Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Ewangelia Mateusza 6
 
1
4337
Pilnujcie się,
 
(by)
5216
waszego
1654
gestu miłosierdzia
3361
nie
4160
czynić
1715
przed
444
ludźmi
 
(po to),
4314
aby
846
was
2300
widzieli,
1161
bo
1487
inaczej
3361
3756
nie
2192
będziecie mieli
3408
zapłaty
3844
u
5216
waszego
3962
Ojca
 
3588
tego
1722
w
3772
niebiosach.
 
2
3767
Dlatego,
3752
gdy
4160
czynisz
1654
gest miłosierdzia,
3361
nie
4537
trąb
1715
przed
4675
sobą,
5618
jak to
4160
robią
5273
hipokryci
1722
w
4864
synagogach
2532
i
1722
na
4505
ulicach,
3704
aby
1392
być chwalonymi
5259
przez
444
ludzi.
281
Zaprawdę
3004
powiadam
5213
wam:
568
otrzymują
846
swoją
3408
zapłatę.
 
3
1161
Gdy
4675
ty
4160
czynisz
1654
gest miłosierdzia,
 
niech
3361
nie
1097
wie
4675
twoja
710
lewa
 
(ręka)
5101
co
4160
czyni
4675
twoja
1188
prawa,
 
4
3704
aby
4675
twój
1654
gest miłosierdzia
5600
pozostał
1722
w
2927
ukryciu,
2532
a
4675
twój
3962
Ojciec,
991
który widzi
1722
w
2927
ukryciu,
846
on
591
odda
4671
ci
1722
w
5318
sposób jawny.
 
5
2532
A
3752
gdy
4336
się modlicie,
3756
nie
2071
bądźcie
5618
jak
5273
hipokryci,
3754
ponieważ
5368
kochają
4336
się modlić,
2476
stojąc
1722
w
4864
synagogach
2532
i
1722
na
1137
narożnikach
4113
ulic,
3704
aby
302
[-]
5316
pokazać się
444
ludziom.
281
Zaprawdę
3004
powiadam
5213
wam,
3754
że
568
odbierają
846
swoją
3408
zapłatę.
 
6
1161
Ale
3752
gdy
4771
ty
4336
się modlisz,
1525
wejdź
1519
do
4675
swego
5009
pokoju
2532
i
2808
zamknij
2374
drzwi
4675
swoje,
4336
modląc się
4675
do twego
3962
Ojca,
3588
który jest
1722
w
2927
ukryciu.
2532
A
4675
twój
3962
Ojciec,
991
który widzi
1722
w
2927
ukryciu,
591
odda
4671
ci
1722
w
5318
sposób jawny.
 
7
1161
A
4336
modląc się,
3361
nie
945
paplajcie
5618
jak
1482
poganie,
1063
ponieważ
1380
sądzą,
3754
że
1722
z powodu
846
swojej
4180
wielomówności
1522
będą wysłuchani.
 
8
3767
Więc
3361
nie
3666
upodabniajcie się
846
do nich,
5216
wasz
3962
Ojciec
1063
bowiem
1492
dostrzega,
3739
jakie
2192
macie
5532
potrzeby,
4253
zanim
5209
wy
846
go
154
poprosicie.
 
9
5210
Wy
3767
więc
3779
tak
4336
się módlcie:
2257
Nasz
3962
Ojcze
1722
w
3772
niebiosach,
37
niech będzie uświęcone
4675
twoje
3686
imię.
 
10
2064
Niech przyjdzie
4675
twoje
932
królestwo.
1096
Niech się dzieje
4675
twoja
2307
wola:
5613
jak
1722
w
3772
niebiosach,
 
(tak)
2532
i
1909
na
1093
ziemi.
 
11
1325
Daj
2254
nam
4594
dzisiaj
2257
naszego
1967
codziennego
740
chleba.
 
12
2532
I
863
odpuść
2254
nam
3783
długi
2257
nasze,
5613
jak
2532
i
2249
my
863
odpuszczamy
2257
naszym
3781
dłużnikom.
 
13
2532
I
3361
nie
1533
wprowadzaj
2248
nas
1519
w
3986
próbę,
(1)
 
235
ale
4506
uratuj
(2)
 
2248
nas
575
od
4190
zła,
3754
ponieważ
4675
twoje
2076
jest
932
królestwo
2532
i
1411
moc,
2532
i
1391
chwała
1519
na
165
wieki.
(3)
 
281
Amen.
 
14
1437
Jeśli
1063
bowiem
863
odpuścicie
444
ludziom
846
ich
3900
upadki,
863
odpuści
2532
i
5213
wam
3962
Ojciec
5216
wasz
3770
niebiański.
 
15
1437
Gdybyście
1161
jednak
3361
nie
863
odpuścili
444
ludziom
846
ich
3900
upadków,
3761
to i
3962
Ojciec
5216
wasz
 
nie
863
odpuści
3900
upadków
5216
waszych.
 
16
1161
A
3752
gdy
3522
pościcie,
3361
nie
1096
stawajcie się
4659
smutni
5618
jak
5273
hipokryci;
853
niszczą
1063
bowiem
846
swoje
4383
oblicza,
3704
aby
5316
pokazać się
444
ludziom,
3522
że poszczą.
281
Zaprawdę
3004
powiadam
5213
wam,
3754
że
568
otrzymują
3408
zapłatę
846
swoją.
 
17
1161
Ale
4771
ty,
3522
gdy pościsz,
218
namaść
4675
swoją
2776
głowę
2532
i
3538
umyj
4675
swoje
4383
oblicze;
 
18
3704
Aby
3361
nie
444
ludziom
5316
ukazać,
 
(że)
3522
pościsz,
235
lecz
4675
twojemu
3962
Ojcu,
3588
który jest
1722
w
2927
ukryciu;
2532
a
4675
twój
3962
Ojciec,
3588
który
991
widzi
1722
w
2927
ukryciu,
591
odda
4671
ci
1722
[x]
5318
[x].
(4)
 
 
19
3361
Nie
2343
gromadźcie
5213
sobie
2344
skarbów
1909
na
1093
ziemi,
3699
gdzie
4597
mól
2532
i
1035
rdza
853
niszczą,
2532
i
3699
gdzie
2812
złodzieje
1358
podkopują się
2532
i
2813
kradną;
 
20
1161
Ale
2343
gromadźcie
5213
sobie
2344
skarby
1722
w
3772
niebiosach,
3699
gdzie
3777
ani
4597
mól,
3777
ani
1035
rdza
 
(nie)
853
niszczą
2532
i
3699
gdzie
2812
złodzieje
3756
nie
1358
podkopują się
3761
i nie
2813
kradną.
 
21
3699
Gdzie
1063
bowiem
2076
jest
2344
skarb
5216
wasz,
1563
tam
2071
będzie
2532
i
2588
serce
5216
wasze.
 
22
3088
Lampą
 
(dla)
4983
ciała
2076
jest
3788
oko.
1437
Jeśli
3767
więc
4675
twoje
3788
oko
5600
jest
573
szczere,
3650
całe
4983
ciało
4675
twoje
2071
jest
5460
jasne.
 
23
1437
Jeśli
1161
zaś
4675
twoje
3788
oko
5600
jest
4190
złe,
3650
całe
4675
twoje
4983
ciało
2071
jest
4652
ciemne.
1487
Jeśli
3767
więc
5457
światło
1722
w
4671
tobie
2076
jest
4655
ciemnością,
4214
jakże wielka
 
(to)
4655
ciemność.
 
24
3762
Nikt nie
1410
jest w stanie
1417
dwom
2962
panom
1398
służyć,
1063
gdyż
2228
albo
1520
jednego
3404
znienawidzi,
2532
a
2087
drugiego
25
umiłuje,
2228
albo
1520
jednego
472
będzie się trzymał,
2532
a
2087
drugim
2706
pogardzi.
3756
Nie
1410
jesteście w stanie
1398
służyć
2316
Bogu
2532
i
3126
mamonie.
 
25
1223
Dla
 
-
5124
tego
3004
mówię
5213
wam:
3361
Nie
3309
troszczcie się o
5216
waszą
5590
duszę,
5101
co
5315
będziecie jeść
2532
albo
5101
co
4095
będziecie pić,
3366
ani o
5216
wasze
4983
ciało,
5101
co
 
(nań)
1746
przyoblec.
3780
Czy nie
2076
jest
5590
dusza
4119
czymś więcej,
 
(niż)
5160
pokarm,
2532
a
4983
ciało,
 
(niż)
1742
odzienie?
 
26
1689
Popatrzcie
1519
na
4071
ptaki
3772
niebios,
3754
że
3756
nie
4687
sieją
3761
ani
 
(nie)
2325
żną,
3761
ani
 
(nie)
4863
zbierają
1519
do
596
magazynów,
2532
a
3962
Ojciec
5216
wasz
3770
niebiański
5142
żywi
846
je.
3756
Czy nie
 
(jesteście)
5210
wy
3123
dużo
1308
ważniejsi,
 
(niż)
846
one?
 
27
1161
A
5101
kto
1537
z
5216
was,
3309
troszcząc się,
1410
jest w stanie
4369
dodać
1909
do
846
swego
2244
wzrostu
1520
jeden
4083
łokieć?
 
28
2532
A
4012
o
1742
odzienie
5101
dlaczego
3309
się troszczycie?
2648
Przypatrzcie się
2918
liliom
68
polnym,
4459
jak
837
rosną.
3756
Nie
2872
trudzą się,
3761
ani
 
(nie)
3514
przędą;
 
29
1161
A
3004
mówię
5213
wam,
3754
że
3761
nawet
4672
Salomon
1722
w
3956
całej
1391
chwale
846
swojej
 
(nie)
5613
był
 
(tak)
4016
odziany,
 
jak
1520
jedna
5130
z nich.
 
30
1487
Jeśli
1161
więc
5528
trawę
68
polną,
5607
która jest
4594
dziś,
2532
a
839
jutro
1519
do
2823
pieca
906
będzie wrzucona,
2316
Bóg
3779
tak
294
odziewa,
 
(czyż)
3756
nie
4183
dużo
3123
bardziej
5209
was,
 
(ludzie)
3640
małej wiary?
 
31
3361
Nie
3309
troszczcie się
3767
więc
3004
mówiąc:
5101
Co
5315
będziemy jeść?
2228
Albo:
5101
Co
4095
będziemy pić?
2228
Albo:
5101
W co
4016
się odziejemy?
 
32
3956
Wszystkiego
5023
tego
1063
bowiem
1484
narody
1934
pragną.
3962
Ojciec
5216
wasz
3770
niebiański
1492
dostrzega
1063
bowiem,
3754
że
5535
potrzebujecie
5130
tego
537
wszystkiego.
 
33
1161
Ale
2212
szukajcie
4412
przede wszystkim
932
królestwa
2316
Bożego
2532
i
846
jego
1343
sprawiedliwości,
2532
a
5023
to
3956
wszystko
5213
wam
 
będzie
4369
dodane.
 
34
3361
Nie
3309
troszczcie się
3767
więc
1519
o
839
jutr,o
1063
bo
839
jutro
3309
będzie się troszczyło
1438
o siebie.
713
Dosyć
 
(ma)
2250
dzień
2549
zła
846
swego.


1 Mat 6,13 MG: "doświadczenie".
2 Mat 6,13 MG: "wybaw".
3 Mat 6,13 MG: "wieczność"
4 Mt 6:18) TR: (…) a twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci w sposób jawny (1722 5318).


Idź do Ewangelia Mateusza 5^Początek rozdziałuIdź do Ewangelia Mateusza 7