Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 2 

Ewangelia Łukasza 1
 
1
1895
επειδηπερ Ponieważ Skoro
4183
πολλοι liczni wielu
2021
επεχειρησαν usiłowali próbowali
392
αναταξασθαι ułożyć uporządkować
1335
διηγησιν opowiadanie
4012
περι o
3588
των (tych)
4135
πεπληροφορημενων które są dopełnione które są wypełnione
1722
εν wśród
2254
ημιν nas
4229
πραγματων sprawach
 
2
2531
καθως tak, jak
3860
παρεδοσαν przekazali
2254
ημιν nam
3588
οι (ci)
575
απ od
746
αρχης początku
845
αυτοπται świadkami naocznymi
2532
και i
5257
υπηρεται podwładni pomocnicy
1096
γενομενοι którzy stali się
3588
του
3056
λογου słowa
 
3
1380
εδοξεν Zdało się
2504
καμοι i mnie
3877
παρηκολουθηκοτι przechodzącemu towarzyszącemu
509
ανωθεν od początku
3956
πασιν wszystkim
199
ακριβως uważnie dokładnie
2517
καθεξης kolejno po kolei
4671
σοι ci
1125
γραψαι napisać
2903
κρατιστε wielmożny dostojny
2321
θεοφιλε Teofilu [przyjaciel Boga]
 
4
2443
ινα aby
1921
επιγνως poznałbyś uznałbyś
4012
περι o
3739
ων których
2727
κατηχηθης zostałeś pouczony
3056
λογων słowach
3588
την
803
ασφαλειαν bezpieczeństwo niezawodność
 
5
1096
εγενετο Stało się
1722
εν w
3588
ταις
2250
ημεραις dniach
2264
ηρωδου Heroda [syn bohatera]
3588
του
935
βασιλεως króla
3588
της
2449
ιουδαιας Judei [[wielbić] ziemię]
2409
ιερευς kapłan
5100
τις pewien jakiś
3686
ονοματι imieniem
2197
ζαχαριας Zachariasz [wspomnieć JH]
1537
εξ ze
2183
εφημεριας zmiany działu
7
αβια Abiasza [YH jest moim ojcem]
2532
και i
3588
η
1135
γυνη żona kobieta
846
αυτου jego
1537
εκ z
3588
των
2364
θυγατερων córek
2
ααρων Aarona [wywyższony]
2532
και a
3588
το
3686
ονομα imię
846
αυτης jej
1665
ελισαβετ Elżbieta [Bóg mą przysięgą]
 
6
2258
ησαν Byli
1161
δε zaś
1342
δικαιοι sprawiedliwi
297
αμφοτεροι oboje
1799
ενωπιον przed
3588
του
2316
θεου Bogiem
4198
πορευομενοι chodzący idący
1722
εν we
3956
πασαις wszystkich
3588
ταις
1785
εντολαις przykazaniach
2532
και i
1345
δικαιωμασιν przepisach rozporządzeniach
3588
του
2962
κυριου Pana
273
αμεμπτοι nienaganni
 
7
2532
και i
3756
ουκ nie
2258
ην było
846
αυτοις im
5043
τεκνον dziecko
2530
καθοτι jako, że
3588
η
1665
ελισαβετ Elżbieta [Bóg mą przysięgą]
2258
ην była
4723
στειρα bezpłodna
2532
και i
297
αμφοτεροι oboje
4260
προβεβηκοτες będąc posunięci
1722
εν w
3588
ταις
2250
ημεραις dniach
846
αυτων ich
2258
ησαν byli
 
8
1096
εγενετο Stało się
1161
δε zaś
1722
εν w
3588
τω
2407
ιερατευειν pełnić posługi kapłańskie
846
αυτον jego
1722
εν w
3588
τη
5010
ταξει porządku
3588
της
2183
εφημεριας zmiany działu
846
αυτου jego
1725
εναντι przed w obecności
3588
του
2316
θεου Bogiem
 
9
2596
κατα według
3588
το
1485
εθος zwyczaju
3588
της
2405
ιερατειας kapłaństwa
2975
ελαχεν dostał w drodze losowania dostał w udziale
3588
του (by)
2370
θυμιασαι okadzić spalić kadzidło
1525
εισελθων wszedłszy
1519
εις do
3588
τον
3485
ναον świątyni przybytku
3588
του
2962
κυριου Pana
 
10
2532
και I
3956
παν całe
3588
το
4128
πληθος mnóstwo mnogość
3588
του
2992
λαου ludu
2258
ην było
4336
προσευχομενον modlące się
1854
εξω na zewnątrz poza
3588
τη (w)
5610
ωρα godzinie
3588
του
2368
θυμιαματος kadzenia
 
11
3700
ωφθη Został ukazany Został uczyniony widocznym
1161
δε zaś
846
αυτω mu
32
αγγελος zwiastun
2962
κυριου Pana
2476
εστως stojący
1537
εκ z
1188
δεξιων prawej strony prawicy
3588
του
2379
θυσιαστηριου ołtarza
3588
του
2368
θυμιαματος kadzenia
 
12
2532
και i
5015
εταραχθη został poruszony został zatrwożony
2197
ζαχαριας Zachariasz [wspomnieć JH]
1492
ιδων zobaczywszy
2532
και i
5401
φοβος strach bojaźń
1968
επεπεσεν padł
1909
επ na
846
αυτον niego
 
13
2036
ειπεν Powiedział
1161
δε zaś
4314
προς do
846
αυτον niego
3588
ο
32
αγγελος zwiastun
3361
μη nie
5399
φοβου bój się
2197
ζαχαρια Zachariaszu [wspomnieć JH]
1360
διοτι dlatego, że
1522
εισηκουσθη została wysłuchana
3588
η
1162
δεησις prośba
4675
σου twoja
2532
και i
3588
η
1135
γυνη żona kobieta
4675
σου twoja
1665
ελισαβετ Elżbieta [Bóg mą przysięgą]
1080
γεννησει urodzi
5207
υιον syna
4671
σοι ci
2532
και i
2564
καλεσεις nazwiesz przyzwiesz
3588
το
3686
ονομα imię
846
αυτου jego
2491
ιωαννην Jan [JHWH jest łaskawy]
 
14
2532
και i
2071
εσται będzie
5479
χαρα radość
4671
σοι ci
2532
και i
20
αγαλλιασις wesele radosne uniesienie
2532
και i
4183
πολλοι liczni wielu
1909
επι z
3588
τη
1083
γεννησει narodzenia
846
αυτου jego
5463
χαρησονται będą się radować będą się cieszyć
 
15
2071
εσται Będzie
1063
γαρ bowiem
3173
μεγας wielki
1799
ενωπιον przed
3588
του
2962
κυριου Panem
2532
και i
3631
οινον wina
2532
και i
4608
σικερα napoju alkoholowego sikory
3756
ου nie
3361
μη
4095
πιη wypiłby
2532
και i
4151
πνευματος Duchem
40
αγιου Świętym
4130
πλησθησεται zostanie napełniony
2089
ετι jeszcze
1537
εκ od
2836
κοιλιας łona wnętrza
3384
μητρος matki
846
αυτου jego
 
16
2532
και I
4183
πολλους licznych wielu
3588
των
5207
υιων synów
2474
ισραηλ Izraela [ten, który walczył z Bogiem]
1994
επιστρεψει nawróci zawróci
1909
επι ku
2962
κυριον Panu
3588
τον
2316
θεον Bogu
846
αυτων ich
 
17
2532
και i
846
αυτος sam
4281
προελευσεται pójdzie przodem
1799
ενωπιον przed
846
αυτου Nim
1722
εν w
4151
πνευματι duchu
2532
και i
1411
δυναμει mocy
2243
ηλιου Eliasza [JHWH jest Bogiem]
1994
επιστρεψαι nawrócić zawrócić
2588
καρδιας serca
3962
πατερων ojców
1909
επι ku
5043
τεκνα dzieciom
2532
και i
545
απειθεις nieposłusznych nieuległych
1722
εν do
5428
φρονησει zrozumienia pomyślenia
1342
δικαιων sprawiedliwych
2090
ετοιμασαι przygotować
2962
κυριω Panu
2992
λαον lud
2680
κατεσκευασμενον który jest przygotowany
 
18
2532
και I
2036
ειπεν powiedział
2197
ζαχαριας Zachariasz [wspomnieć JH]
4314
προς do
3588
τον
32
αγγελον zwiastuna
2596
κατα po
5101
τι czym
1097
γνωσομαι poznam
5124
τουτο to
1473
εγω ja
1063
γαρ bowiem
1510
ειμι jestem
4246
πρεσβυτης starzec
2532
και i
3588
η
1135
γυνη żona kobieta
3450
μου moja
4260
προβεβηκυια która jest posunięta
1722
εν w
3588
ταις
2250
ημεραις dniach
846
αυτης jej
 
19
2532
και a
611
αποκριθεις odpowiedziawszy
3588
ο
32
αγγελος zwiastun
2036
ειπεν powiedział
846
αυτω mu
1473
εγω ja
1510
ειμι jestem
1043
γαβριηλ Gabriel [mąż Boży]
3588
ο
3936
παρεστηκως stojący
1799
ενωπιον przed
3588
του
2316
θεου Bogiem
2532
και i
649
απεσταλην zostałem wysłany
2980
λαλησαι powiedzieć
4314
προς do
4571
σε ciebie
2532
και i
2097
ευαγγελισασθαι ogłosić dobrą nowinę
4671
σοι ci
5023
ταυτα (o) tym
 
20
2532
και I
2400
ιδου oto
2071
εση będziesz
4623
σιωπων milczący
2532
και i
3361
μη nie
1410
δυναμενος mogący
2980
λαλησαι powiedzieć
891
αχρι aż do
3739
ης tego
2250
ημερας dnia
1096
γενηται stałoby się
5023
ταυτα te
473
ανθ za
3739
ων to które
3756
ουκ nie
4100
επιστευσας uwierzyłeś
3588
τοις
3056
λογοις słowom
3450
μου moim
3748
οιτινες które to
4137
πληρωθησονται zostaną wypełnione
1519
εις w
3588
τον
2540
καιρον porze
846
αυτων ich
 
21
2532
και I
2258
ην był
3588
ο
2992
λαος lud
4328
προσδοκων oczekujący
3588
τον
2197
ζαχαριαν Zachariasza [wspomnieć JH]
2532
και i
2296
εθαυμαζον dziwili się
1722
εν w
3588
τω
5549
χρονιζειν zwlekać
846
αυτον on
1722
εν w
3588
τω
3485
ναω świątyni przybytku
 
22
1831
εξελθων Wyszedłszy
1161
δε zaś
3756
ουκ nie
1410
ηδυνατο mógł
2980
λαλησαι powiedzieć
846
αυτοις im
2532
και i
1921
επεγνωσαν poznali uznali
3754
οτι że
3701
οπτασιαν widzenie
3708
εωρακεν widział
1722
εν w
3588
τω
3485
ναω świątyni przybytku
2532
και i
846
αυτος on
2258
ην był
1269
διανευων dający znaki gestykulujący
846
αυτοις im
2532
και i
1265
διεμενεν trwał pozostawał
2974
κωφος niemy
 
23
2532
και I
1096
εγενετο stało się
5613
ως jak
4130
επλησθησαν zostały wypełnione
3588
αι
2250
ημεραι dni
3588
της
3009
λειτουργιας publicznego dzieła publicznej służby
846
αυτου jego
565
απηλθεν odszedł
1519
εις do
3588
τον
3624
οικον domu
846
αυτου jego
 
24
3326
μετα Po
1161
δε zaś
3778
ταυτας tych
3588
τας
2250
ημερας dniach
4815
συνελαβεν poczęła
1665
ελισαβετ Elżbieta [Bóg mą przysięgą]
3588
η
1135
γυνη żona kobieta
846
αυτου jego
2532
και i
4032
περιεκρυβεν ukrywała kryła
1438
εαυτην się
3376
μηνας miesięcy
4002
πεντε pięć
3004
λεγουσα mówiąc
 
25
3754
οτι że
3779
ουτως tak
3427
μοι mi
4160
πεποιηκεν czynił
3588
ο
2962
κυριος Pan
1722
εν w
2250
ημεραις dniach
3739
αις tych
1896
επειδεν spojrzał wejrzał
851
αφελειν (by) zdjąć (by) zabrać
3588
το
3681
ονειδος hańbę
3450
μου moją
1722
εν pośród
444
ανθρωποις ludzi
 
26
1722
εν W
1161
δε zaś
3588
τω
3376
μηνι miesiącu
3588
τω
1623
εκτω szóstym
649
απεσταλη został wysłany
3588
ο
32
αγγελος zwiastun
1043
γαβριηλ Gabriel [mąż Boży]
5259
υπο przez
3588
του
2316
θεου Boga
1519
εις do
4172
πολιν miasta
3588
της
1056
γαλιλαιας Galilei [przesunąć]
3739
η którego
3686
ονομα imię
3478
ναζαρετ Nazaret
 
27
4314
προς do
3933
παρθενον dziewicy
3423
μεμνηστευμενην która jest zaręczona
435
ανδρι mężowi
3739
ω któremu
3686
ονομα imię
2501
ιωσηφ Józef [On powiększył]
1537
εξ z
3624
οικου domu
1138
δαυιδ Dawida [umiłowany]
2532
και i
3588
το
3686
ονομα imię
3588
της
3933
παρθενου dziewicy
3137
μαριαμ Mariam [prawd. buntować się]
 
28
2532
και i
1525
εισελθων wszedłszy
3588
ο
32
αγγελος zwiastun
4314
προς do
846
αυτην niej
2036
ειπεν powiedział
5463
χαιρε witaj raduj się
5487
κεχαριτωμενη która jesteś obdarzona łaską
3588
ο
2962
κυριος Pan
3326
μετα z
4675
σου tobą
2127
ευλογημενη która jest błogosławiona która jest wysławiona
4771
συ ty
1722
εν wśród
1135
γυναιξιν kobiet
 
29
3588
η (Ona)
1161
δε zaś
1492
ιδουσα zobaczywszy
1298
διεταραχθη została zmieszana została zakłopotana
1909
επι na
3588
τω
3056
λογω słowo
846
αυτου jego
2532
και i
1260
διελογιζετο rozważała rozprawiała
4217
ποταπος jakie co to
1498
ειη oby jest
3588
ο
783
ασπασμος pozdrowienie
3778
ουτος to
 
30
2532
και i
2036
ειπεν powiedział
3588
ο
32
αγγελος zwiastun
846
αυτη jej
3361
μη nie
5399
φοβου bój się
3137
μαριαμ Mariam [prawd. buntować się]
2147
ευρες znalazłaś
1063
γαρ bowiem
5485
χαριν łaskę
3844
παρα u
3588
τω
2316
θεω Boga
 
31
2532
και I
2400
ιδου oto
4815
συλληψη poczniesz
1722
εν w
1064
γαστρι łonie
2532
και i
5088
τεξη urodzisz
5207
υιον syna
2532
και i
2564
καλεσεις nazwiesz przyzwiesz
3588
το
3686
ονομα imię
846
αυτου Jego
2424
ιησουν Jezus [JHWH jest zbawieniem]
 
32
3778
ουτος Ten
2071
εσται będzie
3173
μεγας wielki
2532
και i
5207
υιος Syn
5310
υψιστου Najwyższego
2564
κληθησεται zostanie nazwany zostanie zwany
2532
και i
1325
δωσει da
846
αυτω Mu
2962
κυριος Pan
3588
ο
2316
θεος Bóg
3588
τον
2362
θρονον tron
1138
δαυιδ Dawida [umiłowany]
3588
του
3962
πατρος ojca
846
αυτου Jego
 
33
2532
και i
936
βασιλευσει zakróluje zapanuje
1909
επι nad
3588
τον
3624
οικον domem
2384
ιακωβ Jakuba [pięta]
1519
εις na
3588
τους
165
αιωνας wieki
2532
και i
3588
της
932
βασιλειας królestwo
846
αυτου Jego
3756
ουκ nie
2071
εσται będzie
5056
τελος końca
 
34
2036
ειπεν Powiedziała
1161
δε zaś
3137
μαριαμ Mariam [prawd. buntować się]
4314
προς do
3588
τον
32
αγγελον zwiastuna
4459
πως jak
2071
εσται będzie
5124
τουτο to
1893
επει skoro jako, że
435
ανδρα męża
3756
ου nie
1097
γινωσκω znam
 
35
2532
και a
611
αποκριθεις odpowiedziawszy
3588
ο
32
αγγελος zwiastun
2036
ειπεν powiedział
846
αυτη jej
4151
πνευμα Duch
40
αγιον Święty
1904
επελευσεται przyjdzie
1909
επι na
4571
σε ciebie
2532
και i
1411
δυναμις moc
5310
υψιστου Najwyższego
1982
επισκιασει ocieni
4671
σοι cię
1352
διο dlatego
2532
και i
3588
το
1080
γεννωμενον które jest rodzone
1537
εκ z
4675
σου ciebie
40
αγιον Święte
2564
κληθησεται zostanie nazwane zostanie zwane
5207
υιος Syn
2316
θεου Boga
 
36
2532
και I
2400
ιδου oto
1665
ελισαβετ Elżbieta [Bóg mą przysięgą]
3588
η
4773
συγγενης krewna
4675
σου twoja
2532
και i
846
αυτη ona
4815
συνειληφυια która poczęła
5207
υιον syna
1722
εν w
1094
γηρει starości podeszłym wieku
846
αυτης jej
2532
και i
3778
ουτος ten
3376
μην miesiąc
1623
εκτος szósty
2076
εστιν jest
846
αυτη jej
3588
τη
2564
καλουμενη która jest nazywana która jest zwana
4723
στειρα bezpłodną
 
37
3754
οτι gdyż
3756
ουκ nie
101
αδυνατησει będzie niemożliwe
3844
παρα u
3588
τω
2316
θεω Boga
3956
παν wszelkie
4487
ρημα przesłanie wypowiedź
 
38
2036
ειπεν powiedziała
1161
δε zaś
3137
μαριαμ Mariam [prawd. buntować się]
2400
ιδου oto
3588
η
1399
δουλη niewolnica służebnica
2962
κυριου Pana
1096
γενοιτο oby stało się
3427
μοι mi
2596
κατα według
3588
το
4487
ρημα wypowiedzi
4675
σου twojej
2532
και i
565
απηλθεν odszedł
575
απ od
846
αυτης niej
3588
ο
32
αγγελος zwiastun
 
39
450
αναστασα Wstawszy Podniósłszy się
1161
δε zaś
3137
μαριαμ Mariam [prawd. buntować się]
1722
εν w
3588
ταις
2250
ημεραις dniach
3778
ταυταις tych
4198
επορευθη poszła
1519
εις w
3588
την
3714
ορεινην górzystą
3326
μετα z
4710
σπουδης pośpiechem
1519
εις do
4172
πολιν miasta
2448
ιουδα Judy [wielbić]
 
40
2532
και i
1525
εισηλθεν weszła
1519
εις do
3588
τον
3624
οικον domu
2197
ζαχαριου Zachariasza [wspomnieć JH]
2532
και i
782
ησπασατο pozdrowiła
3588
την
1665
ελισαβετ Elżbietę [Bóg mą przysięgą]
 
41
2532
και i
1096
εγενετο stało się
5613
ως jak
191
ηκουσεν usłyszała
3588
η
1665
ελισαβετ Elżbieta [Bóg mą przysięgą]
3588
τον
783
ασπασμον pozdrowienie
3588
της
3137
μαριας Marii [prawd. buntować się]
4640
εσκιρτησεν podskoczyło
3588
το
1025
βρεφος niemowlę
1722
εν w
3588
τη
2836
κοιλια łonie wnętrzu
846
αυτης jej
2532
και i
4130
επλησθη została napełniona
4151
πνευματος Duchem
40
αγιου Świętym
3588
η
1665
ελισαβετ Elżbieta [Bóg mą przysięgą]
 
42
2532
και i
400
ανεφωνησεν zawołała
5456
φωνη głosem
3173
μεγαλη wielkim
2532
και i
2036
ειπεν powiedziała
2127
ευλογημενη która jest błogosławiona która jest wysławiona
4771
συ ty
1722
εν wśród
1135
γυναιξιν kobiet
2532
και i
2127
ευλογημενος który jest błogosławiony który jest wysławiony
3588
ο
2590
καρπος owoc
3588
της
2836
κοιλιας łona wnętrza
4675
σου twojego
 
43
2532
και I
4159
ποθεν skąd
3427
μοι mi
5124
τουτο to
2443
ινα aby
2064
ελθη przyszłaby
3588
η
3384
μητηρ matka
3588
του
2962
κυριου Pana
3450
μου mojego
4314
προς do
3165
με mnie
 
44
2400
ιδου Oto
1063
γαρ bowiem
5613
ως jak
1096
εγενετο stał się
3588
η
5456
φωνη głos
3588
του
783
ασπασμου pozdrowienia
4675
σου twojego
1519
εις w
3588
τα
3775
ωτα uszach
3450
μου moich
4640
εσκιρτησεν podskoczyło
3588
το
1025
βρεφος niemowlę
1722
εν w
20
αγαλλιασει wesołości radosnym uniesieniu
1722
εν w
3588
τη
2836
κοιλια łonie wnętrzu
3450
μου moim
 
45
2532
και i
3107
μακαρια szczęśliwa błogosławiona
3588
η
4100
πιστευσασα która uwierzyła
3754
οτι że
2071
εσται będzie
5050
τελειωσις spełnienie
3588
τοις
2980
λελαλημενοις które są powiedziane
846
αυτη jej
3844
παρα od
2962
κυριου Pana
 
46
2532
και i
2036
ειπεν powiedziała
3137
μαριαμ Mariam [prawd. buntować się]
3170
μεγαλυνει wywyższa
3588
η
5590
ψυχη dusza
3450
μου moja
3588
τον
2962
κυριον Pana
 
47
2532
και i
21
ηγαλλιασεν rozweselił się
3588
το
4151
πνευμα duch
3450
μου mój
1909
επι w
3588
τω
2316
θεω Bogu
3588
τω
4990
σωτηρι Zbawicielu Wybawcy
3450
μου moim
 
48
3754
οτι gdyż
1914
επεβλεψεν zwrócił uwagę przypatrzył się
1909
επι na
3588
την
5014
ταπεινωσιν poniżenie uniżenie
3588
της
1399
δουλης niewolnicy służebnicy
846
αυτου Jego
2400
ιδου oto
1063
γαρ bowiem
575
απο od
3588
του
3568
νυν teraz
3106
μακαριουσιν będą uważać za szczęśliwą
3165
με mnie
3956
πασαι wszystkie
3588
αι
1074
γενεαι pokolenia
 
49
3754
οτι gdyż
4160
εποιησεν uczynił
3427
μοι mi
3167
μεγαλεια wielkie rzeczy
3588
ο
1415
δυνατος Mocny
2532
και i
40
αγιον Święte
3588
το
3686
ονομα imię
846
αυτου Jego
 
50
2532
και i
3588
το
1656
ελεος miłosierdzie litość
846
αυτου Jego
1519
εις na
1074
γενεας pokolenia
1074
γενεων pokoleń
3588
τοις (dla)
5399
φοβουμενοις bojących się lękających się
846
αυτον Go
 
51
4160
εποιησεν Uczynił
2904
κρατος moc siłę
1722
εν w
1023
βραχιονι ramieniu
846
αυτου Jego
1287
διεσκορπισεν rozproszył
5244
υπερηφανους pysznych hardych
1271
διανοια myśl umysł
2588
καρδιας serca
846
αυτων ich
 
52
2507
καθειλεν zdjął zrzucił
1413
δυναστας władców możnych
575
απο z
2362
θρονων tronów
2532
και i
5312
υψωσεν wywyższył
5011
ταπεινους pokornych uniżonych
 
53
3983
πεινωντας głodujących łaknących
1705
ενεπλησεν nakarmił nasycił
18
αγαθων dobrami
2532
και i
4147
πλουτουντας którzy są bogaci
1821
εξαπεστειλεν posłał
2756
κενους pustych próżnych
 
54
482
αντελαβετο Ujął się za Pomógł
2474
ισραηλ Izraelem [ten, który walczył z Bogiem]
3816
παιδος chłopcem
846
αυτου jego
3415
μνησθηναι (by) zostać przypomniane
1656
ελεους miłosierdzie litość
 
55
2531
καθως tak, jak
2980
ελαλησεν powiedział
4314
προς do
3588
τους
3962
πατερας ojców
2257
ημων naszych
3588
τω
11
αβρααμ Abrahamowi [ojciec wielu narodów]
2532
και i
3588
τω
4690
σπερματι nasieniu
846
αυτου jego
1519
εις na
3588
τον
165
αιωνα wiek
 
56
3306
εμεινεν Pozostała
1161
δε zaś
3137
μαριαμ Mariam [prawd. buntować się]
4862
συν z
846
αυτη nią
5616
ωσει jakby
3376
μηνας miesiące
5140
τρεις trzy
2532
και i
5290
υπεστρεψεν wróciła
1519
εις do
3588
τον
3624
οικον domu
846
αυτης jej
 
57
3588
τη
1161
δε zaś
1665
ελισαβετ Elżbiecie [Bóg mą przysięgą]
4130
επλησθη został wypełniony
3588
ο
5550
χρονος czas
3588
του
5088
τεκειν urodzić
846
αυτην jej
2532
και i
1080
εγεννησεν urodziła
5207
υιον syna
 
58
2532
και i
191
ηκουσαν usłyszeli
3588
οι
4040
περιοικοι sąsiedzi mieszkający obok
2532
και i
3588
οι
4773
συγγενεις krewni
846
αυτης jej
3754
οτι że
3170
εμεγαλυνεν uczynił wielkim
2962
κυριος Pan
3588
το
1656
ελεος miłosierdzie litość
846
αυτου Jego
3326
μετ z
846
αυτης nią
2532
και i
4796
συνεχαιρον współcieszyli się współradowali się
846
αυτη (z) nią
 
59
2532
και I
1096
εγενετο stało się
1722
εν w
3588
τη
3590
ογδοη ósmym
2250
ημερα dniu
2064
ηλθον przyszli
4059
περιτεμειν obrzezać
3588
το
3813
παιδιον dzieciątko małe dziecko
2532
και i
2564
εκαλουν nazwali przyzwali
846
αυτο je
1909
επι za
3588
τω
3686
ονοματι imieniem
3588
του
3962
πατρος ojca
846
αυτου jego
2197
ζαχαριαν Zachariaszem [wspomnieć JH]
 
60
2532
και A
611
αποκριθεισα odpowiedziawszy
3588
η
3384
μητηρ matka
846
αυτου jego
2036
ειπεν powiedziała
3780
ουχι w żaden sposób wcale nie
235
αλλα ale
2564
κληθησεται zostanie nazwany zostanie zwany
2491
ιωαννης Jan [JHWH jest łaskawy]
 
61
2532
και I
2036
ειπον powiedzieli
4314
προς do
846
αυτην niej
3754
οτι że
3762
ουδεις nikt
2076
εστιν jest
1722
εν w
3588
τη
4772
συγγενεια rodzinie
4675
σου twojej
3739
ος który
2564
καλειται jest nazywany jest zwany
3588
τω
3686
ονοματι imieniem
5129
τουτω tym
 
62
1770
ενενευον Skinęli Dawali znaki
1161
δε zaś
3588
τω
3962
πατρι ojcu
846
αυτου jego
3588
το
5101
τι jaką-
302
αν kolwiek
2309
θελοι oby wolę
2564
καλεισθαι być nazywanym być zwanym
846
αυτον on
 
63
2532
και I
154
αιτησας poprosiwszy
4093
πινακιδιον tabliczkę
1125
εγραψεν napisał
3004
λεγων mówiąc
2491
ιωαννης Jan [JHWH jest łaskawy]
2076
εστιν jest
3588
το
3686
ονομα imię
846
αυτου jego
2532
και i
2296
εθαυμασαν zdziwili się
3956
παντες wszyscy
 
64
455
ανεωχθη został otworzone (zostały otworzone)
1161
δε zaś
3588
το
4750
στομα usta
846
αυτου jego
3916
παραχρημα od razu natychmiast
2532
και i
3588
η
1100
γλωσσα język
846
αυτου jego
2532
και i
2980
ελαλει mówił
2127
ευλογων błogosławiąc wysławiając
3588
τον
2316
θεον Boga
 
65
2532
και I
1096
εγενετο stał się
1909
επι na
3956
παντας wszystkich
5401
φοβος strach bojaźń
3588
τους
4039
περιοικουντας sąsiadujących mieszkających obok
846
αυτους ich
2532
και i
1722
εν w
3650
ολη całej
3588
τη
3714
ορεινη górzystej
3588
της
2449
ιουδαιας Judei [[wielbić] ziemię]
1255
διελαλειτο był omawiany (były omawiane) był rozpowiadany (były rozpowiadane)
3956
παντα wszystkie
3588
τα
4487
ρηματα wypowiedzi
5023
ταυτα te
 
66
2532
και i
5087
εθεντο położyli umieścili
3956
παντες wszyscy
3588
οι
191
ακουσαντες którzy usłyszeli
1722
εν w
3588
τη
2588
καρδια sercu
846
αυτων ich
3004
λεγοντες mówiąc
5101
τι czym
687
αρα zatem mianowicie
3588
το
3813
παιδιον dzieciątko małe dziecko
5124
τουτο to
2071
εσται będzie
2532
και i
5495
χειρ ręka
2962
κυριου Pana
2258
ην była
3326
μετ z
846
αυτου nim
 
67
2532
και I
2197
ζαχαριας Zachariasz [wspomnieć JH]
3588
ο
3962
πατηρ ojciec
846
αυτου jego
4130
επλησθη został napełniony
4151
πνευματος Duchem
40
αγιου Świętym
2532
και i
4395
προεφητευσεν prorokował
3004
λεγων mówiąc
 
68
2128
ευλογητος Błogosławiony Wysławiony
2962
κυριος Pan
3588
ο
2316
θεος Bóg
3588
του
2474
ισραηλ Izraela [ten, który walczył z Bogiem]
3754
οτι gdyż
1980
επεσκεψατο wejrzał nawiedził
2532
και i
4160
εποιησεν uczynił
3085
λυτρωσιν odkupienie wybawienie
3588
τω
2992
λαω ludowi
846
αυτου Jego
 
69
2532
και i
1453
ηγειρεν wzbudził podniósł
2768
κερας róg
4991
σωτηριας zbawienia wyzwolenia
2254
ημιν nam
1722
εν w
3588
τω
3624
οικω domu
1138
δαυιδ Dawida [umiłowany]
3588
του
3816
παιδος chłopca
846
αυτου jego
 
70
2531
καθως Tak, jak
2980
ελαλησεν powiedział
1223
δια przez
4750
στοματος usta
3588
των
40
αγιων świętych
3588
των
575
απ od
165
αιωνος wieku
4396
προφητων proroków
846
αυτου Jego
 
71
4991
σωτηριαν Zbawienie Wyzwolenie
1537
εξ od
2190
εχθρων wrogów nieprzyjaciół
2257
ημων naszych
2532
και i
1537
εκ z
5495
χειρος ręki
3956
παντων wszystkich
3588
των
3404
μισουντων nienawidzących
2248
ημας nas
 
72
4160
ποιησαι (By) uczynić
1656
ελεος miłosierdzie litość
3326
μετα z
3588
των
3962
πατερων ojcami
2257
ημων naszymi
2532
και i
3415
μνησθηναι zostać przypomnianym
1242
διαθηκης (o) przymierzu
40
αγιας świętym
846
αυτου Jego
 
73
3727
ορκον przysiędze
3739
ον którą
3660
ωμοσεν przysiągł
4314
προς względem
11
αβρααμ Abrahama [ojciec wielu narodów]
3588
τον
3962
πατερα ojca
2257
ημων naszego
3588
του
1325
δουναι dać
2254
ημιν nam
 
74
870
αφοβως Bez obaw Bez bojaźni
1537
εκ z
5495
χειρος ręki
3588
των
2190
εχθρων wrogów nieprzyjaciół
2257
ημων naszych
4506
ρυσθεντας którzy zostali wyratowanymi którzy zostali wyrwani
3000
λατρευειν służyć
846
αυτω Mu
 
75
1722
εν w
3742
οσιοτητι świętości pobożności
2532
και i
1343
δικαιοσυνη sprawiedliwości
1799
ενωπιον przed
846
αυτου Nim
3956
πασας wszystkie
3588
τας
2250
ημερας dni
3588
της
2222
ζωης życia
2257
ημων naszego
 
76
2532
και i
4771
συ ty
3813
παιδιον dzieciątko małe dziecko
4396
προφητης prorok
5310
υψιστου Najwyższego
2564
κληθηση zostaniesz nazwane zostaniesz zwane
4313
προπορευση poprzedzisz wcześniej pójdziesz
1063
γαρ bowiem
4253
προ przed
4383
προσωπου obliczem twarzą
2962
κυριου Pana
2090
ετοιμασαι przygotować
3598
οδους drogi
846
αυτου Jego
 
77
3588
του
1325
δουναι dać
1108
γνωσιν poznanie
4991
σωτηριας zbawienia wyzwolenia
3588
τω
2992
λαω ludowi
846
αυτου Jego
1722
εν w
859
αφεσει uwolnieniu wyzwoleniu
266
αμαρτιων grzechów
846
αυτων ich
 
78
1223
δια przez
4698
σπλαγχνα głębokie uczucia wnętrzności
1656
ελεους miłosierdzia litości
2316
θεου Boga
2257
ημων naszego
1722
εν przez
3739
οις które
1980
επεσκεψατο wejrzał nawiedził
2248
ημας nas
395
ανατολη wschód
1537
εξ z
5311
υψους wysokości
 
79
2014
επιφαναι (by) pokazać się (by) objawić się
3588
τοις
1722
εν w
4655
σκοτει ciemności
2532
και i
4639
σκια cieniu
2288
θανατου śmierci
2521
καθημενοις siedzącym
3588
του
2720
κατευθυναι wyprostować
3588
τους
4228
ποδας stopy
2257
ημων nasze
1519
εις na
3598
οδον drogę
1515
ειρηνης pokoju
 
80
3588
το
1161
δε zaś
3813
παιδιον dzieciątko małe dziecko
837
ηυξανεν wzrastało
2532
και i
2901
εκραταιουτο było umacniane
4151
πνευματι duchem
2532
και i
2258
ην było
1722
εν na
3588
ταις
2048
ερημοις pustkowiach
2193
εως aż do
2250
ημερας dnia
323
αναδειξεως ukazania się wskazania
846
αυτου go
4314
προς u
3588
τον
2474
ισραηλ Izraela [ten, który walczył z Bogiem]


 ^Początek rozdziałuIdź do Ewangelia Łukasza 2