Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Ewangelia Mateusza 1
 
1
976
Zwój księgi
 
(o)
1078
narodzinach
2424
Jezusa
5547
Chrystusa,
(1)
 
5207
syna
1138
Dawida,
5207
syna
11
Abrahama.
(2)
 
 
2
11
Abraham
1080
zrodził
2464
Izaaka,
1161
a
2464
Izaak
1080
zrodził
2384
Jakuba,
1161
a
2384
Jakub
1080
zrodził
2455
Judę
2532
i
80
braci
846
jego,
 
3
1161
a
2455
Juda
1080
zrodził
5329
Faresa
2532
i
2196
Zarę
1537
z
2238
Tamary,
1161
a
5329
Fares
1080
zrodził
2074
Esroma,
1161
a
2074
Esrom
1080
zrodził
689
Arama,
 
4
1161
a
689
Aram
1080
zrodził
284
Aminadaba,
1161
a
284
Aminadab
1080
zrodził
3476
Naassona,
1161
a
3476
Naasson
1080
zrodził
4533
Salmona
 
5
1161
a
4533
Salmon
1080
zrodził
1003
Booza
1537
z
4477
Rahab,
1161
a
1003
Booz
1080
zrodził
5601
Jobeda
1537
z
4503
Rut,
1161
a
5601
Jobed
1080
zrodził
2421
Jesaja
 
6
1161
a
2421
Jesej
1080
zrodził
1138
Dawida
 
-
935
króla,
1161
a
1138
Dawid
 
-
935
król
1080
zrodził
4672
Salomona
1537
z
3588
tej
 
(należącej do)
3774
Uriasza
 
7
1161
a
4672
Salomon
1080
zrodził
4497
Roboama,
1161
a
4497
Roboam
1080
zrodził
7
Abiasa
1161
a
7
Abias
1080
zrodził
760
Asafa,
 
8
1161
a
760
Asaf
1080
zrodził
2498
Jozafata,
1161
a
2498
Jozafat
1080
zrodził
2496
Jorama,
1161
a
2496
Joram
1080
zrodził
3604
Ozjasza
 
9
1161
a
3604
Ozjasz
1080
zrodził
2488
Joatama,
1161
a
2488
Joatam
1080
zrodził
881
Achaza,
1161
a
881
Achaz
1080
zrodził
1478
Ezechiasza,
 
10
1161
a
1478
Ezechiasz
1080
zrodził
3128
Manassesa,
1161
a
3128
Manasases
1080
zrodził
300
Amona,
1161
a
300
Amon
1080
zrodził
2502
Jozjasza,
 
11
1161
a
2502
Jozjasz
1080
zrodził
2423
Jechoniasza
2532
oraz
80
braci
846
jego
1909
w czasie
3350
przesiedlenia
 
(do)
897
Babilonu,
 
12
1161
a
3326
po
3350
przesiedleniu
 
(do)
897
Babilonu
2423
Jechoniasz
1080
zrodził
4528
Salatiela,
1161
a
4528
Salatiel
1080
zrodził
2216
Zorobabela,
 
13
1161
a
2216
Zorobabel
1080
zrodził
10
Abiuda,
1161
a
10
Abiud
1080
zrodził
1662
Eliakima,
1161
a
1662
Eliakim
1080
zrodził
107
Azora,
 
14
1161
a
107
Azor
1080
zrodził
4524
Sadoka,
1161
a
4524
Sadok
1080
zrodził
885
Achima,
1161
a
885
Achim
1080
zrodził
1664
Eliuda,
 
15
1161
a
1664
Eliud
1080
zrodził
1648
Eleazara,
1161
a
1648
Eleazar
1080
zrodził
3157
Mattana,
1161
a
3157
Mattan
1080
zrodził
2384
Jakuba,
 
16
1161
a
2384
Jakub
1080
zrodził
2501
Józefa,
435
męża
3137
Marii,
1537
z
3739
której
1080
został zrodzony
2424
Jezus,
3004
nazywany
5547
Chrystusem.
 
17
3956
Wszystkich
3767
więc
1074
pokoleń
575
od
11
Abrahama
2193
do
1138
Dawida
 
1074
pokoleń
1180
czternaście,
2532
i
575
od
1138
Dawida
2193
do
3350
przesiedlenia
 
(do)
897
Babilonu
1074
pokoleń
1180
czternaście,
2532
i
575
od
3350
przesiedlenia
 
(do)
897
Babilonu
2193
do
5547
Chrystusa
 
1074
pokoleń
1180
czternaście.
 
18
1161
A
1083
narodzenie
2424
Jezusa
5547
Chrystusa
2258
było
3779
takie:
1063
ponieważ
3384
matka
846
jego,
3137
Maria,
3423
będąc zaślubiona
2501
Józefowi,
4250
wcześniej, zanim
2228
[-]
846
oni
4905
się zeszli,
2147
znalazła się
2192
tą, która ma
 
(dziecko)
1722
w
1064
łonie
1537
za sprawą
4151
Ducha
40
Świętego,
 
19
1161
a
2501
Józef,
846
jej
435
mąż,
5607
będąc
1342
sprawiedliwym
2532
i
3361
nie
2309
chcąc
846
jej
3856
wystawić na pośmiewisko,
1014
chciał
2977
potajemnie
846
630
uwolnić,
 
20
1161
a
 
(gdy)
846
on
5023
to
1760
obmyślił,
2400
oto
32
anioł
2962
Pana
5316
ukazał się
846
mu
2596
podczas
3677
snu
3004
mówiąc:
2501
Józefie,
5207
synu
1138
Dawida,
3361
nie
5399
bój się
3880
wziąć
 
(do siebie)
3137
Marii,
4675
twojej
1135
żony,
1063
ponieważ
3588
to, co
1722
w
846
niej,
1080
zrodzone
2076
jest
1537
za sprawą
4151
Ducha
40
Świętego;
 
21
1161
i
5088
urodzi
5207
syna,
2532
i
2564
nazwiesz
846
go
3686
imieniem
2424
Jezus,
1063
ponieważ
846
On
4982
wybawi
2992
lud
846
swój
575
od
846
ich
266
grzechów.
 
22
1161
A
5124
to
3650
wszystko
1096
stało się,
2443
aby
4137
wypełniło się
3588
to, co
4483
zostało powiedziane
5259
poprzez
2962
Pana
1223
za pośrednictwem
4396
proroka,
3004
mówiącego:
 
23
2400
Oto
3933
panna
2192
"będzie mieć
1722
w
1064
łonie"
2532
i
5088
urodzi
5207
syna,
2532
i
2564
nazwą
846
go
3686
imieniem
1694
Emmanuel,
3739
co
2076
jest
3177
tłumaczone:
3326
razem z
2257
nami
2316
Bóg.
 
24
1161
A
2501
Józef,
1326
obudziwszy się
575
ze
5258
snu,
4160
uczynił,
5613
jak
4367
nakazał
846
mu
32
anioł
2962
Pana,
2532
i
3880
przyjął
846
swoją
1135
żonę,
 
25
2532
i
3756
nie
1097
poznawał
846
jej,
2193
3739
[-]
5088
urodziła
5207
syna
846
swego
4416
pierworodnego;
2532
i
2564
nazwał
846
go
3686
imieniem
2424
Jezus.


1 Chrystus – namaszczony (od gr. chrio: "namaszczać"). Jest to tłumaczenie hebrajskiego Masziah (Mesjasz, namaszczony). W ST termin ten odnosił się do królów i kapłanów, wprowadzanych na swój urząd poprzez ceremonię namaszczania olejem (Wj 28:41; 1 Sm 9:16). Pomazańcy ST (królowie, kapłani, ale też: prorocy) byli typem mającego nadejść Mesjasza – wybawcy, nazywanego najczęściej Synem Dawida (2 Sm 7:12-16; Ps 132:17).
2 Mt 9:27; Ga 3:16


 ^Początek rozdziałuIdź do Ewangelia Mateusza 2