Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Dzieje Apostolskie 1
 
1
3588
τον
3303
μεν
4413
πρωτον
3056
λογον
4160
εποιησαμην
4012
περι
3956
παντων
5599
ω
2321
θεοφιλε
3739
ων
756
ηρξατο
3588
ο
2424
ιησους
4160
ποιειν
5037
τε
2532
και
1321
διδασκειν
 
2
891
αχρι
3739
ης
2250
ημερας
1781
εντειλαμενος
3588
τοις
652
αποστολοις
1223
δια
4151
πνευματος
40
αγιου
3739
ους
1586
εξελεξατο
353
ανεληφθη
 
3
3739
οις
2532
και
3936
παρεστησεν
1438
εαυτον
2198
ζωντα
3326
μετα
3588
το
3958
παθειν
846
αυτον
1722
εν
4183
πολλοις
5039
τεκμηριοις
1223
δι
2250
ημερων
5062
τεσσαρακοντα
3700
οπτανομενος
846
αυτοις
2532
και
3004
λεγων
3588
τα
4012
περι
3588
της
932
βασιλειας
3588
του
2316
θεου
 
4
2532
και
4871
συναλιζομενος
3853
παρηγγειλεν
846
αυτοις
575
απο
2414
ιεροσολυμων
3361
μη
5563
χωριζεσθαι
235
αλλα
4037
περιμενειν
3588
την
1860
επαγγελιαν
3588
του
3962
πατρος
3739
ην
191
ηκουσατε
3450
μου
 
5
3754
οτι
2491
ιωαννης
3303
μεν
907
εβαπτισεν
5204
υδατι
5210
υμεις
1161
δε
907
βαπτισθησεσθε
1722
εν
4151
πνευματι
40
αγιω
3756
ου
3326
μετα
4183
πολλας
3778
ταυτας
2250
ημερας
 
6
3588
οι
3303
μεν
3767
ουν
4905
συνελθοντες
1905
επηρωτων
846
αυτον
3004
λεγοντες
2962
κυριε
1487
ει
1722
εν
3588
τω
5550
χρονω
5129
τουτω
600
αποκαθιστανεις
3588
την
932
βασιλειαν
3588
τω
2474
ισραηλ
 
7
2036
ειπεν
1161
δε
4314
προς
846
αυτους
3756
ουχ
5216
υμων
2076
εστιν
1097
γνωναι
5550
χρονους
2228
η
2540
καιρους
3739
ους
3588
ο
3962
πατηρ
5087
εθετο
1722
εν
3588
τη
2398
ιδια
1849
εξουσια
 
8
235
αλλα
2983
ληψεσθε
1411
δυναμιν
1904
επελθοντος
3588
του
40
αγιου
4151
πνευματος
1909
εφ
5209
υμας
2532
και
2071
εσεσθε
3427
μοι
3144
μαρτυρες
1722
εν
5037
τε
2419
ιερουσαλημ
2532
και
1722
εν
3956
παση
3588
τη
2449
ιουδαια
2532
και
4540
σαμαρεια
2532
και
2193
εως
2078
εσχατου
3588
της
1093
γης
 
9
2532
και
5023
ταυτα
2036
ειπων
991
βλεποντων
846
αυτων
1869
επηρθη
2532
και
3507
νεφελη
5274
υπελαβεν
846
αυτον
575
απο
3588
των
3788
οφθαλμων
846
αυτων
 
10
2532
και
5613
ως
816
ατενιζοντες
2258
ησαν
1519
εις
3588
τον
3772
ουρανον
4198
πορευομενου
846
αυτου
2532
και
2400
ιδου
435
ανδρες
1417
δυο
3936
παρειστηκεισαν
846
αυτοις
1722
εν
2066
εσθητι
3022
λευκη
 
11
3739
οι
2532
και
2036
ειπον
435
ανδρες
1057
γαλιλαιοι
5101
τι
2476
εστηκατε
1689
εμβλεποντες
1519
εις
3588
τον
3772
ουρανον
3778
ουτος
3588
ο
2424
ιησους
3588
ο
353
αναληφθεις
575
αφ
5216
υμων
1519
εις
3588
τον
3772
ουρανον
3779
ουτως
2064
ελευσεται
3739
ον
5158
τροπον
2300
εθεασασθε
846
αυτον
4198
πορευομενον
1519
εις
3588
τον
3772
ουρανον
 
12
5119
τοτε
5290
υπεστρεψαν
1519
εις
2419
ιερουσαλημ
575
απο
3735
ορους
3588
του
2564
καλουμενου
1638
ελαιωνος
3739
ο
2076
εστιν
1451
εγγυς
2419
ιερουσαλημ
4521
σαββατου
2192
εχον
3598
οδον
 
13
2532
και
3753
οτε
1525
εισηλθον
305
ανεβησαν
1519
εις
3588
το
5253
υπερωον
3757
ου
2258
ησαν
2650
καταμενοντες
3588
ο
5037
τε
4074
πετρος
2532
και
2385
ιακωβος
2532
και
2491
ιωαννης
2532
και
406
ανδρεας
5376
φιλιππος
2532
και
2381
θωμας
918
βαρθολομαιος
2532
και
3156
ματθαιος
2385
ιακωβος
256
αλφαιου
2532
και
4613
σιμων
3588
ο
2207
ζηλωτης
2532
και
2455
ιουδας
2385
ιακωβου
 
14
3778
ουτοι
3956
παντες
2258
ησαν
4342
προσκαρτερουντες
3661
ομοθυμαδον
3588
τη
4335
προσευχη
2532
και
3588
τη
1162
δεησει
4862
συν
1135
γυναιξιν
2532
και
3137
μαρια
3588
τη
3384
μητρι
3588
του
2424
ιησου
2532
και
4862
συν
3588
τοις
80
αδελφοις
846
αυτου
 
15
2532
και
1722
εν
3588
ταις
2250
ημεραις
3778
ταυταις
450
αναστας
4074
πετρος
1722
εν
3319
μεσω
3588
των
3101
μαθητων
2036
ειπεν
2258
ην
5037
τε
3793
οχλος
3686
ονοματων
1909
επι
3588
το
846
αυτο
5613
ως
1540
εκατον
1501
εικοσι
 
16
435
ανδρες
80
αδελφοι
1163
εδει
4137
πληρωθηναι
3588
την
1124
γραφην
3778
ταυτην
3739
ην
4277
προειπεν
3588
το
4151
πνευμα
3588
το
40
αγιον
1223
δια
4750
στοματος
1138
δαυιδ
4012
περι
2455
ιουδα
3588
του
1096
γενομενου
3595
οδηγου
3588
τοις
4815
συλλαβουσιν
3588
τον
2424
ιησουν
 
17
3754
οτι
2674
κατηριθμημενος
2258
ην
4862
συν
2254
ημιν
2532
και
2975
ελαχεν
3588
τον
2819
κληρον
3588
της
1248
διακονιας
3778
ταυτης
 
18
3778
ουτος
3303
μεν
3767
ουν
2932
εκτησατο
5564
χωριον
1537
εκ
3408
μισθου
3588
της
93
αδικιας
2532
και
4248
πρηνης
1096
γενομενος
2997
ελακησεν
3319
μεσος
2532
και
1632
εξεχυθη
3956
παντα
3588
τα
4698
σπλαγχνα
846
αυτου
 
19
2532
και
1110
γνωστον
1096
εγενετο
3956
πασιν
3588
τοις
2730
κατοικουσιν
2419
ιερουσαλημ
5620
ωστε
2564
κληθηναι
3588
το
5564
χωριον
1565
εκεινο
3588
τη
2398
ιδια
1258
διαλεκτω
846
αυτων
184
ακελδαμα
5124
τουτ
2076
εστιν
5564
χωριον
129
αιματος
 
20
1125
γεγραπται
1063
γαρ
1722
εν
976
βιβλω
5568
ψαλμων
1096
γενηθητω
3588
η
1886
επαυλις
846
αυτου
2048
ερημος
2532
και
3361
μη
2077
εστω
3588
ο
2730
κατοικων
1722
εν
846
αυτη
2532
και
3588
την
1984
επισκοπην
846
αυτου
2983
λαβοι
2087
ετερος
 
21
1163
δει
3767
ουν
3588
των
4905
συνελθοντων
2254
ημιν
435
ανδρων
1722
εν
3956
παντι
5550
χρονω
1722
εν
3739
ω
1525
εισηλθεν
2532
και
1831
εξηλθεν
1909
εφ
2248
ημας
3588
ο
2962
κυριος
2424
ιησους
 
22
756
αρξαμενος
575
απο
3588
του
908
βαπτισματος
2491
ιωαννου
2193
εως
3588
της
2250
ημερας
3739
ης
353
ανεληφθη
575
αφ
2257
ημων
3144
μαρτυρα
3588
της
386
αναστασεως
846
αυτου
1096
γενεσθαι
4862
συν
2254
ημιν
1520
ενα
5130
τουτων
 
23
2532
και
2476
εστησαν
1417
δυο
2501
ιωσηφ
3588
τον
2564
καλουμενον
923
βαρσαβαν
3739
ος
1941
επεκληθη
2459
ιουστος
2532
και
3159
ματθιαν
 
24
2532
και
4336
προσευξαμενοι
2036
ειπον
4771
συ
2962
κυριε
2589
καρδιογνωστα
3956
παντων
322
αναδειξον
3739
ον
1586
εξελεξω
1537
εκ
5130
τουτων
3588
των
1417
δυο
1520
ενα
 
25
2983
λαβειν
3588
τον
2819
κληρον
3588
της
1248
διακονιας
3778
ταυτης
2532
και
651
αποστολης
1537
εξ
3739
ης
3845
παρεβη
2455
ιουδας
4198
πορευθηναι
1519
εις
3588
τον
5117
τοπον
3588
τον
2398
ιδιον
 
26
2532
και
1325
εδωκαν
2819
κληρους
846
αυτων
2532
και
4098
επεσεν
3588
ο
2819
κληρος
1909
επι
3159
ματθιαν
2532
και
4785
συγκατεψηφισθη
3326
μετα
3588
των
1733
ενδεκα
652
αποστολων


 ^Początek rozdziałuIdź do Dzieje Apostolskie 2