Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 2 3 4 5 

List 1 Piotra 1
 
1
4074
Piotr,
652
apostoł
2424
Jezusa
5547
Chrystusa
1588
wybranym
3927
wychodźcom
1290
diaspory
4195
Pontu,
1053
Galacji,
2587
Kapadocji,
773
Azji
2532
i
978
Bitynii,
 
2
2596
według
4268
uprzedniej wiedzy
2316
Boga
3962
Ojca
1722
do
38
uświęcenia
4151
Ducha
1519
ku
5218
posłuszeństwu
2532
i
4473
pokropieniu
129
krwią
2424
Jezusa
5547
Chrystusa.
5485
Łaska
5213
wam
2532
i
1515
pokój
4129
niech się rozmnożą.
 
3
2128
Błogosławiony
2316
Bóg
2532
i
3962
Ojciec
2962
Pana
2257
naszego
2424
Jezusa
5547
Chrystusa
2596
według
4183
wielkiego
846
swego
1656
miłosierdzia
313
odrodził
2248
nas
1519
do
1680
nadziei
2198
żywej
1223
przez
386
wskrzeszenie
2424
Jezusa
5547
Chrystusa
1537
z
3498
martwych,
 
4
1519
do
2817
dziedzictwa
862
niezniszczalnego
2532
i
283
nieskalanego,
2532
i
263
niewiędnącego
5083
zachowanego
1722
w
3772
niebiosach
1519
dla
5209
was,
 
5
5432
którzy jesteście strzeżeni
1722
[-]
1411
mocą
2316
Bożą
1223
przez
4102
wiarę
1519
ku
4991
zbawieniu
2092
przygotowanym,
 
(by)
601
zostało objawione
1722
w
2540
czasie
2078
ostatnim.
 
6
1722
Z
3739
tego
21
cieszcie się niezmiernie
 
(choć)
3641
trochę
737
teraz,
1487
jeśli
1163
trzeba,
2076
jesteście
3076
zasmucani
1722
[-]
4164
rozmaitymi
3986
próbami,
 
7
2443
aby
1383
wypróbowanie
5216
waszej
4102
wiary,
4183
o wiele
5093
droższej
 
(od)
5553
złota
622
zniszczalnego,
1161
a
1223
przez
4442
ogień
1381
próbowanego,
2147
zostało znalezione
1519
ku
1868
uznaniu
 
(was)
2532
i
5092
czci
2532
oraz
1519
ku
(1)
 
1391
chwale
1722
przy
602
objawieniu
2424
Jezusa
5547
Chrystusa,
 
8
3739
którego
3756
nie
1492
zobaczywszy
25
miłujecie
1519
w
3739
którego
737
teraz
3361
nie
3708
widząc
4100
wierzycie
1161
a
21
cieszcie się
5479
radością
412
niewysłowioną
2532
i
1392
otoczoną chwałą,
 
9
2865
otrzymując,
 
(jako)
5056
uwieńczenie
4102
wiary
5216
waszej,
4991
zbawienie
5590
dusz.
 
10
4012
[-]
3739
Tego
4991
zbawienia
1567
poszukiwali
2532
i
1830
pilnie badali
4396
prorocy,
 
(którzy)
4012
o
 
(tej)
1519
względem
5209
was
5485
łasce
4395
prorokowali,
 
11
2045
badając
1519
na
5101
jaki
2228
lub
4169
który
2540
czas
1213
wskazywał
 
(będący)
1722
w
846
nich
4151
duch
5547
Chrystusa
4303
przepowiadający
3804
cierpienia
1519
dla
5547
Chrystusa
2532
i
 
(następującą)
3326
po
5023
nich
1391
chwałę,
 
12
3739
którym
601
zostało objawione,
3754
że
3756
nie
1438
im samym,
1161
lecz
5213
nam
846
one
1247
służyły.
3568
Teraz
3739
to
312
zwiastowano
5213
wam,
1223
przez
2097
tych, którzy głosili ewangelię
5209
wam
1722
w
4151
Duchu
40
Świętym,
649
zesłanym
575
z
3772
nieba.
1937
Pragną
1519
w
3739
to
3879
wejrzeć
32
aniołowie.
 
13
1352
Dlatego
328
mając przepasane
3751
"biodra"
5216
waszego
1271
umysłu,
3525
bądźcie trzeźwi,
5049
zupełnie
1679
zaufajcie nadziei
1909
na
5342
przynoszoną
5213
wam
5485
łaskę,
1722
dzięki
602
objawieniu się
2424
Jezusa
5547
Chrystusa.
 
14
5613
Jako
5043
dzieci
5218
"posłuszeństwa"
3361
nie
4964
przystosowujcie się do
 
- (wynikającej)
1722
z
5216
waszej
4386
wcześniejszej
52
niewiedzy
 
-
1939
pożądliwości,
 
15
235
ale
2596
według
2564
tego, który wezwał
5209
was,
40
Świętego,
846
sami
2532
także
1096
bądźcie
40
świętymi
1722
w
3956
całym
 
(swoim)
391
postępowaniu,
 
16
1360
dlatego, że
1125
jest napisane:
40
świętymi
1096
bądźcie,
3754
bo
1473
Ja
1510
Jestem
40
Święty.
 
17
2532
A
1487
jeśli
1941
wzywacie
3962
Ojca,
678
który bez względu na osobę
2919
sądzi
1538
każdego
2596
według
2041
uczynku,
1722
w
5401
bojaźni
390
zachowujcie się
 
(w)
5550
czasie
3940
pielgrzymowania
5216
waszego
 
18
1492
wiedząc,
3754
że
3756
nie
 
(rzeczami)
5349
zniszczalnymi,
694
srebrem
2228
lub
5553
złotem,
3084
zostaliście wykupieni
1537
z
3152
próżnego
5216
waszego
391
postępowania
3970
przekazanego przez ojców,
 
19
235
ale
5093
drogą
129
krwią
 
-
5613
jako
286
Baranka
299
nieskazitelnego
2532
i
784
niesplamionego
 
-
5547
Chrystusa,
 
20
4267
który jest przewidziany
3303
wprawdzie
4253
przed
2602
założeniem
2889
świata,
1161
jednak
5319
objawiony
1909
w
5550
czasach
2078
ostatnich
1223
ze względu na
5209
was,
 
21
4100
którzy wierzycie
1223
dzięki
846
Niemu
1519
w
2316
Boga,
1453
który wzbudził
846
Go
1537
z
3498
martwych
2532
i
1391
chwałę
846
Mu
1325
dał
5620
tak, że
4102
wiara
5216
wasza
2532
i
1680
nadzieja
1511
1519
w
2316
Bogu.
 
22
5590
Dusze
5216
wasze
48
oczyszczając
1722
w
5218
posłuszeństwie
225
prawdzie
1223
przez
4151
Ducha
1519
do
505
nieobłudnej
5360
miłości bratniej,
1537
z
2513
czystego
2588
serca
25
miłujcie
240
siebie nawzajem
1619
żarliwie,
 
23
313
jako odrodzeni
3756
nie
1537
z
4701
nasienia
5349
zniszczalnego
235
ale
862
niezniszczalnego
1223
przez
3056
Słowo
2316
Boga
2198
żyjącego
2532
i
3306
trwającego
1519
na
165
wieki,
 
24
1360
dlatego, że
3956
wszelkie
4561
doczesne ciało
 
(jest)
5613
jak
5528
trawa
2532
a
3956
wszelka
1391
chwała
444
człowieka
 
(jest)
5613
jak
438
kwiat
5528
trawy;
5528
trawa
3583
została wysuszona
2532
a
438
kwiat
846
jej
1601
opadł,
 
25
1161
ale
4487
słowo
2962
Pana
3306
trwa
1519
na
165
wieki.
5124
To
1161
zaś
4487
"słowo"
2076
jest
2097
ogłaszane w ewangelii
 
(skierowanej)
1519
do
5209
was.


1 1 Pi 1:7 W TR brak słowa: "ku".


 ^Początek rozdziałuIdź do List 1 Piotra 2