Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 

Ewangelia Jana 1
 
1
1722
Na
746
początku
2258
było
3056
Słowo
2532
i
3056
Słowo
2258
było
4314
przy obliczu
2316
Boga
2532
i
2316
Bógiem
2258
było
3056
Słowo.
 
2
3778
ουτος Ono
2258
ην było
1722
εν na
746
αρχη początku
4314
προς u
3588
τον
2316
θεον Boga
 
3
3956
παντα Wszystkie
1223
δι przez dzięki
846
αυτου Niego
1096
εγενετο stało się
2532
και i
5565
χωρις bez
846
αυτου Niego
1096
εγενετο stało się
3761
ουδε ani
1520
εν jedno
3739
ο co
1096
γεγονεν stało się
 
4
1722
εν W
846
αυτω Nim
2222
ζωη życie
2258
ην było
2532
και a
3588
η
2222
ζωη życie
2258
ην było
3588
το
5457
φως światło
3588
των
444
ανθρωπων ludzi
 
5
2532
και A
3588
το
5457
φως światło
1722
εν w
3588
τη
4653
σκοτια ciemności
5316
φαινει świeci ukazuje się
2532
και i
3588
η
4653
σκοτια ciemność
846
αυτο nią
3756
ου nie
2638
κατελαβεν zawładnęła opanowała
 
6
1096
εγενετο Stał się
444
ανθρωπος człowiek
649
απεσταλμενος który jest wysłany
3844
παρα od
2316
θεου Boga
3686
ονομα imię
846
αυτω mu
2491
ιωαννης Jan [JHWH jest łaskawy]
 
7
3778
ουτος On
2064
ηλθεν przyszedł
1519
εις na
3141
μαρτυριαν świadectwo
2443
ινα aby
3140
μαρτυρηση zaświadczyłby
4012
περι o
3588
του
5457
φωτος świetle
2443
ινα aby
3956
παντες wszyscy
4100
πιστευσωσιν uwierzyliby
1223
δι przez dzięki
846
αυτου niego
 
8
3756
ουκ Nie
2258
ην był
1565
εκεινος on
3588
το
5457
φως światło
235
αλλ ale
2443
ινα jedynie
3140
μαρτυρηση zaświadczyłby
4012
περι o
3588
του
5457
φωτος świetle
 
9
2258
ην Było
3588
το
5457
φως światło
3588
το
228
αληθινον prawdziwe
3739
ο które
5461
φωτιζει oświeca
3956
παντα każdego
444
ανθρωπον człowieka
2064
ερχομενον przychodzącego
1519
εις na
3588
τον
2889
κοσμον świat
 
10
1722
εν Na
3588
τω
2889
κοσμω świecie
2258
ην był
2532
και i
3588
ο
2889
κοσμος świat
1223
δι przez dzięki
846
αυτου Niego
1096
εγενετο stał się
2532
και i
3588
ο
2889
κοσμος świat
846
αυτον Go
3756
ουκ nie
1097
εγνω poznał
 
11
1519
εις Do
3588
τα
2398
ιδια swego
2064
ηλθεν przyszedł
2532
και i
3588
οι
2398
ιδιοι swoi
846
αυτον Go
3756
ου nie
3880
παρελαβον przyjęli
 
12
3745
οσοι Jak wielu Ilu
1161
δε zaś
2983
ελαβον przyjęli
846
αυτον Go
1325
εδωκεν dał
846
αυτοις im
1849
εξουσιαν prawo władzę
5043
τεκνα dziećmi
2316
θεου Boga
1096
γενεσθαι stać się
3588
τοις (tym)
4100
πιστευουσιν wierzącym
1519
εις w
3588
το
3686
ονομα imię
846
αυτου Jego
 
13
3739
οι którzy
3756
ουκ nie
1537
εξ z
129
αιματων krwi
3761
ουδε ani
1537
εκ z
2307
θεληματος woli
4561
σαρκος ciała
3761
ουδε ani
1537
εκ z
2307
θεληματος woli
435
ανδρος mężczyzny
235
αλλ ale
1537
εκ z
2316
θεου Boga
1080
εγεννηθησαν zostali zrodzeni
 
14
2532
και A
3588
ο
3056
λογος Słowo
4561
σαρξ ciało
1096
εγενετο stało się
2532
και i
4637
εσκηνωσεν zamieszkało rozbiło namiot
1722
εν wśród
2254
ημιν nas
2532
και i
2300
εθεασαμεθα zobaczyliśmy
3588
την
1391
δοξαν chwałę
846
αυτου Jego
1391
δοξαν chwałę
5613
ως jako
3439
μονογενους Jednorodzonego Jedynaka
3844
παρα od
3962
πατρος Ojca
4134
πληρης pełne
5485
χαριτος łaski
2532
και i
225
αληθειας prawdy
 
15
2491
ιωαννης Jan [JHWH jest łaskawy]
3140
μαρτυρει świadczy
4012
περι o
846
αυτου Nim
2532
και i
2896
κεκραγεν wołał
3004
λεγων mówiąc
3778
ουτος Ten
2258
ην był
3739
ον o którym
2036
ειπον powiedziałem
3588
ο (Ten)
3694
οπισω za
3450
μου mną
2064
ερχομενος który przychodzi
1715
εμπροσθεν przede
3450
μου mną
1096
γεγονεν stał się
3754
οτι bo
4413
πρωτος pierwszy
3450
μου (ode) mnie
2258
ην był
 
16
2532
και A
1537
εκ z
3588
του
4138
πληρωματος pełni
846
αυτου Jego
2249
ημεις my
3956
παντες wszyscy
2983
ελαβομεν otrzymaliśmy wzięliśmy
2532
και i
5485
χαριν łaskę
473
αντι zamiast po
5485
χαριτος łaski łasce
 
17
3754
οτι O ile bowiem
3588
ο
3551
νομος Prawo
1223
δια przez
3475
μωσεως Mojżesza [wyciągnąć]
1325
εδοθη zostało dane
3588
η
5485
χαρις łaska
2532
και i
3588
η
225
αληθεια prawda
1223
δια przez dzięki
2424
ιησου Jezusa [JHWH jest zbawieniem]
5547
χριστου Pomazańca
1096
εγενετο stała się
 
18
2316
θεον Boga
3762
ουδεις nikt
3708
εωρακεν widział
4455
πωποτε kiedykolwiek
3588
ο
3439
μονογενης Jednorodzony Jedynak
5207
υιος Syn
3588
ο
5607
ων będący
1519
εις na
3588
τον
2859
κολπον piersi łonie
3588
του
3962
πατρος Ojca
1565
εκεινος On
1834
εξηγησατο objawił
 
19
2532
και A
3778
αυτη takie
2076
εστιν jest
3588
η
3141
μαρτυρια świadectwo
3588
του
2491
ιωαννου Jana [JHWH jest łaskawy]
3753
οτε gdy
649
απεστειλαν wysłali
3588
οι
2453
ιουδαιοι Judejczycy [wielbić]
1537
εξ z
2414
ιεροσολυμων Jerozolimy [dziedzictwo pokoju]
2409
ιερεις kapłanów
2532
και i
3019
λευιτας lewitów [przyłączyć]
2443
ινα aby
2065
ερωτησωσιν zapytaliby
846
αυτον go
4771
συ ty
5101
τις kim
1488
ει jesteś
 
20
2532
και I
3670
ωμολογησεν wyznał
2532
και i
3756
ουκ nie
720
ηρνησατο wyparł się odrzucił
2532
και i
3670
ωμολογησεν wyznał
3754
οτι że
3756
ουκ nie
1510
ειμι jestem
1473
εγω ja
3588
ο
5547
χριστος Pomazaniec
 
21
2532
και I
2065
ηρωτησαν zapytali
846
αυτον go
5101
τι kim
3767
ουν więc
2243
ηλιας Eliasz [JHWH jest Bogiem]
1488
ει jesteś
4771
συ ty
2532
και i
3004
λεγει mówi
3756
ουκ nie
1510
ειμι jestem
3588
ο
4396
προφητης prorok
1488
ει jesteś
4771
συ ty
2532
και i
611
απεκριθη odpowiedział
3756
ου nie
 
22
2036
ειπον Powiedzieli
3767
ουν więc
846
αυτω mu
5101
τις kim
1488
ει jesteś
2443
ινα aby
612
αποκρισιν odpowiedź
1325
δωμεν dalibyśmy
3588
τοις (tym)
3992
πεμψασιν którzy posłali
2248
ημας nas
5101
τι co
3004
λεγεις mówisz
4012
περι o
4572
σεαυτου sobie
 
23
5346
εφη Powiedział
1473
εγω ja
5456
φωνη głos
994
βοωντος wołającego
1722
εν na
3588
τη
2048
ερημω pustkowiu
2116
ευθυνατε prostujcie nakierowujcie
3588
την
3598
οδον drogę
2962
κυριου Pana
2531
καθως jak
2036
ειπεν powiedział
2268
ησαιας Izajasz [JH zbawia]
3588
ο
4396
προφητης prorok
 
24
2532
και A
3588
οι (ci)
649
απεσταλμενοι którzy są wysłani
2258
ησαν byli
1537
εκ z
3588
των
5330
φαρισαιων faryzeuszów [oddzielony]
 
25
2532
και I
2065
ηρωτησαν zapytali
846
αυτον go
2532
και i
2036
ειπον powiedzieli
846
αυτω mu
5101
τι dlaczego
3767
ουν więc
907
βαπτιζεις zanurzasz
1487
ει jeśli
4771
συ ty
3756
ουκ nie
1488
ει jesteś
3588
ο
5547
χριστος Pomazaniec
3777
ουτε ani
2243
ηλιας Eliasz [JHWH jest Bogiem]
3777
ουτε ani
3588
ο
4396
προφητης prorok
 
26
611
απεκριθη Odpowiedział
846
αυτοις im
3588
ο
2491
ιωαννης Jan [JHWH jest łaskawy]
3004
λεγων mówiąc
1473
εγω ja
907
βαπτιζω zanurzam
1722
εν w
5204
υδατι wodzie
3319
μεσος pośród
1161
δε zaś
5216
υμων was
2476
εστηκεν stał
3739
ον którego
5210
υμεις wy
3756
ουκ nie
1492
οιδατε znacie
 
27
846
αυτος Ten
2076
εστιν jest
3588
ο
3694
οπισω za
3450
μου mną
2064
ερχομενος przychodzący
3739
ος który
1715
εμπροσθεν przede
3450
μου mną
1096
γεγονεν stał się
3739
ου któremu
1473
εγω ja
3756
ουκ nie
1510
ειμι jestem
514
αξιος godny
2443
ινα aby
3089
λυσω rozwiązałbym
846
αυτου Jego
3588
τον
2438
ιμαντα rzemyka
3588
του (u)
5266
υποδηματος sandału
 
28
5023
ταυτα Te
1722
εν w
963
βηθανια Betania [dom utrapienia]
1096
εγενετο stało się
4008
περαν za z drugiej strony
3588
του
2446
ιορδανου Jordanem [schodząca]
3699
οπου gdzie dokąd
2258
ην był
2491
ιωαννης Jan [JHWH jest łaskawy]
907
βαπτιζων który zanurza
 
29
3588
τη
1887
επαυριον Następnego dnia Nazajutrz
991
βλεπει widzi
3588
τον
2424
ιησουν Jezusa [JHWH jest zbawieniem]
2064
ερχομενον przychodzącego
4314
προς do
846
αυτον niego
2532
και i
3004
λεγει mówi
1492
ιδε oto
3588
ο
286
αμνος Baranek
3588
του
2316
θεου Boga
3588
ο
142
αιρων biorący
3588
την
266
αμαρτιαν grzech
3588
του
2889
κοσμου świata
 
30
3778
ουτος Ten
2076
εστιν jest
4012
περι o
3739
ου którym
1473
εγω ja
2036
ειπον powiedziałem
3694
οπισω za
3450
μου mną
2064
ερχεται przychodzi
435
ανηρ mąż
3739
ος który
1715
εμπροσθεν przede
3450
μου mną
1096
γεγονεν stał się
3754
οτι bo
4413
πρωτος pierwszy
3450
μου (ode) mnie
2258
ην był
 
31
2504
καγω A ja
3756
ουκ nie
1492
ηδειν poznałem
846
αυτον Go
235
αλλ ale
2443
ινα aby
5319
φανερωθη zostałby objawiony zostałby uczyniony widocznym
3588
τω
2474
ισραηλ Izraelowi [ten, który walczył z Bogiem]
1223
δια dla-
5124
τουτο tego
2064
ηλθον przyszedłem
1473
εγω ja
1722
εν w
3588
τω
5204
υδατι wodzie
907
βαπτιζων zanurzając
 
32
2532
και I
3140
εμαρτυρησεν poświadczył
2491
ιωαννης Jan [JHWH jest łaskawy]
3004
λεγων mówiąc
3754
οτι że
2300
τεθεαμαι widziałem
3588
το
4151
πνευμα Ducha
2597
καταβαινον zstępującego schodzącego
5616
ωσει jakby
4058
περιστεραν gołębica
1537
εξ z
3772
ουρανου nieba
2532
και i
3306
εμεινεν pozostał
1909
επ na
846
αυτον Nim
 
33
2504
καγω A ja
3756
ουκ nie
1492
ηδειν poznałem
846
αυτον Go
235
αλλ ale
3588
ο (Ten)
3992
πεμψας który posłał
3165
με mnie
907
βαπτιζειν zanurzać
1722
εν w
5204
υδατι wodzie
1565
εκεινος Ten
3427
μοι mi
2036
ειπεν powiedział
1909
εφ na
3739
ον kogo-
302
αν kolwiek
1492
ιδης zobaczyłbyś
3588
το
4151
πνευμα Ducha
2597
καταβαινον zstępującego schodzącego
2532
και i
3306
μενον pozostającego
1909
επ na
846
αυτον Nim
3778
ουτος Ten
2076
εστιν jest
3588
ο
907
βαπτιζων zanurzający
1722
εν w
4151
πνευματι Duchu
40
αγιω Świętym
 
34
2504
καγω I ja
3708
εωρακα widziałem
2532
και i
3140
μεμαρτυρηκα zaświadczyłem
3754
οτι że
3778
ουτος Ten
2076
εστιν jest
3588
ο
5207
υιος Syn
3588
του
2316
θεου Boga
 
35
3588
τη
1887
επαυριον Następnego dnia Nazajutrz
3825
παλιν znów
2476
ειστηκει stał
3588
ο
2491
ιωαννης Jan [JHWH jest łaskawy]
2532
και i
1537
εκ z
3588
των
3101
μαθητων uczniów
846
αυτου jego
1417
δυο dwóch
 
36
2532
και I
1689
εμβλεψας przypatrzywszy się
3588
τω (na)
2424
ιησου Jezusa [JHWH jest zbawieniem]
4043
περιπατουντι przechodzącego
3004
λεγει mówi
1492
ιδε oto zobacz
3588
ο
286
αμνος Baranek
3588
του
2316
θεου Boga
 
37
2532
και I
191
ηκουσαν usłyszeli
846
αυτου go
3588
οι
1417
δυο dwaj
3101
μαθηται uczniowie
2980
λαλουντος mówiącego
2532
και i
190
ηκολουθησαν podążyli za towarzyszyli
3588
τω
2424
ιησου Jezusem [JHWH jest zbawieniem]
 
38
4762
στραφεις Obróciwszy się Zostawszy odwróconym
1161
δε zaś
3588
ο
2424
ιησους Jezus [JHWH jest zbawieniem]
2532
και i
2300
θεασαμενος zobaczywszy
846
αυτους ich
190
ακολουθουντας podążających towarzyszących
3004
λεγει mówi
846
αυτοις im
5101
τι czego
2212
ζητειτε szukacie
3588
οι
1161
δε zaś
2036
ειπον powiedzieli
846
αυτω Mu
4461
ραββι Rabbi [stać się wieloma]
3739
ο co
3004
λεγεται jest mówione
2059
ερμηνευομενον które jest tłumaczone które jest wykładane
1320
διδασκαλε Nauczycielu
4226
που gdzie
3306
μενεις pozostajesz
 
39
3004
λεγει Mówi
846
αυτοις im
2064
ερχεσθε przychodźcie
2532
και a
1492
ιδετε zobaczcie
2064
ηλθον przyszli
2532
και i
1492
ειδον zobaczyli
4225
που gdzie
3306
μενει pozostaje
2532
και i
3844
παρ u
846
αυτω Niego
3306
εμειναν pozostali
3588
την
2250
ημεραν dnia
1565
εκεινην tego
5610
ωρα godzina
2258
ην była
5613
ως jak
1182
δεκατη dziesiąta
 
40
2258
ην Był
406
ανδρεας Andrzej [męski]
3588
ο
80
αδελφος brat
4613
σιμωνος Szymona [słyszeć]
4074
πετρου Piotra [kamyk]
1520
εις jeden
1537
εκ z
3588
των (tych)
1417
δυο dwóch
3588
των
191
ακουσαντων którzy usłyszeli
3844
παρα od
2491
ιωαννου Jana [JHWH jest łaskawy]
2532
και i
190
ακολουθησαντων którzy podążyli za którzy towarzyszyli
846
αυτω Nim
 
41
2147
ευρισκει Szuka
3778
ουτος on
4413
πρωτος najpierw
3588
τον
80
αδελφον brata
3588
τον
2398
ιδιον swego
4613
σιμωνα Szymona [słyszeć]
2532
και i
3004
λεγει mówi
846
αυτω mu
2147
ευρηκαμεν znaleźliśmy
3588
τον
3323
μεσιαν Mesjasza [Pomazaniec]
3739
ο co
2076
εστιν jest
3177
μεθερμηνευομενον które jest tłumaczone
5547
χριστος Pomazaniec
 
42
2532
και I
71
ηγαγεν przyprowadził
846
αυτον go
4314
προς do
3588
τον
2424
ιησουν Jezusa [JHWH jest zbawieniem]
1689
εμβλεψας przypatrzywszy się
846
αυτω mu
3588
ο
2424
ιησους Jezus [JHWH jest zbawieniem]
2036
ειπεν powiedział
4771
συ ty
1488
ει jesteś
4613
σιμων Szymon [słyszeć]
3588
ο
5207
υιος syn
2495
ιωνα Jonasza [gołąb]
4771
συ ty
2564
κληθηση zostaniesz nazwany zostaniesz zwany
2786
κηφας Kefas [skała]
3739
ο to
2059
ερμηνευεται jest tłumaczone jest wykładane
4074
πετρος Piotr [kamyk]
 
43
3588
τη
1887
επαυριον Następnego dnia Nazajutrz
2309
ηθελησεν chciał
1831
εξελθειν wyjść
1519
εις do
3588
την
1056
γαλιλαιαν Galilei [przesunąć]
2532
και i
2147
ευρισκει znajduje
5376
φιλιππον Filipa [miłujący konie]
2532
και i
3004
λεγει mówi
846
αυτω mu
3588
ο
2424
ιησους Jezus [JHWH jest zbawieniem]
190
ακολουθει podąż za towarzysz
3427
μοι Mną
 
44
2258
ην Był
1161
δε zaś
3588
ο
5376
φιλιππος Filip [miłujący konie]
575
απο z
966
βηθσαιδα Betsaidy [dom ryb]
1537
εκ z
3588
της
4172
πολεως miasta
406
ανδρεου Andrzeja [męski]
2532
και i
4074
πετρου Piotra [kamyk]
 
45
2147
ευρισκει Znajduje
5376
φιλιππος Filip [miłujący konie]
3588
τον
3482
ναθαναηλ Natanaela [dany od Boga]
2532
και i
3004
λεγει mówi
846
αυτω mu
3739
ον o którym
1125
εγραψεν napisał
3475
μωσης Mojżesz [wyciągnąć]
1722
εν w
3588
τω
3551
νομω Prawie
2532
και i
3588
οι
4396
προφηται prorocy
2147
ευρηκαμεν znaleźliśmy
2424
ιησουν Jezusa [JHWH jest zbawieniem]
3588
τον
5207
υιον syna
3588
του
2501
ιωσηφ Józefa [On powiększył]
3588
τον
575
απο z
3478
ναζαρετ Nazaretu
 
46
2532
και I
2036
ειπεν odpowiedział
846
αυτω mu
3482
ναθαναηλ Natanael [dany od Boga]
1537
εκ z
3478
ναζαρετ Nazaretu
1410
δυναται może
5101
τι coś
18
αγαθον dobrego
1511
ειναι być
3004
λεγει mówi
846
αυτω mu
5376
φιλιππος Filip [miłujący konie]
2064
ερχου chodź
2532
και i
1492
ιδε zobacz
 
47
1492
ειδεν Zobaczył
3588
ο
2424
ιησους Jezus [JHWH jest zbawieniem]
3588
τον
3482
ναθαναηλ Natanaela [dany od Boga]
2064
ερχομενον przychodzącego
4314
προς do
846
αυτον Niego
2532
και i
3004
λεγει mówi
4012
περι o
846
αυτου nim
1492
ιδε oto
230
αληθως prawdziwie
2475
ισραηλιτης Izraelita [ten, który walczył z Bogiem]
1722
εν w
3739
ω którym
1388
δολος oszustwo podstęp
3756
ουκ nie
2076
εστιν jest
 
48
3004
λεγει Mówi
846
αυτω mu
3482
ναθαναηλ Natanael [dany od Boga]
4159
ποθεν skąd
3165
με mnie
1097
γινωσκεις znasz
611
απεκριθη odpowiedział
2424
ιησους Jezus [JHWH jest zbawieniem]
2532
και i
2036
ειπεν powiedział
846
αυτω mu
4253
προ zanim
3588
του
4571
σε cię
5376
φιλιππον Filip [miłujący konie]
5455
φωνησαι zawołać
5607
οντα będącego
5259
υπο pod
3588
την
4808
συκην figowcem
1492
ειδον zobaczyłem
4571
σε cię
 
49
611
απεκριθη Odpowiedział
3482
ναθαναηλ Natanael [dany od Boga]
2532
και i
3004
λεγει mówi
846
αυτω Mu
4461
ραββι Rabbi [stać się wieloma]
4771
συ Ty
1488
ει jesteś
3588
ο
5207
υιος Syn
3588
του
2316
θεου Boga
4771
συ Ty
1488
ει jesteś
3588
ο
935
βασιλευς Król
3588
του
2474
ισραηλ Izraela [ten, który walczył z Bogiem]
 
50
611
απεκριθη Odpowiedział
2424
ιησους Jezus [JHWH jest zbawieniem]
2532
και i
2036
ειπεν powiedział
846
αυτω mu
3754
οτι gdyż
2036
ειπον powiedziałem
4671
σοι ci
1492
ειδον zobaczyłem
4571
σε cię
5270
υποκατω pod
3588
της
4808
συκης figowcem
4100
πιστευεις wierzysz
3173
μειζω większe niż
5130
τουτων te
3700
οψει zobaczysz
 
51
2532
και I
3004
λεγει mówi
846
αυτω mu
281
αμην amen [zaprawdę]
281
αμην amen [zaprawdę]
3004
λεγω mówię
5213
υμιν wam
575
απ od
737
αρτι teraz
3700
οψεσθε zobaczycie
3588
τον
3772
ουρανον niebo
455
ανεωγοτα które jest otwarte
2532
και i
3588
τους
32
αγγελους zwiastunów
3588
του
2316
θεου Boga
305
αναβαινοντας wstępujących
2532
και i
2597
καταβαινοντας zstępujących schodzących
1909
επι na
3588
τον
5207
υιον Syna
3588
του
444
ανθρωπου człowieka


 ^Początek rozdziału