Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 

List 1 do Tymoteusza 1
 
1
3972
Paweł,
652
wysłannik
2424
Jezusa
5547
Chrystusa
2596
ze względu na
2003
nakaz
2316
Boga
4990
Zbawiciela
2257
naszego
2532
i
2962
Pana
2424
Jezusa
5547
Chrystusa,
1680
nadziei
2257
naszej,
 
2
5095
Tymoteuszowi,
1103
prawowitemu
5043
dziecku
1722
w
4102
wierze
5485
łaska,
1656
miłosierdzie,
1515
pokój
575
od
2316
Boga
3962
Ojca
2257
naszego
2532
i
5547
Chrystusa
2424
Jezusa
2962
Pana
2257
naszego.
 
3
2531
Tak, jak
3870
zachęciłem
4571
ciebie
4198
w drodze
1519
do
3109
Macedonii,
4357
do pozostania
1722
w
2181
Efezie,
2443
abyś
3853
nakazał
5100
niektórym,
3361
aby nie
2085
nauczali inaczej,
 
4
3366
ani
4337
nie zwracali uwagi na
3454
baśnie
2532
i
562
nie kończące się
1076
genealogie,
3748
które
3930
powodują
3123
raczej
2214
spory,
2228
niż
3622
zarządzanie domem
2316
Boga
1722
w
4102
wierze.
 
5
1161
A
5056
ostatecznym celem
3852
tego nakazu
2076
jest
26
miłość
1537
z
2513
czystego
2588
serca
2532
i
18
dobrego
4893
sumienia
2532
oraz
4102
wiary
505
nieobłudnej
 
6
3739
ων (z) czym
5100
τινες niektórzy
795
αστοχησαντες rozminąwszy się chybiwszy
1624
εξετραπησαν zostali odwróceni
1519
εις ku
3150
ματαιολογιαν czcze mówienie próżne mówienie
 
7
2309
θελοντες chcąc
1511
ειναι być
3547
νομοδιδασκαλοι nauczyciele Prawa
3361
μη nie
3539
νοουντες rozumiejąc zauważając
3383
μητε ani
3739
α co
3004
λεγουσιν mówią
3383
μητε ani
4012
περι o
5101
τινων czym jakich
1226
διαβεβαιουνται twierdzą mocno twierdzą stanowczo
 
8
1492
οιδαμεν Wiemy
1161
δε zaś
3754
οτι że
2570
καλος dobre piękne
3588
ο
3551
νομος Prawo
1437
εαν jeśli
5100
τις ktoś
846
αυτω nim
3545
νομιμως zgodnie z prawem prawidłowo
5530
χρηται posługiwałby się korzystałby
 
9
1492
ειδως wiedząc
5124
τουτο to
3754
οτι że
1342
δικαιω sprawiedliwemu
3551
νομος prawo
3756
ου nie
2749
κειται jest kładzione
459
ανομοις niemającym Prawa bezprawnym
1161
δε zaś
2532
και i
506
ανυποτακτοις niepodporządkowanym niekarnym
765
ασεβεσιν bezbożnym
2532
και i
268
αμαρτωλοις grzesznikom
462
ανοσιοις nieświątobliwym lekceważącym to, co święte
2532
και i
952
βεβηλοις profanującym
3964
πατραλωαις ojcobójcom
2532
και i
3389
μητραλωαις matkobójcom
409
ανδροφονοις mordercom
 
10
4205
πορνοις rozpustnikom wszetecznikom
733
αρσενοκοιταις homoseksualistom pokładającym się z mężczyznami
405
ανδραποδισταις handlarzom ludźmi pętającym ludziom nogi
5583
ψευσταις kłamcom
1965
επιορκοις krzywoprzysięzcom
2532
και i
1487
ει jeśli
5100
τι coś
2087
ετερον inne
3588
τη
5198
υγιαινουση będącej zdrową
1319
διδασκαλια nauce nauczaniu
480
αντικειται jest przeciwne
 
11
2596
κατα według
3588
το
2098
ευαγγελιον dobrej nowiny
3588
της
1391
δοξης chwały
3588
του
3107
μακαριου szczęśliwego błogosławionego
2316
θεου Boga
3739
ο (od) którego
4100
επιστευθην otrzymałem powierzoną mam powierzoną
1473
εγω ja
 
12
2532
και A
5485
χαριν wdzięczność łaskę
2192
εχω mam
3588
τω (Temu)
1743
ενδυναμωσαντι który umocnił który napełnił mocą
3165
με mnie
5547
χριστω Pomazańcowi
2424
ιησου Jezusowi [JHWH jest zbawieniem]
3588
τω
2962
κυριω Panu
2257
ημων naszemu
3754
οτι że
4103
πιστον wiernego godnego wiary
3165
με mnie
2233
ηγησατο uznał
5087
θεμενος umieściwszy położywszy
1519
εις w do
1248
διακονιαν posługę służbę
 
13
3588
τον
4386
προτερον wcześniej
5607
οντα będącego
989
βλασφημον bluźniącą krzywdząco mówiącym
2532
και i
1376
διωκτην prześladowcą ścigającym
2532
και i
5197
υβριστην zuchwałym bezczelnym
1653
ηλεηθην dostąpiłem litości dostąpiłem zmiłowania
3754
οτι gdyż
50
αγνοων nie rozumiejąc będąc nieświadomym
4160
εποιησα uczyniłem
1722
εν w
570
απιστια niewierze niedowiarstwie
 
14
5250
υπερεπλεονασεν Ponad obfitowała Wyżej obfitowała
1161
δε zaś
3588
η
5485
χαρις łaska
3588
του
2962
κυριου Pana
2257
ημων naszego
3326
μετα z
4102
πιστεως wiarą
2532
και i
26
αγαπης miłością
3588
της
1722
εν w
5547
χριστω Pomazańcu
2424
ιησου Jezusie [JHWH jest zbawieniem]
 
15
4103
πιστος Wierne Godne wiary
3588
ο
3056
λογος Słowo
2532
και i
3956
πασης całego
594
αποδοχης przyjęcia uznania
514
αξιος godne
3754
οτι że
5547
χριστος Pomazaniec
2424
ιησους Jezus [JHWH jest zbawieniem]
2064
ηλθεν przyszedł
1519
εις na
3588
τον
2889
κοσμον świat
268
αμαρτωλους grzeszników
4982
σωσαι uratować zbawić
3739
ων (z) których
4413
πρωτος pierwszy
1510
ειμι jestem
1473
εγω ja
 
16
235
αλλα ale
1223
δια przez
5124
τουτο to
1653
ηλεηθην dostąpiłem litości dostąpiłem zmiłowania
2443
ινα aby
1722
εν we
1698
εμοι mnie
4413
πρωτω pierwszym
1731
ενδειξηται ukazałby wykazałby
2424
ιησους Jezus [JHWH jest zbawieniem]
5547
χριστος Pomazaniec
3588
την
3956
πασαν całą
3115
μακροθυμιαν cierpliwość wyrozumiałość
4314
προς na
5296
υποτυπωσιν wzór typ
3588
των
3195
μελλοντων mających zamierzających
4100
πιστευειν wierzyć
1909
επ z powodu
846
αυτω Niego
1519
εις w
2222
ζωην życie
166
αιωνιον wieczne
 
17
3588
τω
1161
δε zaś
935
βασιλει Królowi
3588
των
165
αιωνων wieków
862
αφθαρτω niezniszczalnemu
517
αορατω niewidzialnemu
3441
μονω jedynemu samemu
4680
σοφω mądremu
2316
θεω Bogu
5092
τιμη szacunek zaszczyt
2532
και i
1391
δοξα chwała
1519
εις na
3588
τους
165
αιωνας wieki
3588
των
165
αιωνων wieków
281
αμην amen [zaprawdę]
 
18
3778
ταυτην Ten
3588
την
3852
παραγγελιαν nakaz pouczenie
3908
παρατιθεμαι podaję
4671
σοι ci
5043
τεκνον dziecko
5095
τιμοθεε Tymoteuszu [czczący Boga]
2596
κατα według
3588
τας
4254
προαγουσας wyprzedzających poprzedzających
1909
επι do
4571
σε ciebie
4394
προφητειας prorokowań
2443
ινα aby
4754
στρατευη brałbyś udział w wojnie pełniłbyś służbę żołnierską
1722
εν w
846
αυταις nich
3588
την
2570
καλην dobrą piękną
4752
στρατειαν służbę wojskową
 
19
2192
εχων mając
4102
πιστιν wiarę
2532
και i
18
αγαθην dobre
4893
συνειδησιν sumienie
3739
ην które
5100
τινες niektórzy
683
απωσαμενοι odtrąciwszy odepchnąwszy
4012
περι o
3588
την
4102
πιστιν wiarę
3489
εναυαγησαν przeżyli rozbicie się okrętu
 
20
3739
ων (z) których
2076
εστιν jest
5211
υμεναιος Himenajos [bóg wesela]
2532
και i
223
αλεξανδρος Aleksander [obrońca mężów]
3739
ους których
3860
παρεδωκα przekazałem
3588
τω
4567
σατανα szatanowi [przeciwnik]
2443
ινα aby
3811
παιδευθωσιν zostaliby korygowani zostaliby dyscyplinowani
3361
μη aby nie
987
βλασφημειν bluźnić krzywdząco mówić


 ^Początek rozdziałuIdź do List 1 do Tymoteusza 2