Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 

List do Filemona 1
 
1
3972
Paweł
1198
więzień
2424
Jezusa
5547
Chrystusa
2532
i
5095
Tymoteusz,
80
brat,
5371
do Filemona
27
umiłowanego
2532
oraz
4904
współpracownika
2257
naszego
 
2
2532
i
682
Apfii
27
umiłowanej
2532
i
751
Archippa,
4961
współbojownika
2257
naszego
2532
oraz
 
(do)
1577
kościoła
2596
w
4675
twoim
3624
domu.
 
3
5485
Łaska
5213
wam
2532
i
1515
pokój
575
od
2316
Boga
3962
Ojca
2257
naszego
2532
i
2962
Pana
2424
Jezusa
5547
Chrystusa.
 
4
2168
Dziękuję
2316
Bogu
3450
mojemu
3842
zawsze,
 
(gdy)
3417
wspominam
4160
[-]
(1)
 
4675
cię
1909
w
3450
moich
4335
modlitwach,
 
5
191
słysząc
 
(o)
4675
twojej
26
miłości
2532
i
4102
wierze,
3739
którą
2192
masz
4314
do
2962
Pana
2424
Jezusa
2532
i
1519
do
3956
wszystkich
40
świętych,
 
6
3704
aby
4675
twój
2842
udział
4102
w wierze
1096
stał się
1756
skuteczny
1722
w
1922
dokładnym poznaniu
3956
wszelkiego
18
dobra,
 
(które jest)
1722
w
2254
was
1519
ze względu na
5547
Chrystusa
2424
Jezusa.
 
7
5485
Radość
1063
bowiem
2192
mamy
4183
wielką
2532
i
3874
zachętę
1909
z powodu
26
miłości
4675
twojej,
3754
gdyż
40
święci
4698
od wewnątrz
373
doznali pokrzepienia
1223
przez
4675
ciebie
80
bracie.
 
8
1352
Dlatego
2192
mając
1722
w
5547
Chrystusie
4183
wielką
3954
śmiałość,
 
(by)
2004
nakazać
4671
ci
433
co jest stosowne,
 
9
 
(to jednak)
1223
przez
26
miłość
3123
raczej
3870
proszę,
5108
taki
5613
jak
5607
jestem,
3972
Paweł,
4246
starzec,
2532
a
3570
teraz
1161
też
1198
więzień
2424
Jezusa
5547
Chrystusa.
 
10
3870
Proszę
4571
cię
4012
za
1700
moim
5043
dzieckiem,
3739
które
1080
zrodziłem
1722
w
3450
moich
1199
więzach,
3682
Onezymem.
 
11
4218
Niegdyś
4671
tobie
 
(był)
890
bezużyteczny,
3570
teraz
1161
jednak
4671
tobie
2532
i
1698
mnie
2173
użyteczny,
 
12
3739
którego
 
(też)
4771
ci
375
odesłałem.
846
Jego
1161
zatem,
5124
to
2076
jest
1699
moje
4698
wnętrze,
4355
przyjmij.
 
13
1014
Chciałem
1473
ja
3739
go
4314
przy
1683
sobie
2722
zatrzymać,
2443
aby
3427
mi
1247
służył
5228
za
4675
ciebie
1722
w
1199
więzach
2098
dobrej nowiny.
 
14
1161
Jednak
5565
bez
4674
twojej
1106
opinii
3762
niczego
 
(nie)
2309
chciałem
4160
uczynić,
2443
aby
3361
nie
5600
było
4675
twoje
18
dobro,
5613
jakby
2596
pod
318
przymusem,
235
ale
2596
z
1595
dobrej woli.
 
15
5029
Może
1063
bowiem
1223
dla
 
-
5124
tego
5563
oddalił się
4314
na
5610
godzinę,
2443
abyś
166
na wieki
846
go
568
otrzymał
 
16
3765
już nie
5613
jako
1401
niewolnika,
235
ale
5228
więcej niż
1401
niewolnika
 
-
80
brata
27
umiłowanego,
 
(cennego)
3122
zwłaszcza
 
(dla)
1698
mnie,
1161
ale
4214
o ile
3123
bardziej
 
(dla)
4671
ciebie
2532
zarówno
1722
w
4561
ciele
 
(jak)
2532
i
1722
w
2962
Panu.
 
17
1487
Jeśli
3767
więc
2192
masz
 
(we)
3165
mnie
2844
wspólnika,
 
(to)
4355
przyjmij
846
go
5613
jak
1691
mnie.
 
18
1487
Jeśli
1161
zaś
5100
jakąś
91
krzywdę uczynił
4571
tobie
2228
lub
3784
jest coś winien,
1698
mnie
5124
to
1677
policz.
 
19
1473
Ja
3972
Paweł
1125
napisałem
1699
moją
5495
ręką,
1473
ja
661
spłacę,
2443
aby
3361
nie
3004
mówić
4671
ci,
3754
że
2532
i
4572
samego siebie
3427
mi
4359
jesteś winien.
 
20
3483
Tak
80
bracie,
1473
ja
 
(z)
4675
ciebie
3685
chciałbym mieć pożytek
1722
w
2962
Panu,
373
pokrzep
 
(zatem)
3450
moje
4698
wnętrze
1722
w
2962
Panu.
 
21
3982
Będąc pewien
4675
twojego
5218
posłuszeństwa
1125
napisałem
4671
ci,
1492
wiedząc,
3754
że
2532
też
5228
ponadto
3739
co
3004
mówię
4160
uczynisz.
 
22
2532
A
260
równocześnie
2090
przygotuj
3427
mi
1161
też
3578
gościnę,
1679
mam nadzieję
1063
bowiem,
3754
że
1223
dzięki
4335
modlitwom
5216
waszym
5483
zostanę darowany
5213
wam
 
23
782
Pozdrawiają
4571
cię
1889
Epafras
4869
współwięzień
3450
mój
1722
w
5547
Chrystusie
2424
Jezusie,
 
24
3138
Marek,
708
Arystarch,
1214
Demas,
3065
Łukasz,
3450
moi
4904
współpracownicy.
 
25
5485
Łaska
2962
Pana
2257
naszego
2424
Jezusa
5547
Chrystusa
3326
z
4151
duchem
5216
waszym.
281
Amen
(2)
 


1 Flm 4 Dosłownie: "Wspomnienie czyniąc".
2 Flm 25 TR ma dodatek: Do Filemona zostało napisane z Rzymu przez Onezyma, domownika (προςτ φιλημονατ εγραφητ αποτ ρωμηςτ διατ ονησιμουτ οικετου).


 ^Początek rozdziału