Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

List do Rzymian 1
 
1
3972
παυλος
1401
δουλος
2424
ιησου
5547
χριστου
2822
κλητος
652
αποστολος
873
αφωρισμενος
1519
εις
2098
ευαγγελιον
2316
θεου
 
2
3739
ο
4279
προεπηγγειλατο
1223
δια
3588
των
4396
προφητων
846
αυτου
1722
εν
1124
γραφαις
40
αγιαις
 
3
4012
περι
3588
του
5207
υιου
846
αυτου
3588
του
1096
γενομενου
1537
εκ
4690
σπερματος
1138
δαυιδ
2596
κατα
4561
σαρκα
 
4
3588
του
3724
ορισθεντος
5207
υιου
2316
θεου
1722
εν
1411
δυναμει
2596
κατα
4151
πνευμα
42
αγιωσυνης
1537
εξ
386
αναστασεως
3498
νεκρων
2424
ιησου
5547
χριστου
3588
του
2962
κυριου
2257
ημων
 
5
1223
δι
3739
ου
2983
ελαβομεν
5485
χαριν
2532
και
651
αποστολην
1519
εις
5218
υπακοην
4102
πιστεως
1722
εν
3956
πασιν
3588
τοις
1484
εθνεσιν
5228
υπερ
3588
του
3686
ονοματος
846
αυτου
 
6
1722
εν
3739
οις
2075
εστε
2532
και
5210
υμεις
2822
κλητοι
2424
ιησου
5547
χριστου
 
7
3956
πασιν
3588
τοις
5607
ουσιν
1722
εν
4516
ρωμη
27
αγαπητοις
2316
θεου
2822
κλητοις
40
αγιοις
5485
χαρις
5213
υμιν
2532
και
1515
ειρηνη
575
απο
2316
θεου
3962
πατρος
2257
ημων
2532
και
2962
κυριου
2424
ιησου
5547
χριστου
 
8
4412
πρωτον
3303
μεν
2168
ευχαριστω
3588
τω
2316
θεω
3450
μου
1223
δια
2424
ιησου
5547
χριστου
5228
υπερ
3956
παντων
5216
υμων
3754
οτι
3588
η
4102
πιστις
5216
υμων
2605
καταγγελλεται
1722
εν
3650
ολω
3588
τω
2889
κοσμω
 
9
3144
μαρτυς
1063
γαρ
3450
μου
2076
εστιν
3588
ο
2316
θεος
3739
ω
3000
λατρευω
1722
εν
3588
τω
4151
πνευματι
3450
μου
1722
εν
3588
τω
2098
ευαγγελιω
3588
του
5207
υιου
846
αυτου
5613
ως
89
αδιαλειπτως
3417
μνειαν
5216
υμων
4160
ποιουμαι
 
10
3842
παντοτε
1909
επι
3588
των
4335
προσευχων
3450
μου
1189
δεομενος
1487
ει
4458
πως
2235
ηδη
4218
ποτε
2137
ευοδωθησομαι
1722
εν
3588
τω
2307
θεληματι
3588
του
2316
θεου
2064
ελθειν
4314
προς
5209
υμας
 
11
1971
επιποθω
1063
γαρ
1492
ιδειν
5209
υμας
2443
ινα
5100
τι
3330
μεταδω
5486
χαρισμα
5213
υμιν
4152
πνευματικον
1519
εις
3588
το
4741
στηριχθηναι
5209
υμας
 
12
5124
τουτο
1161
δε
2076
εστιν
4837
συμπαρακληθηναι
1722
εν
5213
υμιν
1223
δια
3588
της
1722
εν
240
αλληλοις
4102
πιστεως
5216
υμων
5037
τε
2532
και
1700
εμου
 
13
3756
ου
2309
θελω
1161
δε
5209
υμας
50
αγνοειν
80
αδελφοι
3754
οτι
4178
πολλακις
4388
προεθεμην
2064
ελθειν
4314
προς
5209
υμας
2532
και
2967
εκωλυθην
891
αχρι
3588
του
1204
δευρο
2443
ινα
5100
τινα
2590
καρπον
2192
σχω
2532
και
1722
εν
5213
υμιν
2531
καθως
2532
και
1722
εν
3588
τοις
3062
λοιποις
1484
εθνεσιν
 
14
1672
ελλησιν
5037
τε
2532
και
915
βαρβαροις
4680
σοφοις
5037
τε
2532
και
453
ανοητοις
3781
οφειλετης
1510
ειμι
 
15
3779
ουτως
3588
το
2596
κατ
1691
εμε
4289
προθυμον
2532
και
5213
υμιν
3588
τοις
1722
εν
4516
ρωμη
2097
ευαγγελισασθαι
 
16
3756
ου
1063
γαρ
1870
επαισχυνομαι
3588
το
2098
ευαγγελιον
3588
του
5547
χριστου
1411
δυναμις
1063
γαρ
2316
θεου
2076
εστιν
1519
εις
4991
σωτηριαν
3956
παντι
3588
τω
4100
πιστευοντι
2453
ιουδαιω
5037
τε
4412
πρωτον
2532
και
1672
ελληνι
 
17
1343
δικαιοσυνη
1063
γαρ
2316
θεου
1722
εν
846
αυτω
601
αποκαλυπτεται
1537
εκ
4102
πιστεως
1519
εις
4102
πιστιν
2531
καθως
1125
γεγραπται
3588
ο
1161
δε
1342
δικαιος
1537
εκ
4102
πιστεως
2198
ζησεται
 
18
601
αποκαλυπτεται
1063
γαρ
3709
οργη
2316
θεου
575
απ
3772
ουρανου
1909
επι
3956
πασαν
763
ασεβειαν
2532
και
93
αδικιαν
444
ανθρωπων
3588
των
3588
την
225
αληθειαν
1722
εν
93
αδικια
2722
κατεχοντων
 
19
1360
διοτι
3588
το
1110
γνωστον
3588
του
2316
θεου
5318
φανερον
2076
εστιν
1722
εν
846
αυτοις
3588
ο
1063
γαρ
2316
θεος
846
αυτοις
5319
εφανερωσεν
 
20
3588
τα
1063
γαρ
517
αορατα
846
αυτου
575
απο
2937
κτισεως
2889
κοσμου
3588
τοις
4161
ποιημασιν
3539
νοουμενα
2529
καθοραται
3588
η
5037
τε
126
αιδιος
846
αυτου
1411
δυναμις
2532
και
2305
θειοτης
1519
εις
3588
το
1511
ειναι
846
αυτους
379
αναπολογητους
 
21
1360
διοτι
1097
γνοντες
3588
τον
2316
θεον
3756
ουχ
5613
ως
2316
θεον
1392
εδοξασαν
2228
η
2168
ευχαριστησαν
235
αλλ
3154
εματαιωθησαν
1722
εν
3588
τοις
1261
διαλογισμοις
846
αυτων
2532
και
4654
εσκοτισθη
3588
η
801
ασυνετος
846
αυτων
2588
καρδια
 
22
5335
φασκοντες
1511
ειναι
4680
σοφοι
3471
εμωρανθησαν
 
23
2532
και
236
ηλλαξαν
3588
την
1391
δοξαν
3588
του
862
αφθαρτου
2316
θεου
1722
εν
3667
ομοιωματι
1504
εικονος
5349
φθαρτου
444
ανθρωπου
2532
και
4071
πετεινων
2532
και
5074
τετραποδων
2532
και
2062
ερπετων
 
24
1352
διο
2532
και
3860
παρεδωκεν
846
αυτους
3588
ο
2316
θεος
1722
εν
3588
ταις
1939
επιθυμιαις
3588
των
2588
καρδιων
846
αυτων
1519
εις
167
ακαθαρσιαν
3588
του
818
ατιμαζεσθαι
3588
τα
4983
σωματα
846
αυτων
1722
εν
1438
εαυτοις
 
25
3748
οιτινες
3337
μετηλλαξαν
3588
την
225
αληθειαν
3588
του
2316
θεου
1722
εν
3588
τω
5579
ψευδει
2532
και
4573
εσεβασθησαν
2532
και
3000
ελατρευσαν
3588
τη
2937
κτισει
3844
παρα
3588
τον
2936
κτισαντα
3739
ος
2076
εστιν
2128
ευλογητος
1519
εις
3588
τους
165
αιωνας
281
αμην
 
26
1223
δια
5124
τουτο
3860
παρεδωκεν
846
αυτους
3588
ο
2316
θεος
1519
εις
3806
παθη
819
ατιμιας
3588
αι
5037
τε
1063
γαρ
2338
θηλειαι
846
αυτων
3337
μετηλλαξαν
3588
την
5446
φυσικην
5540
χρησιν
1519
εις
3588
την
3844
παρα
5449
φυσιν
 
27
3668
ομοιως
5037
τε
2532
και
3588
οι
730
αρρενες
863
αφεντες
3588
την
5446
φυσικην
5540
χρησιν
3588
της
2338
θηλειας
1572
εξεκαυθησαν
1722
εν
3588
τη
3715
ορεξει
846
αυτων
1519
εις
240
αλληλους
730
αρσενες
1722
εν
730
αρσεσιν
3588
την
808
ασχημοσυνην
2716
κατεργαζομενοι
2532
και
3588
την
489
αντιμισθιαν
3739
ην
1163
εδει
3588
της
4106
πλανης
846
αυτων
1722
εν
1438
εαυτοις
618
απολαμβανοντες
 
28
2532
και
2531
καθως
3756
ουκ
1381
εδοκιμασαν
3588
τον
2316
θεον
2192
εχειν
1722
εν
1922
επιγνωσει
3860
παρεδωκεν
846
αυτους
3588
ο
2316
θεος
1519
εις
96
αδοκιμον
3563
νουν
4160
ποιειν
3588
τα
3361
μη
2520
καθηκοντα
 
29
4137
πεπληρωμενους
3956
παση
93
αδικια
4202
πορνεια
4189
πονηρια
4124
πλεονεξια
2549
κακια
3324
μεστους
5355
φθονου
5408
φονου
2054
εριδος
1388
δολου
2550
κακοηθειας
5588
ψιθυριστας
 
30
2637
καταλαλους
2319
θεοστυγεις
5197
υβριστας
5244
υπερηφανους
213
αλαζονας
2182
εφευρετας
2556
κακων
1118
γονευσιν
545
απειθεις
 
31
801
ασυνετους
802
ασυνθετους
794
αστοργους
786
ασπονδους
415
ανελεημονας
 
32
3748
οιτινες
3588
το
1345
δικαιωμα
3588
του
2316
θεου
1921
επιγνοντες
3754
οτι
3588
οι
3588
τα
5108
τοιαυτα
4238
πρασσοντες
514
αξιοι
2288
θανατου
1526
εισιν
3756
ου
3440
μονον
846
αυτα
4160
ποιουσιν
235
αλλα
2532
και
4909
συνευδοκουσιν
3588
τοις
4238
πρασσουσιν


 ^Początek rozdziałuIdź do List do Rzymian 2