Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 2 

Ewangelia Marka 1
 
1
746
Początek
2098
dobrej nowiny
2424
Jezusa
5547
Chrystusa,
5207
Syna
2316
Bożego.
 
2
5613
Jak
1125
jest napisane
1722
u
4396
proroka:
2400
Oto
1473
ja
649
posyłam
3450
mojego
32
anioła
4253
przed
4383
obliczem
4675
twoim,
3739
który
2680
przygotuje
4675
ci
3598
drogę
1715
przed
4675
tobą;
 
3
5456
głos
994
wołającego
1722
na
2048
pustkowiu:
2090
Przygotujcie
3598
drogę
2962
Pana,
2117
prostymi
4160
czyńcie
5147
ścieżki
846
jego.
 
4
1096
Pojawił się
2491
Jan
907
Chrzciciel
1722
na
2048
pustkowiu
2532
i
2784
głosił
908
zanurzenie
 
(ku)
3341
zmianie myślenia
1519
na
859
uwolnienie od
266
grzechów.
 
5
2532
I
1607
wychodziła
4314
do
846
niego
3956
cała
2449
judejska
5561
kraina
2532
i
2415
mieszkańcy Jerozolimy,
2532
i
3956
wszyscy
907
byli zanurzani
1722
w
4215
rzece
2446
Jordan
5259
przez
846
niego,
1843
wyznając
846
swoje
266
grzechy.
 
6
1161
A
2491
Jan
2258
był
1746
odziany
2359
sierścią
2574
wielbłąda
2532
i
2223
pasem
1193
skórzanym
4012
wokół
846
swoich
3751
bioder,
2532
i
2068
jadał
200
szarańcze
2532
oraz
66
dziki
3192
miód.
 
7
2532
I
2784
głosił,
3004
mówiąc:
2064
Idzie
3694
za
3450
mną
2478
potężniejszy
 
(ode)
3450
mnie,
3739
któremu
3756
nie
1510
jestem
2425
godny,
2955
schyliwszy się,
3089
rozwiązać
2438
rzemienia
846
jego
5266
sandałów.
 
8
1473
Ja
3303
co prawda
907
zanurzyłem
5209
was
1722
w
5204
wodzie,
1161
lecz
846
on
907
zanurzy
5209
was
1722
w
4151
Duchu
40
Świętym.
 
9
2532
I
1096
stało się
1722
w
1565
tamtych
2250
dniach:
2064
przyszedł
2424
Jezus
575
z
3478
Nazaretu
 
(w)
1056
Galilei
2532
i
907
został zanurzony
5259
przez
2491
Jana
1519
w
2446
Jordanie.
 
10
2532
I
2112
natychmiast,
305
wychodząc
575
z
5204
wody,
1492
zobaczył
4977
rozdarte
3772
niebiosa
2532
i
4151
ducha –
5616
jakby
4058
gołębia,
2597
zstępującego
1909
na
846
niego.
 
11
2532
I
1096
pojawił się
5456
głos
1537
z
3772
niebios:
4771
Ty
1488
jesteś
5207
synem
3450
moim
27
umiłowanym,
1722
w
3739
którym
2106
sobie upodobałem.
 
12
2532
I
2117
zaraz
4151
duch
846
go
1544
wypędził
1519
na
2048
pustkowie.
 
13
2532
I
2258
był
1563
tam
1722
na
2048
pustkowiu
5062
czterdzieści
2250
dni,
3985
doświadczany
5259
przez
4567
szatana,
2532
i
2258
przebywał
3326
ze
2342
zwierzętami,
2532
a
32
aniołowie
1247
służyli
846
mu.
 
14
1161
Lecz
3326
po
3860
wydaniu
2491
Jana,
2064
przyszedł
2424
Jezus
1519
do
1056
Galilei,
2784
głosząc
2098
dobrą nowinę
932
królestwa
2316
Bożego
 
15
2532
i
3004
mówiąc
3754
[-]:
4137
Wypełnił się
2540
czas
2532
i
1448
przybliżyło się
932
królestwo
2316
Boże;
3340
zmieniajcie myślenie
2532
i
4100
wierzcie
1722
w
2098
dobrą nowinę.
 
16
1161
A
4043
przechodząc
3844
obok
2281
Morza
1056
Galilejskiego
1492
zobaczył
4613
Szymona
2532
i
406
Andrzeja,
80
brata
846
[-]
4613
Szymona,
906
zarzucających
293
niewód
1722
w
2281
morze,
2258
byli
1063
bowiem
231
rybakami.
 
17
2532
I
2036
powiedział
846
im
2424
Jezus:
1205
Pójdźcie
3694
za
3450
mną,
2532
a
4160
sprawię
5209
wam,
 
(że)
1096
staniecie się
231
rybakami
444
ludzi.
 
18
2532
I
2112
natychmiast,
863
opuściwszy
1350
sieci
846
swoje,
190
poszli za
846
nim.
 
19
2532
A
4260
odchodząc
1564
stamtąd
3641
trochę
4260
dalej,
1492
zobaczył
2385
Jakuba,
 
(syna)
3588
owego
2199
Zebedeusza,
2532
i
2491
Jana,
80
brata
846
jego,
2532
a
846
oni
1722
w
4143
łodzi
2675
przygotowywali
1350
sieci.
 
20
2532
I
2112
natychmiast
846
ich
2564
powołał.
2532
I
863
zostawiwszy
3962
ojca
846
swego,
2199
Zebedeusza,
1722
w
4143
łodzi,
3326
razem z
3411
najemnikami,
565
poszli
3694
za
846
nim.
 
21
2532
I
1531
weszli
1519
do
2584
Kafarnaum.
2532
I
2112
natychmiast
 
(w)
4521
szabat,
1525
wszedłszy
1519
do
4864
synagogi,
1321
nauczał.
 
22
2532
I
1605
zdumiewali się
1909
z powodu
1322
nauki
846
jego,
1063
gdyż
1321
ucząc
846
ich
2258
był
5613
jak
2192
posiadający
1849
władzę,
2532
a
3756
nie
5613
jak
1122
znawcy Pisma.
 
23
2532
A
2258
był
1722
w
4864
synagodze
846
ich
444
człowiek,
1722
we
 
(władzy)
4151
ducha
169
nieczystego,
2532
i
349
głośno zawołał,
 
24
3004
mówiąc:
1436
Ach!
5101
Co
2254
my
2532
i
4671
ty
 
(mamy wspólnego),
2424
Jezusie
3479
Nazareński?
2064
Przyszedłeś
2248
nas
622
zgubić?
1492
Znam
4571
cię,
5101
kim
1488
jesteś:
40
świętym
2316
Boga.
 
25
2532
I
2008
zgromił
846
go
2424
Jezus,
3004
mówiąc:
5392
milcz
2532
i
1831
wyjdź
1537
z
846
niego.
 
26
2532
I
4682
szarpnął
846
nim
4151
duch
169
nieczysty
2532
i,
2896
zawoławszy
3173
wielkim
5456
głosem,
1831
wyszedł
1537
z
846
niego.
 
27
2532
I
2284
zdziwili się
3956
wszyscy –
5620
tak, że
4802
rozprawiali
4314
między
1438
sobą,
3004
pytając:
5101
Co
2076
jest
5124
to?
5101
Jakaś
2537
nowa
1322
nauka –
3778
taka,
3754
że
2596
z
1849
mocą
2532
również
4151
duchom
169
nieczystym
2004
nakazuje
2532
i
5219
846
mu
5219
posłuszne.
 
28
1161
I
1831
rozeszła się
2117
natychmiast
189
wieść
 
(o)
846
nim
1519
po
3650
całej
4066
sąsiedniej okolicy
1056
Galilei.
 
29
2532
I
2112
natychmiast,
1831
wyszedłszy
1537
z
4864
synagogi,
2064
przyszedł
1519
do
3614
domu
4613
Szymona
2532
i
406
Andrzeja,
3326
razem z
2385
Jakubem
2532
i
2491
Janem.
 
30
1161
A
3994
teściowa
4613
Szymona
2621
leżała
4445
z gorączką
2532
i
2112
natychmiast
3004
powiedzieli
846
mu
4012
o
846
niej.
 
31
2532
I
4334
podszedłszy,
1453
podniósł
846
ją,
2902
chwyciwszy
846
 
(za)
5495
rękę.
2532
I
2112
natychmiast
863
opuściła
846
4446
gorączka,
2532
i
1247
służyła
846
im.
 
32
1161
A
 
(kiedy)
1096
nastał
3798
wieczór,
3753
gdy
1416
zaszło
2246
słońce,
5342
przynosili
4314
do
846
niego
3956
wszystkich
2560
źle
2192
się mających
2532
i
1139
opętanych.
 
33
2532
A
3650
całe
4172
miasto
1996
zgromadziło się
2258
xxx
4314
przy
2374
drzwiach.
 
34
2532
I
2323
uzdrowił
4183
wielu
2560
źle
2192
się mających
 
(z powodu)
4164
rozmaitych
3554
chorób,
2532
i
1140
demonów
4183
wiele
1544
wyrzucił.
2532
I
3756
nie
863
pozwolił
2980
mówić
1140
demonom,
3754
ponieważ
846
go
1492
znały.
 
35
2532
A
4404
rano,
 
(gdy jeszcze było)
3029
całkiem
1773
ciemno,
450
powstawszy,
1831
wyszedł
2532
i
565
odszedł
1519
na
2048
bezludne
5117
miejsce,
2546
i tam
4336
się modlił.
 
36
2532
I
 
(zaczął)
2614
szukać
846
go
4613
Szymon
2532
i
3588
ci,
 
(którzy)
3326
z
846
nim
 
(byli).
 
37
2532
I
2147
znalazłszy
846
go,
3004
powiedzieli
846
mu
3754
[-]:
3956
Wszyscy
4571
cię
2212
szukają.
 
38
2532
I
3004
powiedział
846
im:
71
Idźmy
1519
do
2192
przyległych
2969
miasteczek,
2443
abym
2532
i
1563
tam
2784
głosił.
1519
Po
5124
to
1063
bowiem
1831
przyszedłem.
 
39
2532
I
2258
[-]
2784
głosił
1722
w
846
ich
4864
synagogach
1519
w
3650
całej
1056
Galilei,
2532
i
1544
wyrzucał
1140
demony.
 
40
2532
I
2064
przyszedł
4314
do
846
niego
3015
trędowaty,
3870
prosząc
846
go;
2532
i
1120
upadł na kolana
 
(przed)
846
nim
2532
i
3004
powiedział
846
mu
3754
[-]:
1437
Jeżeli
2309
chcesz,
1410
możesz
3165
mnie
2511
oczyścić.
 
41
1161
A
2424
Jezus,
4697
ulitowawszy się,
1614
wyciągnął
5495
rękę,
680
dotknął
846
go
2532
i
3004
powiedział
846
mu:
2309
Chcę,
2511
bądź oczyszczony.
 
42
2532
A
 
(gdy)
846
on
 
(to)
2036
rzekł,
2112
natychmiast
565
odszedł
575
od
846
niego
3014
trąd
2532
i
2511
został oczyszczony.
 
43
2532
I
1690
ostro upomniawszy
846
go,
2112
natychmiast
846
go
1544
odprawił.
 
44
2532
I
3004
powiedział
846
mu:
3708
Uważaj,
 
(abyś)
3367
nikomu
3367
niczego
 
(nie)
2036
powiedział,
235
ale
5217
odejdź,
1166
pokaż
4572
się
2409
kapłanowi
2532
i
4374
przynieś
4012
za
2512
oczyszczenie
4675
twoje
3739
to, co
4367
nakazał
3475
Mojżesz –
1519
na
3142
świadectwo
846
im.
 
45
1161
A
3588
on,
1831
wyszedłszy,
756
zaczął
4183
wiele
2784
rozgłaszać
2532
i
1310
rozpowszechniać
3056
słowo,
5620
dlatego
846
on
3371
już nie
1410
mógł
5320
jawnie
1525
wejść
1519
do
4172
miasta,
235
lecz
2258
był
1854
poza –
1722
na
2048
bezludnych
5117
miejscach.
2532
I
2064
przychodzili
4314
do
846
niego
3836
zewsząd.


 ^Początek rozdziałuIdź do Ewangelia Marka 2