Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 2 3 

List 2 Piotra 1
 
1
4826
Symeon
(1)
 
4074
Piotr,
1401
niewolnik
2532
i
652
apostoł
2424
Jezusa
5547
Chrystusa
2975
tym, którzy otrzymali
4102
wiarę,
2472
równie cenną
2254
jak nasza,
1722
w
1343
sprawiedliwość
2316
Boga
2257
naszego
2532
i
4990
Zbawiciela
(2)
 
2424
Jezusa
5547
Chrystusa.
 
2
5485
Łaska
5213
wam
2532
i
1515
pokój
4129
niech się pomnoży
1722
w
1922
dokładnym poznaniu
2316
Boga
2532
i
2424
Jezusa
2962
Pana
2257
naszego,
 
3
5613
jako
 
(że)
846
Jego
2304
Boska
1411
moc
1433
obdarowała
2254
nas
3956
wszystkim
4314
do
2222
życia
2532
i
2150
pobożności
1223
przez
1922
dokładne poznanie
2564
tego, który wezwał
2248
nas,
1223
przez
1391
chwałę
2532
i
703
cnotę,
 
4
1223
przez
3739
które
1433
darowano
2254
nam
5093
drogie
2532
i
3173
największe
1862
obietnice,
2443
abyśmy
1223
przez
5130
nie
1096
stali się
2844
uczestnikami
2304
boskiej
5449
natury,
668
uciekłszy
 
(od)
5356
zepsucia
 
(obecnego)
1722
na
2889
świecie
1722
w
1939
pożądaniu.
 
5
1161
Dlatego
2532
też
3923
wkładając
5124
w to
3956
całą
846
swoją
4710
gorliwość,
2023
dodajcie
1722
do
4102
wiary
5216
waszej
703
cnotę,
1722
do
703
cnoty
1161
zaś
1108
poznanie,
 
6
1722
do
1108
poznania
1161
zaś
1466
opanowanie,
1722
do
1466
opanowania
1161
zaś
5281
wytrwałość,
1722
do
5281
wytrwałości
1161
zaś
2150
pobożność,
 
7
1722
do
2150
pobożności
1161
zaś
5360
miłość bratnią,
1722
do
5360
miłości bratniej
1161
zaś
26
miłość.
 
8
5023
Te
1063
bowiem
5225
będąc
5213
w was
2532
i
4121
obfitując
3756
nie
 
(uczynią was)
692
bezużytecznymi
3761
ani
175
bezowocnymi,
 
(ale)
2525
doprowadzą
1519
do
1922
dokładnego poznania
2962
Pana
2257
naszego
2424
Jezusa
5547
Chrystusa.
 
9
3739
Kto
1063
bowiem
3361
nie
3918
posiada
5023
ich,
5185
ślepy
2076
jest,
3467
krótkowzroczny,
3024
zapomniał
2983
[-]
(3)
 
 
o
2512
oczyszczeniu
846
swoich
3819
dawnych
266
grzechów.
 
10
1352
Dlatego
80
bracia
3123
bardziej
4704
starajcie się
5216
wasze
2821
powołanie
2532
i
1589
wybranie
4160
czynić
949
mocnym,
1063
bo
4160
czyniąc
5023
to
3756
nie
3361
[-]
4417
potkniecie się
4218
nigdy.
 
11
3779
Tak
1063
bowiem
5213
wam
4146
obficie
2023
zostanie dane
1529
wejście
1519
do
166
wiecznego
932
Królestwa
2962
Pana
2257
naszego
2532
i
4990
Zbawiciela
2424
Jezusa
5547
Chrystusa.
 
12
1352
Dlatego
3756
nie
272
zaniedbam
 
(tego, by)
104
zawsze
5209
wam
5279
przypominać
4012
o
5130
tym,
2539
chociaż
 
(to)
1492
wiecie
2532
i
4741
utwierdzeni jesteście
1722
w
3918
obecnej
225
prawdzie.
 
13
 
(Za)
1342
sprawiedliwe
1161
więc
2233
uznaję,
1909
w czasie
3745
w jakim
1510
jestem
1722
w
5129
tym
4638
namiocie,
1326
pobudzać
5209
was
1722
przez
5280
przypominanie,
 
14
1492
wiedząc,
3754
że
5031
szybkie
2076
jest
595
usunięcie
3450
mojego
4638
namiotu
2531
tak, jak
2532
i
2962
Pan
2257
nasz
2424
Jezus
5547
Chrystus
3427
mi
1213
wskazał.
 
15
4704
Postaram się
1161
zatem,
 
(abyście)
5209
wy,
2532
także
3326
po
1699
moim
1841
odejściu,
1539
stale
2192
mieli
5130
to
3420
w pamięci
4160
[-].
(4)
 
 
16
1063
Bo
3756
nie
 
(jako ci),
1811
którzy podążyli
 
(za)
4679
przebiegle wymyślonymi
3454
baśniami,
1107
daliśmy poznać
5213
wam
1411
moc
2532
i
3952
przyjście
2257
naszego
2962
Pana
2424
Jezusa
5547
Chrystusa,
235
ale
1096
stawszy się
2030
naocznymi świadkami
1565
Jego
3168
wielkości.
 
17
2983
Otrzymał
1063
bowiem
3844
od
2316
Boga
3962
Ojca
5092
cześć
2532
i
1391
chwałę;
5107
taki
5456
głos
846
mu
5342
przyniesiono
5259
od
3169
Majestatycznej
1391
Chwały:
3778
Ten
2076
jest
5207
synem
3450
moim
27
umiłowanym,
1519
w
3739
którym
1473
Ja
2106
mam upodobanie.
 
18
2532
A
3778
ten
5456
głos,
5342
przyniesiony
1537
z
3772
nieba,
2249
myśmy
191
usłyszeli
5607
będąc
4862
z
846
Nim
1722
na
40
świętej
3735
górze.
 
19
2192
Mamy
2532
więc
949
jeszcze mocniejsze
3056
słowo
4397
prorocze,
3739
na które
4337
zwracając uwagę,
5613
jak
 
(na)
3088
lampę,
5316
która świeci
1722
w
850
ciemnym
5117
miejscu,
2573
dobrze
4160
czynicie,
2193
dopóki
3739
ten
2250
dzień
 
(nie)
1306
zaświta
2532
i
5459
gwiazda poranna
 
(nie)
393
wzejdzie
1722
w
5216
waszych
2588
sercach.
 
20
5124
To
4412
przede wszystkim
1097
wiedzcie,
3754
że
3956
wszelkie
4394
proroctwo
1124
Pisma
3756
nie
1096
powstaje
 
(dla)
2398
własnego
1955
wyjaśnienia,
 
21
1063
bo
3756
nie
 
(z)
2307
woli
444
człowieka
5342
zostało przyniesione
4218
dawniej
4394
proroctwo,
235
ale
5259
przez
4151
Ducha
40
Świętego
5342
niesieni,
2980
mówili
40
święci
444
ludzie
2316
Boga.


1 2 Pi 1:1 W Byz mamy: συμεων, a TR: σιμων.
2 1Pi 1:1 TR dodaje "naszego" (ημων)
3 2 Pi 1,9: Dosłownie: "zapomnienie wziąwszy"
4 2 Pi 1:15 Dosłownie: " wspomnienie czynić" (μνημην ποιεισθαι - 3420 4160).


 ^Początek rozdziałuIdź do List 2 Piotra 2