Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Ewangelia Mateusza 25
 
1
5119
Wtedy
3666
podobne będzie
932
królestwo
3772
niebios
 
(do)
1176
dziesięciu
3933
panien,
3748
które
2983
wziąwszy
2985
lampy
846
swoje,
1831
wyszły
1519
na
529
spotkanie
3566
pana młodego.
 
2
1161
Lecz
4002
pięć
1537
z
846
nich
2258
było
5429
mądrych,
2532
a
4002
pięć
3474
głupich.
 
3
3474
Głupie
3748
bowiem,
2983
wziąwszy
2985
lampy
846
swoje,
3756
nie
2983
wzięły
3326
ze
1438
sobą
1637
oliwy.
 
4
1161
A
5429
mądre
2983
wzięły
1637
oliwę
1722
w
846
swoich
30
naczyniach,
3326
razem ze
846
swymi
2985
lampami.
 
5
1161
A
 
(gdy)
5549
zwlekał
3566
pan młody,
3573
zdrzemnęły się
3956
wszystkie
2532
i
2518
spały.
 
6
1161
Lecz
3319
w środku
3571
nocy
1096
pojawił się
2906
krzyk:
2400
Oto
3566
pan młody
2064
idzie!
1831
Wyjdźcie
846
mu
1519
na
529
spotkanie.
 
7
1161
Lecz
3474
głupie
2036
powiedziały
5429
mądrym:
1325
Dajcie
2254
nam
1537
z
1637
oliwy
5216
waszej,
3754
ponieważ
2985
lampy
2257
nasze
4570
gasną.
 
8
5119
Wtedy
1453
wstały
3956
wszystkie
1565
te
3933
panny
2532
i
2885
przygotowały
846
swoje
2985
lampy.
 
9
1161
Lecz
5429
mądre
611
odpowiedziały
3004
mówiąc:
3379
aby przypadkiem
3756
nie
714
zabrakło
2254
nam
2532
i
5213
wam,
1161
więc
4198
idźcie
3123
raczej
4314
do
4453
sprzedających
2532
i
59
kupcie
1438
sobie.
 
10
1161
A
565
gdy
846
one
565
odeszły
59
kupować,
2064
przyszedł
3566
pan młody
2532
i
2092
gotowe
1525
weszły
3326
z
846
nim
1519
na
1062
wesele,
2532
i
2808
zamknięte zostały
2374
drzwi.
 
11
1161
Lecz
5305
później
2064
przyszły
2532
także
3062
pozostałe
3933
panny
3004
mówiąc:
2962
Panie,
2962
panie
455
otwórz
2254
nam.
 
12
1161
A
3588
on,
611
odpowiadając
2036
powiedział:
281
Zaprawdę
3004
mówię
5213
wam,
3756
nie
1492
znam
5209
was.
 
13
1127
Czuwajcie
3767
więc,
3754
bo
3756
nie
1492
znacie
2250
dnia,
3761
ani
5610
godziny,
1722
o
3739
której
5207
Syn
444
Człowieczy
2064
przyjdzie.
 
14
1063
Bo
5618
podobnie, jak
444
człowiek
589
odjeżdżający
2564
zawołał
2398
swoich
1401
niewolników
2532
i
3860
oddał
846
im
846
swój
5224
majątek.
 
15
2532
I
3739
temu
3303
[-]
1325
dał
4002
pięć
5007
talentów,
1161
a
3739
tamtemu
1417
dwa,
3739
temu
1161
zaś
1520
jeden;
1538
każdemu
2596
według
2398
jego
1411
możliwości,
2532
i
2112
natychmiast
589
odjechał.
 
16
1161
A
4198
gdy poszedł
3588
ten, który
2983
wziął
4002
pięć
5007
talentów,
(1)
 
2038
zaczął obracać
1722
[-]
846
nimi
2532
i
4160
zyskał
243
kolejnych
4002
pięć
5007
talentów.
 
17
5615
Tak samo
2532
i
3588
ten, który
 
(wziął)
1417
dwa,
2532
i
846
on
2770
zyskał
243
kolejne
1417
dwa.
 
18
1161
A
3588
ten, który
2983
wziął
1520
jeden
565
odszedłszy,
3736
wykopał
1722
w
1093
ziemi
(2)
 
2532
i
613
ukrył
694
srebro
2962
pana
846
swego.
 
19
1161
A
3326
po
4183
dłuższym
5550
czasie
2064
przyszedł
2962
pan
1565
tych
1401
niewolników
2532
i
4868
zaczął rozliczać
3326
z
846
nimi
3056
należność.
 
20
2532
A
4334
gdy podszedł
3588
ten, który
2983
wziął
4002
pięć
5007
talentów,
4374
przyniósł
243
kolejne
4002
pięć
5007
talentów
3004
mówiąc:
2962
Panie,
4002
pięć
5007
talentów
3427
mi
3860
dałeś,
1492
spójrz,
243
kolejne
4002
pięć
5007
talentów
2770
zyskałem
1909
dzięki
846
nim.
 
21
1161
I
5346
powiedział
846
mu
2962
pan
846
jego:
2095
Dobrze,
1401
niewolniku
18
dobry
2532
i
4103
wierny.
1909
W
3641
niewielu
(3)
 
2258
byłeś
4103
wierny,
1909
nad
4183
wieloma
4571
cię
2525
ustanowię.
1525
Wejdź
1519
do
5479
radości
2962
pana
4675
swego.
 
22
2532
A
4334
gdy podszedł
1161
[-]
3588
ten, który
2983
wziął
1417
dwa
5007
talenty
2036
powiedział:
2962
Panie,
1417
dwa
5007
talenty
3427
mi
3860
dałeś,
1492
spójrz,
243
kolejne
1417
dwa
5007
talenty
2770
zyskałem
1909
dzięki
846
nim.
 
23
846
Jego
2962
pan
5346
powiedział
846
mu:
2095
Dobrze
1401
niewolniku
18
dobry
2532
i
410
wierny.
1909
W
3641
niewielu
(4)
 
2258
byłeś
4103
wierny,
1909
nad
4183
wieloma
4571
cię
2525
ustanowię.
1525
Wejdź
1519
do
5479
radości
2962
pana
4675
swego.
 
24
1161
A
4334
gdy podszedł
2532
i
3588
ten, który
2983
wziął
1520
jeden
5007
talent
2036
powiedział:
2962
Panie,
1097
poznałem
4571
cię,
3754
że
1488
jesteś
4642
twardym
444
człowiekiem
 
2325
żniesz,
3699
gdzie
3756
nie
4687
posiałeś
2532
oraz
4863
zbierasz
 
,
3606
skąd
3756
nie
1287
rozsypałeś.
 
25
5399
Bojąc się
565
odszedłem
2532
i
2928
ukryłem
4675
twój
5007
talent
1722
w
1093
ziemi.
1492
Spójrz,
2192
masz
 
(co)
4674
twoje.
 
26
1161
A
611
odpowiadając
2962
pan
846
jego
2036
powiedział
846
mu:
1401
niewolniku
4190
zły
2532
i
3636
leniwy,
1492
wiedziałeś,
3754
że
2325
żnę,
3699
gdzie
3756
nie
4687
posiałem
2532
i
4863
zbieram,
3606
skąd
3756
nie
1287
rozsypałem.
 
27
1163
Trzeba było
4571
ci
3767
więc
906
podrzucić
3450
me
694
srebrniki
5133
bankierom,
2532
a
1473
ja
2064
przyszedłszy,
2865
dostałbym
302
[-]
 
(co)
1699
moje
4862
z
5110
zyskiem.
 
28
142
Zabierzcie
3767
więc
575
od
846
niego
5007
talent
2532
i
1325
dajcie
2192
temu, który ma
1176
dziesięć
5007
talentów.
 
29
1063
Bo
3956
każdemu,
2192
który ma
1325
będzie dane
2532
i
4052
będzie obfitował.
1161
A
575
od
3588
tego, który
3361
nie
2192
ma,
2532
także
3739
to, co
2192
ma,
142
zostanie zabrane
575
od
846
niego.
 
30
2532
A
888
bezużytecznego
1401
niewolnika
1544
wyrzućcie
1519
w
4655
ciemność
1857
zewnętrzną.
1563
Tam
2071
będzie
2805
płacz
2532
i
1030
zgrzytanie
3599
zębów.
 
31
1161
A
3752
kiedy
2064
przyjdzie
5207
Syn
444
Człowieczy
1722
w
1391
chwale
846
swojej
2532
i
3956
wszyscy
40
święci
32
aniołowie
3326
z
846
nim,
5119
wtedy
2523
zasiądzie
1909
na
2362
tronie
846
swojej
1391
chwały.
 
32
2532
I
4863
zebrane zostaną
1715
przed
846
nim
3956
wszystkie
1484
narody
2532
i
873
oddzieli
846
ich,
240
jednych
575
od
240
drugich,
5618
jak
4166
pasterz
873
oddziela
4263
owce
575
od
2056
kozłów.
 
33
2532
I
2476
postawi
3303
wtedy
4263
owce
1537
po
1188
prawicy
846
swojej,
1161
a
2055
kozły
1537
po
2176
lewicy.
 
34
5119
Wtedy
2046
powie
935
król
3588
tym
1537
po
1188
prawicy
846
swojej:
1205
Chodźcie
(5)
 
2127
błogosławieni
3962
Ojca
3450
mego,
2816
odziedziczcie
932
królestwo,
2090
przygotowane
5213
dla was
575
od
2602
założenia
2889
świata.
 
35
1063
Gdyż
3983
odczuwałem głód,
2532
a
1325
daliście
3427
mi
5315
jeść,
1372
pragnąłem,
2532
a
4222
daliście pić
3165
mi,
(6)
 
2252
byłem
3581
obcym,
2532
a
4863
przyjęliście
3165
mnie,
 
36
1131
nagim,
2532
a
4016
odzialiście
3165
mnie,
770
chorym,
2532
a
1980
odwiedziliście
3165
mnie,
2252
byłem
1722
w
5438
więzieniu,
2532
a
2064
przyszliście
4314
do
3165
mnie.
 
37
5119
Wtedy
611
odpowiedzą
846
mu
1342
sprawiedliwi
3004
pytając:
2962
Panie
4219
kiedy
1492
zobaczyliśmy
4571
cię
3983
głodnym
2532
i
5142
nakarmiliśmy
2228
lub
1372
spragnionym
2532
i
4222
daliśmy pić?
(7)
 
 
38
1161
I
4219
kiedy
1492
zobaczyliśmy
4571
cię
3581
obcym
2532
i
4863
przyjęliśmy
2228
lub
1131
nagim
2532
i
4016
odzialiśmy?
 
39
1161
I
4219
kiedy
1492
zobaczyliśmy
4571
cię
772
chorym
2228
lub
1722
w
5438
więzieniu
2532
i
2064
przyszliśmy
4314
do
4571
ciebie?
 
40
2532
A
935
król
611
odpowiadając
2046
powie
846
im:
281
Zaprawdę
3004
mówię
5213
wam,
1909
[-]
3745
cokolwiek
4160
uczyniliście
1520
jednemu
 
(z)
5130
tych
80
braci
3450
moich
1646
najmniejszych,
1698
mnie
4160
uczyniliście.
 
41
5119
Wtedy
2046
powie
2532
i
3588
tym
1537
po
2176
lewicy:
4198
Odejdźcie
575
ode
1700
mnie,
2672
przeklęci,
1519
w
4442
ogień
166
wieczny,
2090
przygotowany
1228
diabłu
2532
i
846
jego
32
aniołom.
 
42
1063
Bo
3983
odczuwałem głód,
2532
a
3756
nie
1325
daliście
3427
mi
5315
jeść,
1372
pragnąłem,
2532
a
3756
nie
4222
daliście pić
3165
mi,
(8)
 
 
43
2252
byłem
3581
obcym,
2532
a
3756
nie
4863
przyjęliście
3165
mnie,
1131
nagim,
2532
a
3756
nie
4016
odzialiście
3165
mnie,
772
chorym
2532
i
1722
w
5438
więzieniu,
2532
a
3756
nie
1980
odwiedziliście
3165
mnie.
 
44
5119
Wtedy
2532
i
846
oni
611
odpowiedzą
3004
pytając:
2962
Panie,
4219
kiedy
4571
cię
1492
zobaczyliśmy
3983
głodnym
2228
lub
1372
spragnionym,
2228
lub
3581
obcym,
2228
lub
1131
nagim,
2228
lub
772
chorym,
2228
lub
1722
w
5438
więzieniu,
2532
i
3756
nie
1247
usłużyliśmy
4671
tobie?
 
45
5119
Wtedy
611
odpowie
846
im
3004
mówiąc:
281
Zaprawdę
3004
mówię
5213
wam,
1909
[-]
3745
czegokolwiek
3756
nie
4160
uczyniliście
1520
jednemu
 
  (z)
5130
tych
1646
najmniejszych,
3761
także
1698
mnie
3761
nie
4160
uczyniliście.
 
46
2532
I
565
odejdą
3778
oni
1519
na
166
wieczną
2851
karę,
1161
a
1342
sprawiedliwi
 
1519
do
2222
życia
166
wiecznego.


1 Mat 25,16 MG: A gdy wyruszył, (wtedy) ten, który wziął pięć talentów,".
2 Mat 25,19 MG: "wykopał [-] ziemię"
3 Mat 25,21 MG: "małych".
4 Mat 25,23 MG: "małych".
5 Mat 25,34 MG: "Pójdźcie"
6 Mat 25,35 MG: "napoiliście mnie"
7 Mat 25,37 MG: "napoilismy"
8 Mat 25,42 MG: "napoiliście mnie"


Idź do Ewangelia Mateusza 24^Początek rozdziałuIdź do Ewangelia Mateusza 26