
846
on
2521
siedział
1909
na
3735
Górze
1636
Oliwnej,
4334
podeszli do
846
niego
3101
uczniowie
2596
na
2398
osobności
3004
pytając:
2036
Powiedz
2254
nam,
4219
kiedy
5023
to
2071
będzie
2532
i
5101
co
 
  (będzie)
4592
znakiem
4674
twojego
3952
pojawienia się
2532
i
4930
zakończenia
165
wieku?
(3)
 
 
4
2532
A
2424
Jezus
611
odpowiadając
2036
powiedział
846
im:
991
Patrzcie.
3361
by nie
4105
zwiódł
5209
was
5100
ktoś.
 
5
4183
Wielu
1063
bowiem
2064
przyjdzie
1909
w
3686
imieniu
3450
moim
3004
mówiąc:
1473
Ja
1510
jestem
5547
Chrystusem;
2532
i
4183
wielu
4105
zwiodą
 
6
1161
I
3195
będziecie
191
słyszeć
 
(o)
4171
wojnach
2532
i
189
wieściach
4171
wojennych.
3708
Uważajcie,
3361
nie
2360
przerażajcie się,
1163
trzeba
1063
bowiem,
(4)
 
 
(aby to)
3956
wszystko
1096
się stało,
235
lecz
 
(to)
3768
jeszcze nie
2076
jest
5056
koniec.
 
7
1453
Powstanie
1063
bowiem
1484
naród
1909
przeciwko
1484
narodowi
2532
i
932
królestwo
1909
przeciw
932
królestwu,
2532
i
2071
będą
3042
głody
2532
i
3061
zarazy,
2532
i
4578
trzęsienia
2596
w
 
(różnych)
5117
miejscach.
 
8
1161
Ale
5023
to
3956
wszystko
 
(jest jedynie)
746
początkiem
5604
bólów porodowych.
 
9
5119
Wtedy
3860
będą wydawać
5209
was
1519
na
2347
ucisk
2532
i
615
zabijać
5209
was
615
będą,
2532
i
2071
będziecie
3404
znienawidzeni
5259
przez
3956
wszystkie
1484
narody
1223
z powodu
3450
mojego
3686
imienia.
(5)
 
 
10
2532
I
5119
wtedy
4183
wielu
4624
się zgorszy,
(6)
 
2532
i
240
jedni drugich
3860
wydawać będą,
2532
i
3404
znienawidzą
240
jedni drugich.
 
11
2532
I
1453
powstanie
4183
wielu
5578
fałszywych proroków,
2532
i
4105
zwiodą
4183
wielu.
 
12
2532
I
1223
z uwagi na
4129
rozmnożenie się
458
bezprawia,
5594
ostygnie
26
miłość
4183
wielu.
 
13
1161
Ale
5278
ten, kto wytrwa
1519
do
5056
końca,
3778
ten
4982
będzie wybawiony.
 
14
2532
I
2784
będzie rozgłaszana
5124
ta
2098
dobra nowina
932
królestwa
1722
na
3650
całej
3625
zamieszkanej ziemi
1519
na
3142
świadectwo
3956
wszystkim
1484
narodom,
2532
i
5119
wtedy
2240
nadejdzie
5056
koniec.
 
15
3752
Kiedy
3767
więc
1492
zobaczycie
946
odrażającą rzecz
2050
spustoszenia,
4483
zapowiedzianą
1223
przez
4396
proroka
1158
Daniela,
2476
postawioną
1722
w
5117
miejscu
40
świętym;
314
kto czyta,
3539
niech rozumie.
 
16
5119
Wtedy
3588
ci, co
 
(są)
1722
w
2449
Judei,
5343
niech uciekają
1909
w
3735
góry.
 
17
3588
Ten, kto
 
(jest)
1909
na
1430
dachu,
2597
niech
3361
nie
2597
zstępuje,
142
aby zabrać
 
(coś)
1537
ze
846
swego
3614
domu.
 
18
2532
I
3588
ten, kto
 
(jest)
1722
w
68
polu,
1994
niech
3361
nie
1994
wraca
3694
z powrotem,
 
(aby)
142
zabrać
846
swoją
2440
szatę wierzchnią.
 
19
1161
Lecz
3759
biada
2192
tym, które mają
 
(dziecko)
1722
w
1064
łonie
2532
oraz
2337
karmiącym piersią
1722
w
1565
tamte
2250
dni.
 
20
1161
Lecz
4336
módlcie się,
2443
aby
5437
ucieczka
5216
wasza
3361
nie
1096
zdarzyła się
5494
zimą
3366
ani
 
(w)
4521
szabat.
 
21
1063
Gdyż
2071
będzie
5119
wtedy
2347
ucisk
3173
wielki.
3634
jaki
3756
nie
1096
pojawił się
575
od
746
początku
2889
świata
2193
aż do
3568
teraz,
3761
ani
3756
nie
3361
[-]
1096
pojawi się.
 
22
2532
I
1487
jeśli
3361
nie
2856
zostałyby skrócone
1565
te
2250
dni,
3756
nie
302
[-]
4982
zostałoby wybawione
3956
żadne
4561
doczesne ciało.
1161
Lecz
1223
z powodu
1588
wybranych
2856
skrócone zostaną
1565
te
2250
dni.
 
23
5119
Wtedy
1437
gdyby
5100
ktoś
5213
wam
2036
powiedział:
2400
Oto
5602
tu
5547
Chrystus,
2228
lub:
5602
Tam,
3361
nie
4100
wierzcie.
 
24
1453
Powstaną
1063
bowiem
5580
fałszywi mesjasze
2532
i
5578
fałszywi prorocy,
2532
i
1325
czynić będą
3173
wielkie
4592
znaki
2532
i
5059
niezwykłe zjawiska,
5620
żeby
4105
zwieść.
1487
jeśli
 
(to)
1415
możliwe,
2532
także
1588
wybranych.
 
25
2400
Oto
4280
przepowiedziałem
5213
wam.
 
26
3767
Więc
1437
gdyby
2036
powiedzieli
5213
wam:
2400
Oto
1722
na
2048
pustkowiu
2076
jest,
3361
nie
1831
wychodźcie.
2400
Oto
1722
w
5009
pokojach,
3361
nie
4100
wierzcie.
 
27
1063
Gdyż
5618
podobnie jak
796
błyskawica
1831
wychodzi
575
od
395
wschodu
2532
i
5316
ukazuje się
2193
aż do
1424
zachodu,
3779
takie
2071
będzie
2532
i
3952
pojawienie się
5207
Syna
444
Człowieczego.
 
28
3699
Gdzie
1063
bowiem
1437
[-]
5600
będą
4430
zwłoki,
1563
tam
4863
zbiorą się
105
orły.
 
29
1161
A
2112
natychmiast
3326
po
2347
ucisku
1565
tamtych
2250
dni
2246
słońce
4654
się zaciemni,
2532
a
4582
księżyc
3756
nie
1325
da
846
swego
5338
blasku,
2532
i
792
gwiazdy
4098
spadać będą
575
z
3772
nieba,
2532
a
1411
moce
3772
niebios
4531
zostaną wstrząśnięte.
 
30
2532
I
5119
wtedy
5316
ukaże się
4592
znak
5207
Syna
444
Człowieczego
1722
na
3772
niebiosach.
2532
I
5119
wtedy
2875
rozpaczać będą
3956
wszystkie
5443
pokolenia
1093
ziemi,
2532
i
3700
zobaczą
5207
Syna
444
Człowieczego,
2064
przychodzącego
1909
na
3507
obłokach
3772
niebios
3326
z
1411
mocą
2532
i
4183
wielką
1391
chwałą.
 
31
2532
I
649
wyśle
846
swoich
32
aniołów
3326
z
3173
potężnie
5456
głośną
4536
trąbą,
2532
i
1996
zgromadzą
846
jego
1588
wybranych
1537
z
5064
czterech
417
wiatrów,
575
od
206
końca
3772
niebios
2193
aż do
846
jego
206
końca.
 
32
1161
A
575
od
4808
drzewa figowego
3129
nauczcie się
3850
przykładu:
3752
gdy
2235
już
846
jego
2798
gałąź
1096
stanie się
527
soczysta
2532
i
5444
liście
1631
wyda,
1097
poznajecie,
3754
że
1451
blisko
 
(do)
2330
lata.
 
33
3779
Tak
2532
i
5210
wy,
3752
gdy
1492
zobaczycie
3778
to
3956
wszystko
1097
poznajcie,
3754
że
1451
blisko
2076
jest,
1909
u
2374
drzwi.
 
34
281
Zaprawdę
3004
mówię
5213
wam:
3756
nie
3361
[-]
3928
przeminie
3778
to
1074
pokolenie,
2193
302
[-]
3956
wszystko
5023
to
1096
się stanie.
 
35
3772
Niebiosa
2532
i
1093
ziemia
3928
przeminą,
1161
ale
3056
słowa
3450
moje
3756
nie
3361
[-]
3928
przeminą.
 
36
1161
Lecz
4012
o
1565
tamtym
2250
dniu
2532
i
5610
godzinie
3762
nikt
 
(nie)
1492
wie,
3761
nawet
32
aniołowie
3772
niebios,
(7)
 
1487
tylko
3361
[-]
3441
jedynie
3450
mój
3962
Ojciec.
 
37
1161
A
5618
jak
 
(za)
2250
dni
3575
Noego,
3779
takie
2071
będzie
2532
i
3952
pojawienie się
5207
Syna
444
Człowieczego.
 
38
1063
Bo
5618
jak
2258
było
1722
w
2250
dniach
4253
przed
2627
potopem:
5176
jedli
2532
i
4095
pili,
1060
pobierali się
2532
i
1547
wydawali za mąż,
891
aż do
3739
tego
2250
dnia,
 
(gdy)
3575
Noe
1525
wszedł
1519
do
2787
arki.
 
39
2532
I
3756
nie
1097
zrozumieli,
2193
2064
przyszedł
2627
potop
2532
i
142
zabrał
537
wszystkich,
3779
takie
2071
będzie
2532
i
3952
pojawienie się
5207
Syna
444
Człowieczego.
 
40
5119
Wtedy
1417
dwóch
2071
będzie
1722
na
68
polu,
1520
jeden
3880
będzie zabrany,
2532
a
1520
jeden
863
pozostawiony.
 
41
1417
Dwie
229
mielące
1722
w
3459
młynie,
1520
jedna
3880
będzie zabrana
2532
i
1520
jedna
863
pozostawiona.
 
42
1127
Czuwajcie
3767
więc,
3754
ponieważ
3756
nie
1492
wiecie,
4169
o której
5610
godzinie
2064
przyjdzie
5216
wasz
2962
Pan.
 
43
1161
A
1097
zrozumiejcie
1565
to,
3754
że
1487
gdyby
3617
pan domu
1492
wiedział,
4169
o której
5438
straży
2064
przyjdzie
2812
złodziej
1127
czuwałby,
302
[-]
2532
i
3756
nie
302
[-]
1439
pozwoliłby
1358
podkopać
846
swego
3614
domu.
 
44
1223
Dla
 
-
5124
tego
2532
i
5210
wy
1096
bądźcie
2092
gotowi,
3754
ponieważ
3756
nie
1380
spodziewacie się,
3739
o której
5610
godzinie
5207
Syn
444
Człowieczy
2064
przyjdzie.
 
45
101
Kto
687
zatem
2076
jest
1401
niewolnikiem
4103
wiernym
2532
i
5429
mądrym,
3739
którego
2525
ustanowił
2962
Pan
846
jego
1909
nad
2322
mieszkańcami
846
swego
2322
domu,
 
, (aby)
1325
wydawał
846
im
5160
pokarm
1722
na
2540
czas?
 
46
3107
Szczęśliwy
1565
ten
1401
niewolnik,
3739
którego
2962
Pan
846
jego,
2064
gdy przyjdzie,
2147
znajdzie
3779
tak
4160
czyniącego.
 
47
281
Zaprawdę,
3004
mówię
5213
wam,
3754
że
1909
nad
3956
wszelkimi
5224
majątkami
846
swoimi
846
jego
2525
ustanowi.
 
48
1161
Lecz
1437
gdyby
1565
ten
2556
zły
1401
niewolnik
2036
powiedział
1722
w
2588
sercu
846
swoim:
3450
mój
2962
pan
5549
zwleka
 
(z)
2064
przyjściem
 
49
2532
i
756
zacząłby
5180
bić
4889
towarzyszy w niewoli,
1161
a
2068
jadłby
2532
i
4095
piłby
3326
z
3184
pijakami,
 
50
2240
przyjdzie
2962
Pan
1565
tego
1401
niewolnika
1722
w
2250
dniu,
3739
którego
3756
nie
4328
oczekuje
2532
i
1722
w
5610
godzinie,
3739
której
3756
nie
1097
zna
 
51
2532
i
1371
oddzieli
846
go,
2532
i
5087
umieści
846
jego
3313
udział
3326
razem z
5273
hipokrytami.
1563
Tam
2071
będzie
2805
płacz
2532
i
1030
zgrzytanie
3599
zębów.


1 Mat 24,1 MG: "wyruszył"
2 Mat 24,1 MG: "A Jezus, wyszedłszy ze świątyni, podążał,"
3 Mat 24,3 MG: "doczesności"
4 Mat 24,7 MG: "bowiem trzeba"
5 Mat 24,9 MG: "z uwagi na moje imię".
6 Mat 24,10 MG: "upadną liczni"
7 Mat 24,36 TR: "ani Syn"


Idź do Ewangelia Mateusza 23^Początek rozdziałuIdź do Ewangelia Mateusza 25