Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Ewangelia Mateusza 5
 
1
1161
Gdy
1492
zobaczył
3793
tłumy,
305
wszedł
1519
na
3735
górę.
2532
I
2523
gdy usiadł
846
sam,
4334
podeszli do
846
niego
846
jego
3101
uczniowie.
 
2
2532
I
455
otworzywszy
4750
usta
846
swoje,
1321
uczył
846
ich
3004
mówiąc:
 
3
3107
Szczęśliwi
4434
ubodzy
4151
duchem,
3754
ponieważ
846
ich
2076
jest
932
królestwo
3772
niebios.
 
4
3107
Szczęśliwi
3996
smucący się,
3754
bo
846
oni
3870
będą pocieszeni.
 
5
3107
Szczęśliwi
4239
łagodni,
3754
ponieważ
846
oni
2816
wezmą w posiadanie
(1)
 
1093
ziemię.
 
6
3107
Szczęśliwi
3983
odczuwający głód
1343
sprawiedliwości
2532
i
1372
pragnący
 
(jej,)
3754
bo
846
oni
5526
będą nakarmieni.
 
7
3107
Szczęśliwi
1655
litościwi,
3754
ponieważ
846
oni
1653
litości dostąpią.
 
8
3107
Szczęśliwi
2513
czyści
2588
sercem,
3754
bo
846
oni
3700
zobaczą
2316
Boga.
 
9
3107
Szczęśliwi
1518
pokój czyniący,
3754
bo
846
oni
2564
będą nazwani
5207
synami
2316
Boga.
 
10
3107
Szczęśliwi
1377
prześladowani
1752
z powodu
1343
sprawiedliwości,
3754
ponieważ
846
ich
2076
jest
932
królestwo
3772
niebios.
 
11
3107
Szczęśliwi
2075
jesteście,
3752
gdy
5209
wam
3679
robią wyrzuty
2532
i
1377
prześladują,
2532
i
2036
mówią
3956
wszelkie
4190
złe
4487
słowa
2596
przeciwko
5216
wam,
5574
kłamiąc
1752
z powodu
1700
mnie.
(2)
 
 
12
5463
Radujcie się
2532
i
21
niezmiernie się cieszcie,
3754
ponieważ
3408
zapłata
5216
wasza
4183
wielka
1722
w
3772
niebiosach.
3779
Tak
1063
bowiem
1377
prześladowali
4396
proroków
4253
przed
5216
wami.
 
13
5210
Wy
2075
jesteście
217
solą
1093
ziemi.
1437
Gdyby
1161
zaś
217
sól
3471
stała się bezużyteczna,
1722
[-]
5101
czym
233
będzie posolona?
1519
Na
3762
nic
2089
już
 
(nie)
2480
przydaje się.
1487
Czy
3361
nie
 
(na)
906
wyrzucenie
1854
na zewnątrz
2532
i
2662
zdeptanie
5259
przez
444
ludzi?
 
14
5210
Wy
2075
jesteście
5457
światłem
2889
świata.
3756
Nie
1410
jest w stanie
2928
ukryć się
4172
miasto,
2749
położone
1883
na
3735
górze.
 
15
3761
I nie
2545
zapala
 
(nikt)
3088
lampy,
2532
[-]
5087
umieszczając
846
5259
pod
3426
korcem,
235
lecz
1909
na
3087
podstawce;
2532
i
2989
świeci
3956
wszystkim
1722
w
3614
domu.
 
16
3779
Tak
2989
niech rozświeci się
5216
wasze
5457
światło
1715
przed
444
ludźmi,
3704
aby
1492
dostrzegli
5216
wasze
2570
piękne
2041
czyny
2532
i
1392
uwielbili
3962
Ojca
5216
waszego
1722
w
3772
niebiosach.
 
17
3361
Nie
3543
sądźcie,
3754
że
2064
przyszedłem
2647
zniszczyć
3551
Torę
2228
lub
4396
Proroków.
3756
Nie
2064
przyszedłem
2647
zniszczyć,
235
lecz
4137
wypełnić.
 
18
281
Zaprawdę
1063
bowiem
3004
mówię
5213
wam:
2193
aż do
302
[-]
3928
przeminięcia
3772
nieba
2532
i
1093
ziemi,
1520
jedna
2503
jota
2228
lub
1520
jedna
2762
kreska
3756
nie
3361
[-]
3928
przeminie
575
z
3551
Tory,
2193
302
[-]
3956
wszystko
1096
się stanie.
 
19
1437
Gdyby
3767
więc
3739
ktoś
3089
rozwiązał
1520
jedno
5130
z tych
1646
najmniejszych
1785
przykazań
2532
i
1321
uczył
3779
tak
444
ludzi,
1646
najmniejszym
2564
będzie nazwany
1722
w
932
królestwie
3772
niebios.
3739
Kto
1161
zaś
302
[-]
4160
by czynił
2532
i
1321
uczył,
3778
ten
3173
wielkim
2564
będzie nazwany
1722
w
932
królestwie
3772
niebios.
 
20
1063
Bo
3004
mówię
5213
wam,
(3)
 
3754
że
1437
jeśliby
5216
wasza
1343
sprawiedliwość
3361
nie
4052
obfitowałaby
4119
bardziej,
(4)
 
 
(niż)
1122
znawców Pisma
2532
i
5330
faryzeuszów,
3756
nie
3361
[-]
1525
wejdziecie
1519
do
932
królestwa
3772
niebios.
 
21
191
Słyszeliście,
3754
że
4483
powiedziano
744
przodkom:
3756
nie
5407
będziesz zabijał,
1161
a
3739
kto
 
(by)
302
[-]
5407
zabił,
1777
podlegać
2071
będzie
2920
sądowi.
 
22
1473
Ja
1161
zaś
3004
mówię
5213
wam,
3754
że
3956
każdy,
3588
kto
3710
się gniewa
1500
bez powodu
 
(na)
80
brata
846
swego,
1777
podlegać
2071
będzie
2920
sądowi.
1161
A
3739
kto
302
[-]
2036
by powiedział
846
swemu
80
bratu:
4469
"pusta głowo",
1777
podlegać
2071
będzie
4892
sanhedrynowi.
1161
A
3739
kto
302
[-]
2036
by powiedział:
3474
"bezbożniku",
1777
podlegać
2071
będzie
1519
[-]
4442
ogniowi
1067
Gehenny.
 
23
1437
Jeśli
3767
więc
4374
przyniesiesz
1435
dar
4675
swój
1909
na
2379
ołtarz
2532
i
1563
tam
2546
[x]
(5)
 
3415
przypomnisz sobie,
3754
że
4675
twój
80
brat
2192
ma
5100
coś
2596
przeciwko
4675
tobie,
 
24
863
pozostaw
1563
tam
1435
dar
4675
swój
1715
przed
2379
ołtarzem
2532
i
5217
idź
4412
najpierw
1259
pojednać się ze
4675
swoim
80
bratem
 
,
2532
a
5119
wtedy
2064
przyjdź,
4374
przynosząc
1435
dar
4675
swój.
 
25
2132
Odmień relacje
2468
(6)
 
476
z przeciwnikiem
4675
swoim
5035
szybko,
2193
dopóki
3755
[-]
1488
jesteś
3326
z
846
nim
1722
w
3598
drodze,
3379
aby
476
przeciwnik
 
nie
3860
wydał
4571
cię
2923
sędziemu,
2532
a
2923
sędzia
3860
wydałby
4571
cię
5257
podwładnemu,
2532
i
906
wrzucono by cię
1519
do
5438
więzienia.
 
26
281
Zaprawdę
3004
powiadam
4671
ci:
3756
Nie
3361
[-]
1831
wyjdziesz
1564
stamtąd,
2193
302
[-]
591
oddasz
2078
ostatnią
2835
czwartą części asa.
(7)
 
 
27
191
Słyszeliście,
3754
że
4483
powiedziano
744
[x]:
(8)
 
3756
Nie
3431
cudzołóż.
 
28
1161
Ale
1473
ja
5213
wam
3004
mówię,
3754
że
3956
każdy,
991
kto patrzy na
1135
kobietę,
4314
aby
846
jej
1937
pożądać,
2235
już
846
z nią
3431
popełnił cudzołóstwo
1722
w
846
swoim
2588
sercu.
 
29
906
odrzuć
575
z dala od
4675
siebie.
4851
Pożyteczniej
1063
bowiem
 
jest
4671
dla ciebie,
2443
aby
622
stracić
1520
jeden
4675
z twoich
3196
członków,
2532
a
3361
nie
 
(żeby)
3650
całe
4675
twoje
4983
ciało
906
było wrzucone
1519
do
1067
Gehenny.
 
30
2532
A
1487
jeżeli
4675
twoja
1188
prawa
5495
ręka
4624
gorszy
4571
cię,
(9)
 
1581
wytnij
846
2532
i
906
odrzuć
575
z dala od
4675
siebie.
4851
Pożyteczniej
1063
bowiem
 
jest
4671
dla ciebie,
2443
aby
622
stracić
1520
jeden
4675
z twoich
3196
członków,
2532
a
3361
nie
 
(żeby)
3650
całe
4675
twoje
4983
ciało
906
było wrzucone
1519
do
1067
Gehenny.
 
31
4483
Powiedziano
1161
też,
3754
że
3739
kto
302
by
630
uwolnił
846
swoją
1135
żonę,
1325
niech da
846
jej
647
akt uwolnienia.
 
32
1161
Lecz
1473
ja
5213
wam
3004
mówię,
3754
że
3739
kto
302
by
630
uwolnił
846
swoją
1135
żonę
 
3924
z wyjątkiem,
3056
gdy mowa o
4202
nierządzie
 
4160
czyni
846
3429
cudzołożną.
2532
A
1437
gdyby
3739
ktoś
630
uwolnioną
1060
wziął za żonę
 
-
3429
cudzołoży.
 
33
191
Słyszeliście
3825
też,
3754
że
4483
powiedziano
744
przodkom:
3756
Nie
1964
będziesz fałszywie przysięgał,
1161
ale
591
oddasz
(10)
 
2962
Panu
4675
swe
3727
przysięgi
 
.
 
34
1161
Ale
1473
ja
5213
wam
3004
mówię:
3654
W ogóle
3361
nie
3660
przysięgajcie
 
3383
ani
1722
na
3772
niebiosa,
3754
ponieważ
2076
2362
tronem
2316
Boga.
 
35
3383
Ani
1722
na
1093
ziemię,
3754
ponieważ
2076
jest
5286
podnóżkiem
4228
nóg
846
jego.
3383
Ani
1519
na
2414
Jerozolimę,
3754
ponieważ
2076
jest
4172
miastem
3173
wielkiego
935
króla.
 
36
3383
Ani
1722
na
4675
swoją
2776
głowę
 
(nie)
3660
będziesz przysięgał,
3754
ponieważ
3756
nie
1410
jesteś w stanie
1520
jednego
2359
włosa
4160
uczynić
3022
białym
2228
albo
3189
czarnym.
 
37
1161
Ale
5216
wasza
3056
mowa
2077
niech będzie:
3483
Tak
 
3483
tak,
3756
nie
 
3756
nie.
1161
A
3588
co
4053
ponadto
 
,
5130
to
1537
od
4190
złego
2076
pochodzi.
 
38
191
Słyszeliście,
3754
że
4483
powiedziano:
3788
"Oko
473
za
3788
oko"
2532
oraz
3599
"ząb
473
za
3599
ząb".
 
39
1161
Ale
1473
ja
5213
wam
3004
mówię:
3361
Nie
436
przeciwstawiajcie się
4190
złemu,
235
ale jeśli
3748
ktoś
4474
uderzy
4571
cię
1909
w
1188
prawy
4600
policzek,
4762
zwróć ku
846
niemu
2532
i
243
inny.
(11)
 
 
40
2532
A
3588
temu, kto
2309
chce się
4671
z tobą
2919
sądzić
2532
i
2983
wziąć
4675
twoją
5509
szatę spodnią,
863
zostaw
846
mu
2532
i
2440
szatę wierzchnią.
 
41
2532
I
3748
ktokolwiek
4571
cię
29
zmusza
 
(do)
1520
jednej
3400
mili,
5217
przejdź
3326
z
846
nim
1417
dwie.
 
42
3588
Temu, kto
4571
cię
154
prosi,
1325
daj,
2532
a
3588
od tego, kto
2309
chce
575
od
4675
ciebie
1155
pożyczyć,
3361
nie
654
odwracaj się.
 
43
191
Słyszeliście,
3754
że
4483
powiedziano:
25
Będziesz miłował
4675
swego
4139
bliźniego,
2532
a
4675
swego
2190
nieprzyjaciela
3404
będziesz nienawidził?
 
44
1161
A
1473
ja
5213
wam
3004
mówię:
25
Miłujcie
5216
waszych
2190
nieprzyjaciół,
2127
błogosławcie
3588
tym, którzy
5209
wam
2672
złorzeczą,
2573
dobrze
4160
czyńcie
3588
tym, którzy
5209
was
3404
nienawidzą
2532
oraz
4336
módlcie się
5228
za
3588
tych, którzy
5209
was
1908
oczerniają
2532
i
1377
prześladują
5209
was,
 
45
3704
abyście
1096
stali się
5207
synami
5216
waszego
3962
Ojca
1722
w
3772
niebiosach.
3754
Ponieważ
846
jego
2246
słońce
393
wschodzi
1909
nad
4190
złymi
2532
i
18
dobrymi,
2532
i
1026
deszcz zsyła
1909
na
1342
sprawiedliwych
2532
i
94
niesprawiedliwych.
 
46
1437
Gdybyście
1063
bowiem
25
miłowali
3588
tych, którzy
5209
was
25
miłują,
5101
jaką
2192
macie
3408
zapłatę?
3780
Czy nie
4160
czynią
846
tego
2532
także
5057
poborcy podatków?
 
47
2532
I
1437
jeśli
782
pozdrawiacie
3440
tylko
5216
waszych
5384
przyjaciół
80
[x],
(12)
 
5101
cóż
4053
ponadto
4160
czynicie?
3780
Czy nie
4160
czynią
3779
tego
2532
także
5057
poborcy podatków?
 
48
5210
Wy
3767
zatem
2071
bądźcie
5046
doskonali,
5618
jak
5046
doskonały
2076
jest
5216
wasz
3962
Ojciec,
3588
który jest
1722
w
3772
niebiosach.


1 Mat 5,5 MG: "odziedziczą"
2 Mat 511 MG "z mojego powodu".
3 Mat 5:20 MG: "Albowiem mówię wam".
4Mat 5,20 Słowa: 4052 περισσεύσῃ oraz 4119 πλεῖον - obfitowałaby bardziej - można oddać: "była pełniejsza" (MG)
5 Mt 5:23) Tłumaczenie wg TR takie samo, ponieważ 2546 (κακει - i tam) = 2532 (καὶ - i) oraz 1563 (ἐκεῖ - tam).
6 Mat 5,25 2132 ισθι - bądź 2468 ευνοων - życzliwym
7 Mat 5,26 MG: "dopóki nie oddasz ostatniej czwartej części asa".
8 Mt 5:27 TR: Słyszeliście, że powiedziano przodkom (744): Nie cudzołóż.
9 Mat 5,30 MG: "sprawia, że upadasz".
10 Mat 5,33 MG: "spłacisz"
11 Mat 5,39 MG: "drugi".
12 Mt 5:47) TR: I jeśli pozdrawiacie tylko waszych braci (80), cóż ponadto czynicie? (…).


Idź do Ewangelia Mateusza 4^Początek rozdziałuIdź do Ewangelia Mateusza 6