Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Ewangelia Mateusza 26
 
1
2532
I
1096
stało się,
3753
kiedy
2424
Jezus
5055
skończył
3956
wszystkie
5128
te
3056
mowy,
 
(że)
2036
powiedział
846
swoim
3101
uczniom:
(1)
 
 
2
1492
Wiecie,
3754
że
3326
za
1417
dwa
2250
dni
3957
Pascha,
2532
a
5207
Syn
444
Człowieczy
1096
będzie
3860
wydany
1519
na
4717
ukrzyżowanie.
 
3
5119
Wtedy
4863
zebrali się
749
arcykapłani
2532
i
1122
znawcy Pisma
2532
oraz
4245
starsi
2992
ludu
1519
na
833
dziedzińcu
749
arcykapłana,
3004
zwanego
2533
Kajfaszem.
 
4
2532
I
4823
naradzili się,
2443
żeby
2424
Jezusa
1388
podstępem
2902
zatrzymać
2532
i
615
zabić.
 
5
1161
Lecz
3004
mówili:
3361
Nie
1722
w
1859
święto,
2443
żeby
3361
nie
1096
powstała
2351
wrzawa
1722
wśród
2992
ludu.
 
6
1161
A
1096
gdy
2424
Jezus
1096
był
1722
w
963
Betanii,
1722
w
3614
domu
4613
Szymona
3015
trędowatego,
 
7
4334
podeszła do
846
niego
1135
kobieta,
2192
posiadająca
211
flakonik alabastrowy
927
bardzo drogiej
3464
mirry,
2532
i
2708
wylała
1909
na
846
jego
2776
głowę,
345
gdy leżał przy stole.
 
8
 
1161
A
3101
uczniowie
846
jego
1492
zobaczywszy
 
(to),
23
oburzyli się
3004
pytając:
1519
Na
5101
co
3778
to
684
marnotrawstwo?
 
9
1410
Mogła
1063
bowiem
5124
ta
3464
mirra
4097
być
4183
drogo
4097
sprzedana,
2532
a
 
(zysk)
1325
rozdany
4434
ubogim.
 
10
1161
A
2424
Jezus
1097
poznawszy
 
(to),
2036
powiedział
846
im:
5101
Dlaczego
3930
sprawiacie
2873
przykrość
1135
kobiecie?
1063
Gdyż
2570
piękny
2041
czyn
2038
uczyniła
1519
dla
1691
mnie.
 
11
3842
Zawsze
1063
bowiem
4434
ubogich
2192
macie
3326
pośród
1438
siebie,
1161
a
1691
mnie
3756
nie
3842
zawsze
2192
macie.
 
12
1063
Gdyż
846
ona,
906
wylawszy
5124
3464
mirrę
1909
na
3450
moje
4983
ciało,
4314
na
1779
pogrzeb
3165
mi
 
(to)
4160
uczyniła.
 
13
281
Zaprawdę
3004
mówię
5213
wam,
3699
gdziekolwiek
1437
[-]
2784
będzie głoszona
5124
ta
2098
dobra nowina,
2980
opowiadane
1722
na
3650
całym
2889
świecie
2980
będzie
2532
i
 
(to),
3739
co
846
ona
4160
uczyniła,
1519
dla
3422
upamiętnienia
846
jej.
(2)
 
 
14
5119
Wtedy
4198
poszedłszy
(3)
 
1520
jeden
 
(z)
1427
dwunastu,
3004
zwany
2455
Juda
2469
Iskariota
4314
do
749
arcykapłanów,
 
15
2036
powiedział:
5101
Co
2309
chcecie
3427
mi
1325
dać,
2504
a ja
5213
wam
846
go
3860
wydam?
1161
A
3588
oni
846
mu
2476
wyznaczyli
5144
trzydzieści
694
srebrników.
 
16
2532
I
575
od
5119
wtedy
2212
szukał
2120
stosownego czasu,
2443
żeby
846
go
3860
wydać.
 
16
1161
A
3588
on
2036
powiedział:
5217
Oddalcie się
1519
do
4172
miasta,
4314
do
1170
takiego a takiego
 
(człowieka)
2532
i
2036
powiedzcie
846
mu:
1320
Nauczyciel
3004
mówi:
3450
Mój
2540
czas
2076
jest
1451
blisko.
4314
U
4571
ciebie
4160
urządzę
3957
Paschę
3326
z
3450
moimi
3101
uczniami.
 
17
1161
A
4413
pierwszego
 
(dnia)
106
Przaśników
4334
podeszli
3101
uczniowie
 
(do)
2424
Jezusa
3004
pytając
846
go:
4226
Gdzie
2309
chcesz,
2090
żebyśmy przygotowali
4671
ci
3957
Paschę
5315
do zjedzenia?
 
17
2532
I
4160
zrobili
3101
uczniowie,
5613
jak
4929
nakazał
846
im
2424
Jezus,
2532
i
2090
przygotowali
3957
Paschę.
 
18
1161
A
3798
gdy wieczór
1096
nastał,
345
leżał przy stole
3326
z
1427
dwunastoma.
 
19
2532
I
4160
zrobili
3101
uczniowie,
5613
jak
4929
nakazał
846
im
2424
Jezus,
2532
i
2090
przygotowali
3957
Paschę.
 
20
1161
A
3798
gdy wieczór
1096
nastał,
345
leżał przy stole
3326
z
1427
dwunastoma.
 
21
2532
I
2068
gdy
846
oni
2068
jedli,
2036
powiedział:
281
Zaprawdę,
3004
mówię
5213
wam,
3754
że
1520
jeden
1537
z
5216
was
3165
mnie
3860
wyda.
 
22
2532
I
4970
bardzo
3076
zasmuceni,
756
zaczęli
846
go
3004
pytać,
1538
każdy
846
z nich:
3385
Ale nie
1473
ja
 
(nim)
1510
jestem,
2962
Panie?
 
23
1161
A
3588
On,
611
odpowiadając,
2036
powiedział:
3588
Ten,
1686
który zanurzył
3326
ze
1700
mną
5495
rękę
1722
w
5165
misie,
3778
ten
3165
mnie
3860
wyda.
 
24
3303
Co prawda
5207
Syn
444
Człowieczy
5217
odchodzi –
2531
tak, jak
1125
jest
4012
o
846
nim
1125
napisane,
1161
lecz
3759
biada
1565
temu
444
człowiekowi,
1223
przez
3739
którego
5207
Syn
444
Człowieczy
3860
jest
 
(właśnie)
3860
wydawany.
2570
Lepiej
 
(by)
846
mu
2258
było,
1487
gdyby
3756
nie
1080
narodzi się
1565
ten
444
człowiek.
 
25
1161
A
2455
Juda,
3860
który
846
go
 
(właśnie)
3860
wydawał,
611
odpowiadając,
2036
zapytał:
3385
Czy nie
1473
ja
 
(nim)
1510
jestem,
4461
Rabbi?
3004
Odpowiedział
846
mu:
4771
Tyś
2036
powiedział.
 
26
1161
A
2068
gdy
846
oni
2068
jedli,
2424
Jezus
2983
wziął
740
chleb,
2532
a
2168
podziękowawszy,
2806
połamał
2532
i
1325
dał
3101
uczniom,
2532
i
2036
powiedział:
2983
Weźcie,
5315
zjedzcie,
5124
to
2076
jest
3450
moje
4983
ciało.
 
27
2532
A
2983
gdy wziął
4221
kielich
2532
i
2168
uczynił dziękczynienie,
1325
dał
846
im,
3004
mówiąc:
4095
Wypijcie
1537
z
846
niego
3956
wszyscy,
 
28
5124
to
1063
bowiem
2076
jest
3450
moja
129
krew
3588
[-]
2537
nowego
1242
przymierza,
4012
za
4183
wielu
1632
wylewana
1519
na
859
uwolnienie
 
(od)
266
grzechów.
 
29
1161
A
3004
mówię
5213
wam,
3754
że
3756
nie
3361
[-]
4095
będę pił
575
od
737
tej chwili
1537
z
5127
tego
1081
plonu
288
winnego krzewu,
2193
aż do
1565
tego
2250
dnia,
3752
gdy
846
go
4095
będę pił
3326
razem z
5216
wami
2537
nowy
1722
w
932
królestwie
3450
mojego
3962
Ojca.
 
30
2532
A
5214
gdy zaśpiewali pieśń
1831
wyszli
1519
ku
3735
Górze
1636
Oliwnej.
 
31
5119
Wtedy
2424
Jezus
846
im
3004
powiedział:
5210
wy
3956
wszyscy
4624
zgorszycie się
(4)
 
1722
z
1698
mojego
1722
powodu
1722
w
3778
3571
noc,
1125
napisane jest
1063
bowiem:
3960
Uderzę
4166
pasterza
2532
i
1287
rozproszone zostaną
4263
owce
4167
trzody.
 
32
1161
Ale
3326
po
1453
wzbudzeniu
3165
mnie,
(5)
 
4254
poprzedzę
5209
was
1519
do
1056
Galilei.
 
33
1161
A
4074
Piotr,
611
odpowiadając,
2036
powiedział
846
mu:
1487
Choćby
3956
wszyscy
4624
zgorszyli się
1722
z
4671
twojego
1722
powodu,
1161
lecz
1473
ja
3763
nigdy
 
(nie)
4624
zgorszę się.
(6)
 
 
34
2424
Jezus
846
mu
5346
odpowiedział:
281
Zaprawdę.,
3004
mówię
4671
ci,
3754
że
1722
w
3778
3571
noc,
4250
zanim
220
kogut
5455
zapieje,
5151
trzykrotnie
533
się
3165
mnie
533
wyprzesz.
 
35
3004
Powiedział
846
mu
4074
Piotr:
2579
Choćby
1163
trzeba było
3165
mi
4862
z
4671
tobą
599
umrzeć,
3756
nigdy
3361
nie
533
wyprę się
4571
ciebie.
1161
A
3668
podobnie
2532
i
3956
wszyscy
3101
uczniowie
2036
powiedzieli.
 
36
5119
Wtedy
2064
przyszedł
3326
z
846
nimi
2424
Jezus
1519
na
5564
miejsce,
3004
zwane
1068
Getsemani,
2532
i
3004
powiedział
3101
uczniom:
2523
Usiądźcie
847
tu,
2193
3739
[-]
565
odszedłszy,
1563
tam
4336
się pomodlę.
 
37
2532
I
3880
zabrawszy
4074
Piotra
2532
i
1417
dwóch
5207
synów
2199
Zebedeusza,
756
zaczął
3076
smucić się
2532
i
85
niepokoić.
 
38
5119
Wtedy
3004
powiedział
846
im
2424
Jezus:
4036
Smutna
2076
jest
3450
moja
5590
dusza
2193
aż do
2288
śmierci.
3306
Zostańcie
5602
tu
2532
i
1127
czuwajcie
3326
ze
1700
mną.
 
39
2532
I
4334
gdy odszedł
3397
trochę
 
(dalej),
4098
upadł
1909
na
4383
oblicze
846
swoje,
4336
modląc się
2532
i
3004
mówiąc:
3962
Ojcze
3450
mój,
1487
jeśli
2076
jest
1415
możliwe,
 
(niech)
3928
ominie
575
[-]
1700
mnie
5124
ten
4221
kielich.
235
Lecz
3756
nie
5613
jak
1473
ja
2309
chcę,
4133
ale
5613
jak
4771
ty.
 
40
2532
I
2064
przyszedł
4314
do
3101
uczniów,
2532
i
2147
znalazł
846
ich
2518
śpiących,
2532
i
3004
powiedział
4074
Piotrowi:
3756
Nie
2480
byliście w stanie
3779
tak
1520
jednej
5610
godziny
1127
czuwać
3326
ze
1700
mną?
 
41
1127
Czuwajcie
2532
i
4336
módlcie się.
2443
abyście
3361
nie
1525
weszli
1519
w
3986
doświadczanie.
3303
Wprawdzie
4151
duch
4289
ochoczy,
1161
lecz
4561
doczesne ciało
772
słabe.
 
42
3825
Znów
1537
po
 
(raz)
1208
drugi
565
odszedłszy,
4336
modlił się,
3004
mówiąc:
3962
Ojcze
3450
mój,
1487
jeśli
3756
nie
1410
jest w stanie
5124
ten
4221
kielich
575
[-]
1700
mnie
3928
ominąć,
1437
abym
846
go
3361
nie
4095
pił,
1096
niech stanie się
4675
twoja
2307
wola.
 
43
2532
I
2064
przyszedłszy,
2147
znalazł
846
ich
3825
znów
2518
śpiących,
846
ich
3788
oczy
2258
były
1063
bowiem
916
ciężkie.
 
44
2532
I
863
opuścił
846
ich.
3825
Znów
565
odszedłszy,
4336
modlił się
1537
po
 
(raz)
5154
trzeci,
2036
wypowiadając
846
te same
3056
słowa.
 
45
5119
Wtedy
2064
przyszedł
4314
do
3101
uczniów
846
swoich
2532
i
3004
powiedział
846
im:
2518
Śpicie
3063
zatem
2532
i
373
odpoczywacie?
2400
Oto
1448
zbliżyła się
5610
godzina,
2532
a
5207
Syn
444
Człowieczy
3860
wydawany będzie
1519
w
5495
ręce
268
grzeszników.
 
46
1453
Powstańcie,
71
chodźmy.
(7)
 
2400
Oto
1448
zbliżył się
3588
ten, który
3165
mnie
3860
wydaje.
 
47
2532
A
2980
gdy
846
on
2089
jeszcze
2980
mówił,
2400
oto
2455
Juda,
1520
jeden
 
(z)
1427
dwunastu,
2064
przyszedł,
2532
a
3326
z
846
nim
4183
liczny
3793
tłum
3326
z
3162
mieczami
2532
i
3586
kijami
575
od
749
arcykapłanów
2532
i
4245
starszych
2992
ludu.
 
48
1161
A
3860
ten, który
846
go
3860
wydawał,
1325
dał
846
im
4592
znak,
3004
mówiąc:
3739
Kogo
302
[-]
5368
pocałuję,
 
(to)
846
ten
2076
jest.
2902
Zatrzymajcie
846
go.
 
49
2532
I
2112
natychmiast
4334
podszedł
 
(do)
2424
Jezusa,
2036
mówiąc:
5463
Bądź radosny,
4461
Rabbi!
2532
I
2705
pocałował
846
go.
 
50
1161
A
2424
Jezus
846
mu
2036
powiedział:
2083
Towarzyszu,
1909
po
3739
co
3918
przybywasz?
5119
Wtedy
4334
podszedłszy,
1911
położyli
5495
ręce
1909
na
2424
Jezusa
2532
i
2902
zatrzymali
846
go.
 
51
2532
A
2400
oto
1520
jeden
3588
z tych,
 
(którzy byli)
3326
z
2424
Jezusem,
1614
wyciągnąwszy
5495
rękę,
645
wydobył
846
swój
3162
miecz
2532
i
3960
uderzając
1401
niewolnika
749
arcykapłana,
851
uciął
846
mu
5621
ucho.
 
52
5119
Wtedy
3004
powiedział
846
mu
2424
Jezus:
654
zwróć
4675
swój
3162
miecz
1519
na
846
jego
5117
miejsce.
3956
Wszyscy
1063
bowiem,
2983
którzy biorą
3162
miecz,
1722
od
3162
miecza
599
giną.
 
53
2228
Czy
1380
sądzisz,
3754
że
3756
nie
1410
mogę
737
w tej chwili
3870
wezwać
3450
mojego
3962
Ojca,
2532
a
3936
postawiłby
3427
mi
4119
więcej,
2228
niż
1427
dwanaście
3003
legionów
32
aniołów?
 
54
4459
Jak
3767
więc
4137
wypełnią się
1124
Pisma,
3754
że
3779
tak
1163
ma
1096
się stać?
 
55
1722
W
1565
tej
5610
godzinie
2036
powiedział
2424
Jezus
3793
tłumom:
5613
Jak
1909
na
3027
bandytę
1831
wyszliście,
3326
z
3162
mieczami
2532
i
3586
kijami
3165
mnie
4815
ująć.
2596
Każdego
2250
dnia
4314
wśród
5209
was
2516
siadałem,
1321
nauczając
1722
w
2411
świątyni,
2532
a
3756
nie
2902
zatrzymaliście
3165
mnie.
 
56
1161
A
5124
to
3650
wszystko
1096
stało się,
2443
aby
4137
się wypełniły
1124
pisma
4396
proroków.
5119
Wtedy
3956
wszyscy
3101
uczniowie
863
opuściwszy
846
go,
5343
uciekli.
 
57
1161
A
3588
ci, którzy
2902
zatrzymali
2424
Jezusa,
520
zaprowadzili
 
(go)
4314
do
2533
Kajfasza,
749
arcykapłana,
3699
gdzie
4863
zebrali się
1122
znawcy Pisma
2532
i
4245
starsi.
 
58
1161
Lecz
4074
Piotr
190
towarzyszył
846
mu
575
z
3113
daleka
2193
aż do
833
dziedzińca
749
arcykapłana,
2532
a
1525
wszedłszy do
2080
wewnątrz,
2521
siedział
3326
z
5257
podwładnymi,
1492
żeby zobaczyć
5056
koniec.
 
59
1161
Lecz
749
arcykapłani
2532
i
4245
starsi
2532
oraz
3650
cały
4892
sanhedryn,
2212
szukali
5577
fałszywego świadectwa
2596
przeciwko
2424
Jezusowi,
3704
aby
846
go
2289
zabić.
 
60
2532
I
3756
nie
2147
znaleźli.
2532
I
4183
wielu
5575
fałszywych świadków
4334
przychodziło,
 
(lecz)
3756
nie
2147
znaleźli.
 
61
1161
A
5305
następnie
4334
podeszło
1417
dwóch
5575
fałszywych świadków,
2036
mówiąc:
3778
Ten
5346
powiedział:
1410
Mogę
2647
zniszczyć
3485
świątynię
2316
Bożą
2532
i
1223
przez
5140
trzy
2250
dni
846
3618
odbudować.
 
62
2532
I
450
powstawszy,
749
arcykapłan
2036
powiedział
846
mu:
3762
Nic
 
(nie)
611
odpowiadasz?
5101
Co
3778
oni
2649
przeciw
4675
tobie
2649
świadczą?
 
63
1161
Lecz
2424
Jezus
4623
milczał.
2532
I
611
odpowiadając,
749
arcykapłan
2036
powiedział
846
mu:
1844
Zaprzysięgam
4571
cię
2596
na
2316
Boga
2198
żywego,
2443
abyś
2254
nam
2036
powiedział:
1487
Czy
4771
ty
1488
jesteś
5547
Chrystus,
5207
Syn
2316
Boga?
 
64
2424
Jezus
3004
odpowiedział
846
mu:
4771
Ty
2036
powiedziałeś.
4133
Lecz
3004
mówię
5213
wam:
575
Od
737
tej chwili
3700
zobaczycie
5207
Syna
444
Człowieczego,
2521
siedzącego
1537
po
1188
prawicy
1411
mocy
2532
i
2064
przychodzącego
1909
na
3507
obłokach
3772
niebios.
 
65
5119
Wtedy
749
arcykapłan
1284
rozdarł
846
swoje
2440
szaty wierzchnie,
3004
mówiąc,
3754
że:
987
Zbluźnił!
5101
Na co
2089
jeszcze
5532
potrzebujemy
2192
mieć
3144
świadków?
1492
Oto
3568
teraz
191
usłyszeliście
846
jego
988
słowną zniewagę.
 
66
5101
Co
5213
wam
1380
się wydaje?
1161
A
3588
oni,
611
odpowiadając,
2036
powiedzieli:
1777
Winien
2076
jest
2288
śmierci.
 
67
5119
Wtedy
1716
pluli
1519
na
4383
oblicze
846
jego
2532
i
2852
policzkowali
846
go,
1161
a
3588
inni
4474
uderzali,
 
68
3004
mówiąc:
4395
Prorokuj
2254
nam,
5547
Chrystusie.
5101
Kto
2076
jest
3588
tym, który
4571
cię
3817
uderzył?
 
69
1161
A
4074
Piotr
2521
siedział
1854
na zewnątrz,
1722
na
833
dziedzińcu.
2532
I
4334
podeszła do
846
niego
1520
jedna
3814
dziewczynka,
3004
mówiąc:
2532
I
4771
ty
2258
byłeś
3326
z
2424
Jezusem,
1057
mieszkańcem Galilei.
 
70
1161
A
3588
on
720
się wyparł
1715
wobec
846
[-]
3956
wszystkich,
3004
mówiąc:
3756
Nie
1492
wiem,
5101
co
3004
mówisz.
 
71
1161
A
846
gdy on
1831
odszedł
1519
do
4440
bramy,
1492
zobaczyła
846
go
243
inna
2532
i
3004
powiedziała
846
tym,
 
(co)
1563
tam
 
(byli):
2532
I
3778
ten
2258
był
3326
z
2424
Jezusem,
3480
Nazarejczykiem.
 
72
2532
I
3825
znów
720
wyparł się
3326
pod
3727
przysięgą,
3754
że:
3756
Nie
1492
znam
3588
tego
444
człowieka.
 
73
1161
A
3326
po
3397
chwili
4334
podeszli
3588
ci, co
2476
stali,
2036
mówiąc
4074
Piotrowi:
230
Prawdziwie
2532
i
4771
ty
1488
jesteś
1537
z
846
nich,
1063
bo
2532
i
2981
mowa
4675
twoja
1212
jawnym
4571
cię
4160
czyni.
 
74
5119
Wtedy
756
zaczął
2653
się zaklinać
2532
i
3660
przysięgać,
3754
że:
3756
Nie
1492
znam
3588
tego
444
człowieka.
2532
I
2112
natychmiast
220
kogut
5455
zapiał.
 
75
2532
I
3415
przypomniał sobie
4074
Piotr
4487
słowo
2424
Jezusa,
2046
który powiedział
846
mu,
3754
że:
4250
Zanim
220
kogut
5455
zapieje,
5151
trzykrotnie
533
się
3165
mnie
533
wyprzesz.
2532
I
1831
wyszedłszy
1854
na zewnątrz,
2799
zapłakał
4090
gorzko.


1 Mat 26,1 MG: "J stało się, kiedy Jezus skończył wszystkie te mowy, powiedział swoim uczniom:"
2 Mat 26,13 MG: "ku upamiętnieniu jej"
3 Mat 26,14 MG: "wyruszywszy"
4 Mat 26,31 MG: "upadniecie"
5 Mat 26,32 MG: "po obudzeniu mnie".
6 Mat 26,33 MG: "Choćby wszyscy upadli z twojego powodu, ja nigdy (nie) upadnę".
7 Mat 26,47 MG: "idźmy".


Idź do Ewangelia Mateusza 25^Początek rozdziałuIdź do Ewangelia Mateusza 27