Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Apokalipsa 1
 
1
602
Objawienie
2424
Jezusa
5547
Chrystusa,
3739
które
1325
dał
846
mu
2316
Bóg,
 
(by)
1166
ukazać
1401
niewolnikom
846
swoim,
3739
co
1163
musi
1096
stać się
1722
[-]
5034
szybko
2532
i
4591
dał "znak"
 
-
649
wysławszy
 
(go)
1223
przez
846
swojego
32
anioła
 
-
846
swojemu
1401
niewolnikowi
2491
Janowi,
 
2
3739
który
3140
poświadczył
3056
Słowo
2316
Boga
2532
i
3141
świadectwo
2424
Jezusa
5547
Chrystusa
 
(przez to),
3745
co
1492
zobaczył.
(1)
 
 
3
3107
Szczęśliwy
314
ten, który czyta
2532
i
191
ci, którzy słuchają
3056
słów
4394
proroctwa,
2532
i
5083
strzegą
 
(tego, co)
1722
w
846
nim
1125
jest napisane,
2540
czas
1063
bowiem
 
(jest)
1451
blisko.
 
4
2491
Jan
2033
siedmiu
1577
zborom
1722
w
773
Azji:
5485
Łaska
5213
wam
2532
i
1515
pokój
575
od
2316
Boga,
(2)
 
5607
który jest
2532
i
2258
który był,
2532
i
2064
który przychodzi,
2532
oraz
575
od
2033
Siedmiu
4151
Duchów,
3739
które
 
(są)
(3)
 
1799
przed
846
Jego
2362
tronem,
 
5
2532
I
575
od
2424
Jezusa
5547
Chrystusa,
3144
świadka
4103
wiernego,
4416
pierworodnego
 
(z)
(4)
 
3498
martwych
2532
i
758
posiadającego władzę nad
935
królami
1093
ziemi,
25
który umiłował
2248
nas
2532
i
3068
obmył
2248
nas
575
z
266
grzechów
2257
naszych
1722
w
846
swojej
129
krwi,
 
6
2532
i
4160
uczynił
2248
nas
932
królestwem
2409
kapłanów
(5)
 
 
-
2316
Bogu
2532
i
3962
Ojcu
846
swemu
 
-
846
jemu
1391
chwała
2532
i
2904
potęga
1519
na
165
wieki
165
wieków
281
amen.
 
7
2400
Oto
2064
przychodzi
3326
z
3507
obłokami
2532
i
3700
zobaczy
846
go
3956
wszelkie
3788
oko
2532
i
 
(ci),
3748
którzy
846
go
1574
przebili,
2532
i
2875
rozpaczać będą
1909
przez
846
Niego
3956
wszystkie
5443
pokolenia
1093
ziemi.
3483
Tak,
281
amen!
 
8
1473
Ja
1510
jestem
1
Alfa
2532
i
5598
Omega
(6)
 
3004
mówi
2962
Pan
2316
Bóg,
(7)
 
5607
który jest
2532
i
2258
który był,
2532
i
2064
który przychodzi
 
-
3841
Wszechmogący!
 
9
1473
Ja
2491
Jan,
(8)
 
80
brat
5216
wasz
2532
i
2844
uczestnik
(9)
 
1722
w
2347
ucisku
2532
i
932
królestwie,
2532
i
5281
wytrwaniu
1722
w
5547
Chrystusie
2424
Jezusie,
(10)
 
1096
znalazłem się
(11)
 
1722
na
3520
wyspie
2564
zwanej
3963
Patmos
1223
z powodu
3056
słowa
2316
Boga
2532
i
1223
przez
3141
świadectwo
2424
Jezusa
5547
Chrystusa.
 
10
1096
Znalazłem się
1722
w
4151
duchu
1722
w
2250
dniu
2960
Pańskim
2532
i
191
usłyszałem
3694
za
3450
sobą
5456
głos
3173
wielki
5613
jak
4536
trąby,
 
11
3004
który mówi:
3739
Co
991
widzisz
1125
napisz
1519
w
975
zwoju
2532
i
3992
wyślij
2033
siedmiu
1577
zborom:
1519
do
2181
Efezu
2532
i
1519
do
4667
Smyrny,
2532
i
1519
do
4010
Pergamonu,
2532
i
1519
do
2363
Tiatyry,
2532
i
1519
do
4554
Sardes,
2532
i
1519
do
5359
Filadelfii
2532
i
1519
do
2993
Laodycei.
(12)
 
 
12
2532
I
1994
odwróciłem się
1563
tam,
(13)
 
 
(by)
991
widzieć
5456
głos,
3748
który
2980
mówił
3326
do
1700
mnie
(14)
 
2532
a
1994
odwróciwszy się
1492
zobaczyłem
2033
siedem
5552
złotych
3087
świeczników
 
13
2532
i
1722
w
3319
środku
2033
siedmiu
3087
świeczników
 
(kogoś)
3664
podobnego
 
(do)
5207
Syna
444
Człowieczego,
1746
ubranego do
4158
samych stóp
2532
i
4024
przepasanego
4314
na
3149
piersiach
5552
złotym
2223
pasem.
 
14
2776
Głowa
1161
zaś
846
jego
2532
i
2359
włosy
 
(były)
3022
białe
5613
jak
(15)
 
2053
wełna
3022
biała,
5613
jak
5510
śnieg;
2532
a
3788
oczy
846
Jego
5613
jak
5395
płomień
4442
ognia;
 
15
2532
a
4228
nogi
846
jego
3664
podobne
 
(do)
5474
brązu
4448
rozżarzonego
5613
jak
1722
w
2575
piecu,
2532
a
5456
głos
846
Jego
5613
jak
5456
głos
4183
wielu
5204
wód;
 
16
2532
i
2192
ma
1722
w
1188
prawej
846
swojej
5495
ręce
2033
siedem
792
gwiazd,
2532
i
1537
z
4750
ust
846
Jego
1607
wychodzi
3691
ostry
4501
miecz
1366
obosieczny,
2532
a
3799
twarz
846
Jego
5316
świeci
5613
jak
2246
słońce
1722
w
846
swej
1411
mocy.
 
17
2532
A
3753
gdy
846
go
1492
zobaczyłem,
4098
upadłem
4314
do
4228
stóp
846
jego
5613
jak
3498
martwy,
2532
lecz
 
(on)
5087
nałożył
846
swoją
1188
prawicę
(16)
 
1909
na
1691
mnie
3004
mówiąc:
(17)
 
3361
nie
5399
bój się,
1473
Ja
1510
jestem
4413
pierwszy
2532
i
2078
ostatni,
 
18
2532
i
2198
tym, który żyje,
2532
a
1096
byłem
3498
martwy,
2532
a
2400
oto
1510
jestem
2198
tym, który żyje
1519
na
165
wieki
165
wieków
281
amen;
2532
i
2192
mam
2807
klucze
2288
śmierci
2532
i
86
hadesu.
 
19
1125
Napisz
3767
więc
(18)
 
 
( o tym),
3739
co
1492
zobaczyłeś
2532
a
3739
co
1526
jest
2532
i
3739
co
3195
ma
1096
nastąpić
3326
po
 
-
5023
tem.
 
20
3466
Tajemnica
2033
siedmiu
792
gwiazd,
3739
które
1492
zobaczyłeś
1909
na
1188
prawicy
3450
mojej
2532
i
2033
siedmiu
5552
złotych
3087
świeczników:
2033
siedem
792
gwiazd,
 
(to)
1526
32
posłańcy
2033
siedmiu
1577
zborów,
2532
a
2033
siedmioma
3087
świecznikami
(19)
 
1526
jest
2033
siedem
1577
zborów.


1 Ap 1,2 TR przed słowem "zobaczył" (1492) ma dodatkowo partykułę "τε" - także (zarówno) (5037).
2 Ap 1:4 TR ma: του - rodzajnik (3588) zamiast:θεου - Boga (2316).
3 Ap 1:4 TR ma tu słowo εστιν (2076) "jest".
4 Ap 1:4 TR ma tu: εκ (1537) - "z".
5 Ap 1:6 TR: "βασιλεις (935) και(2532) ιερεις (2409) - "królami i kapłanami".
6 Ap 1:8 TR dodaje: "αρχη (746) και (2532) τελος (5056) - "początek i koniec".
7 Ap 1:8 TR: brak słowa "Bóg".
8 Ap 1:9 TR po Jan ma dodatkowo spójnik και (2532) - "i".
9 Ap 1:9 TR ma tu słowo συγκοινωνος (4791) - "współuczestnik".
10 Ap 1:9 TR: "wytrwałości Jezusa Chrystusa" - brak przyimka "w" (εν 1722).
11 Ap 1:9 Dosłownie: "stałem się" - εγενομην.
12 Ap 1:11 TR: " Który mówi: (Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni.) Co widzisz, napisz w zwoju i wyślij siedmiu zgromadzeniom, które są (w Azji): do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei".
13 Ap 1:12 W TR brak słowa "tam" (εκει 1563).
14 Ap 1:12 Dosłownie: "mówił ze mną".
15 Ap 1:14 TR ma słowo: "jakby" (ωσει 5616).
16 Ap 1:17 TR ma: "swoją prawą rękę" (χειρα 5495)
17 Ap 1:17 TR dodaje: "mówiąc mi" (μοι 3427).
18 Ap 1:19 W TR brak słowa "więc" (ουν 3767).
19 Ap 1:20 TR dodaje w tym miejscu: "które widziałeś" (ας ειδες 3739 1492).


 ^Początek rozdziałuIdź do Apokalipsa 2