Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 

List do Efezjan 1
 
1
3972
Paweł
652
apostoł
2424
Jezusa
5547
Chrystusa
1223
z
2307
woli
2316
Boga,
40
do świętych,
5607
którzy są
1722
w
2181
Efezie
2532
i
4103
wierzących
1722
w
5547
Chrystusa
2424
Jezusa:
 
2
5485
łaska
5213
wam
2532
i
1515
pokój
575
od
2316
Boga
2257
naszego
3962
Ojca
2532
i
2962
Pana
2424
Jezusa
5547
Chrystusa.
 
3
2128
Błogosławiony
2316
Bóg
2532
i
3962
Ojciec
2962
Pana
2257
naszego
2424
Jezusa
5547
Chrystusa,
2127
który pobłogosławił
2248
nas
1722
[-]
3956
wszelkim
2129
błogosławieństwem
4152
duchowym
1722
[-]
2032
niebios
1722
w
5547
Chrystusie,
 
4
2531
tak, jak
1586
wybrał sobie
2248
nas
1722
w
846
Nim
4253
przed
2602
założeniem
2889
świata,
2248
byśmy
1511
byli
40
świętymi
2532
i
299
nienagannymi
2714
przed
846
Nim
1722
w
26
miłości,
 
5
4309
przeznaczył
2248
nas
1519
do
5206
usynowienia
1223
przez
2424
Jezusa
5547
Chrystusa,
1519
dla
846
Siebie,
2596
według
2107
upodobania
846
swojej
2307
woli,
 
6
1519
aby
1868
uznać
1391
chwałę
846
Jego
5485
łaski,
1722
[-]
3739
którą
2248
nas
5487
łaskawie obdarzył
1722
w
25
Tym, który jest umiłowany,
 
7
1722
w
3739
którym
2192
mamy
629
odkupienie
1223
przez
846
Jego
129
krew,
859
uwolnienie
3900
od upadków
2596
według
4149
bogactwa
846
Jego
5485
łaski,
 
8
3739
której
1519
[-]
2248
nam
4052
hojnie udzielił
1722
we
3956
wszelkiej
4678
mądrości
2532
i
5428
roztropności
 
9
1107
dając poznać
2254
nam
3466
tajemnicę
846
Swojej
2307
woli,
2596
według
846
Swojego
2107
upodobania,
3739
które
4388
zaplanował
1722
w
846
Nim,
 
10
1519
w
3622
zarządzeniu
4138
wypełnienia
2540
czasów
346
podsumował
3956
wszystko
1722
w
5547
Chrystusie,
5037
zarówno
1909
w
3772
niebiosach
 
(jak)
2532
i
1909
na
1093
ziemi
 
11
1722
w
846
Nim.
1722
Przez
3739
którego
2532
także
2820
otrzymaliśmy dziedzictwo
4309
będąc do tego przeznaczeni
2596
według
4286
zamysłu
 
(Tego),
1754
który sprawia
3956
wszystko
2596
według
1012
postanowienia
846
Swojej
2307
woli
 
12
1519
[-]
2248
abyśmy
1511
istnieli
1519
dla
1868
uznania
846
Jego
1391
majestatu,
4276
którzy wcześniej złożyliśmy nadzieję
1722
w
5547
Chrystusie
 
13
1722
w
3739
którym
2532
i
5210
wy
191
usłyszawszy
3056
Słowo
225
prawdy,
2098
dobrą nowinę
 
(o)
5216
waszym
4991
zbawieniu,
1722
w
3739
którym
2532
też
4100
gdy uwierzyliście
4972
zostaliście opieczętowani
4151
Duchem
1860
obietnicy,
40
Świętym,
 
14
3739
który
2076
jest
728
zadatkiem
2817
dziedzictwa
2257
naszego
1519
ku
629
odkupieniu,
4047
nabycia dla siebie
1519
dla
1868
uznania
846
Jego
1391
majestatu.
 
15
1223
Z powodu
5124
tego
2504
i ja
191
gdy usłyszałem
2596
[-]
4102
o wierze
5209
waszej
1722
w
2962
Pana
2424
Jezusa
2532
i
26
miłości
1519
do
3956
wszystkich
40
świętych
 
16
3756
nie
3973
przestaję
2168
dziękować
5228
za
5216
was
3417
i wspominać
5216
was
4160
[-]
1909
w
4335
modlitwach
3450
moich,
 
17
2443
aby
2316
Bóg
2962
Pana
2257
naszego
2424
Jezusa
5547
Chrystusa,
3962
Ojciec
1391
chwały
1325
dał
5213
wam
4151
Ducha
4678
mądrości
2532
i
602
objawienia
1722
dla
1922
dogłębnego poznania
846
Go,
 
18
5461
byście przez oświecone
3788
oczy
5216
waszego
2588
serca,
 
(które są)
1519
w
5209
was,
1492
zobaczyli
5101
jaka
2076
jest
1680
nadzieja
846
Jego
2821
powołania
2532
i
5101
jakie
4149
bogactwo
1391
chwały
846
Jego
2817
dziedzictwa
1722
pośród
40
świętych,
 
19
2532
i
5101
jaka
5235
przekraczająca
3174
wielkość
846
Jego
1411
mocy
1519
względem
2248
nas
4100
wierzących
2596
według
1753
działania
2904
potęgi
846
Jego
2479
siły
 
20
3739
ην którą
1754
ενηργησεν działał
1722
εν w
3588
τω
5547
χριστω Pomazańcu
1453
εγειρας wzbudziwszy podniósłszy
846
αυτον Go
1537
εκ z
3588
των
3498
νεκρων martwych
2532
και i
2523
εκαθισεν posadził
1722
εν na
1188
δεξια prawicy
846
αυτου Jego
1722
εν w
3588
τοις
2032
επουρανιοις niebiosach
 
21
5231
υπερανω Powyżej
3956
πασης każdej
746
αρχης zwierzchności władcy
2532
και i
1849
εξουσιας władzy
2532
και i
1411
δυναμεως mocy
2532
και i
2963
κυριοτητος panowania zwierzchności
2532
και i
3956
παντος każdego
3686
ονοματος imienia
3687
ονομαζομενου które jest wymieniane które jest nazywane
3756
ου nie
3440
μονον jedynie tylko
1722
εν w
3588
τω
165
αιωνι wieku
5129
τουτω tym
235
αλλα ale
2532
και i
1722
εν w
3588
τω
3195
μελλοντι nadchodzącym
 
22
2532
και i
3956
παντα wszystkie
5293
υπεταξεν poddał podporządkował
5259
υπο pod
3588
τους
4228
ποδας stopy
846
αυτου Jego
2532
και i
846
αυτον Jego
1325
εδωκεν dał
2776
κεφαλην (jako) głowę
5228
υπερ ponad
3956
παντα wszystkie
3588
τη
1577
εκκλησια zgromadzeniu (społeczności) wywołanych
 
23
3748
ητις które
2076
εστιν jest
3588
το
4983
σωμα ciało
846
αυτου Jego
3588
το
4138
πληρωμα wypełnienie
3588
του (Tego)
3588
τα
3956
παντα wszystkie
1722
εν we
3956
πασιν wszystkim
4137
πληρουμενου wypełniającego sobie


 ^Początek rozdziałuIdź do List do Efezjan 2