Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 2 3 

List do Tytusa 1
 
1
3972
Paweł
1401
niewolnik
2316
Boga,
652
apostoł
1161
zaś
2424
Jezusa
5547
Chrystusa
2596
według
4102
wiary
1588
wybranych
2316
Boga
2532
i
1922
dokładnego poznania
(1)
 
225
prawdy
2596
według
2150
pobożności
 
2
1909
επ z
1680
ελπιδι nadzieją
2222
ζωης życia
166
αιωνιου wiecznego
3739
ην którą
1861
επηγγειλατο obiecał
3588
ο
893
αψευδης niekłamliwy
2316
θεος Bóg
4253
προ przed
5550
χρονων czasami
166
αιωνιων wiecznymi
 
3
5319
εφανερωσεν ukazał uczynił widocznym
1161
δε zaś
2540
καιροις porom
2398
ιδιοις swoim
3588
τον
3056
λογον Słowo
846
αυτου Jego
1722
εν w
2782
κηρυγματι ogłaszaniu
3739
ο które
4100
επιστευθην otrzymałem powierzone zostało powierzone
1473
εγω ja
2596
κατ według
2003
επιταγην nakazu rozkazu
4990
Zbawiciela Wybawcy
2257
naszego
2316
Boga
 
4
5103
τιτω Tytusowi
1103
γνησιω szczeremu prawowitemu
5043
τεκνω dziecku
2596
κατα według
2839
κοινην wspólnej
4102
πιστιν wiary
5485
χαρις łaska
1656
ελεος miłosierdzie litość
1515
ειρηνη pokój
575
απο od
2316
θεου Boga
3962
πατρος Ojca
2532
και i
2962
κυριου Pana
2424
ιησου Jezusa [JHWH jest zbawieniem]
5547
χριστου Pomazańca
3588
του
4990
σωτηρος Zbawiciela Wybawcy
2257
ημων naszego
 
5
5127
τουτου Tego
5484
χαριν z powodu
2641
κατελιπον pozostawiłem opuściłem
4571
σε cię
1722
εν na
2914
κρητη Krecie
2443
ινα aby
3588
τα
3007
λειποντα pozostające które mają braki
1930
επιδιορθωση uporządkowałbyś później wyprostowałbyś
2532
και i
2525
καταστησης ustanowiłbyś
2596
κατα według
4172
πολιν miasta
4245
πρεσβυτερους starszych
5613
ως jak
1473
εγω ja
4671
σοι ci
1299
διεταξαμην zarządziłem rozporządziłem
 
6
1487
ει jeśli
5100
τις ktoś
2076
εστιν jest
410
ανεγκλητος nienaganny nieobwiniony
1520
μιας jednej
1135
γυναικος żony kobiety
435
ανηρ mąż
5043
τεκνα dzieci
2192
εχων mający
4103
πιστα wierzące
3361
μη nie
1722
εν w
2724
κατηγορια oskarżeniu
810
ασωτιας rozwiązłości
2228
η lub
506
ανυποτακτα niepodporządkowane niekarne
 
7
1163
δει Trzeba Jest konieczne
1063
γαρ bowiem
3588
τον
1985
επισκοπον doglądający dozorujący
410
ανεγκλητον nienaganny nieobwiniony
1511
ειναι być
5613
ως jak
2316
θεου Boga
3623
οικονομον zarządca
3361
μη nie
829
αυθαδη samowolny zarozumiały
3361
μη nie
3711
οργιλον skłonny do gniewu gniewliwy
3361
μη nie
3943
παροινον uzależniony od picia opój
3361
μη nie
4131
πληκτην awanturnik porywczy
3361
μη nie
146
αισχροκερδη chciwy brudnego zysku szukający haniebnego zysku
 
8
235
αλλα ale
5382
φιλοξενον gościnny
5358
φιλαγαθον kochający to, co dobre zamiłowany w tym, co dobre
4998
σωφρονα rozsądny roztropny
1342
δικαιον sprawiedliwy
3741
οσιον świątobliwy święty
1468
εγκρατη opanowany zdyscyplinowany
 
9
472
αντεχομενον trzymający się
3588
του
2596
κατα według
3588
την
1322
διδαχην nauki nauczania
4103
πιστου wiernego
3056
λογου Słowa
2443
ινα aby
1415
δυνατος mocny
5600
η byłby
2532
και i
3870
παρακαλειν zachęcić
1722
εν w
3588
τη
1319
διδασκαλια nauce nauczaniu
3588
τη
5198
υγιαινουση będącej zdrową
2532
και i
3588
τους
483
αντιλεγοντας sprzeciwiających się mówiących przeciwko
1651
ελεγχειν upominać zawstydzać
 
10
1526
εισιν Są
1063
γαρ bowiem
4183
πολλοι liczni wielu
2532
και i
506
ανυποτακτοι niepodporządkowani niekarni
3151
ματαιολογοι próżno mówiący czczo mówiący
2532
και i
5423
φρεναπαται zwodziciele umysłu
3122
μαλιστα najbardziej
3588
οι
1537
εκ z
4061
περιτομης obrzezania
 
11
3739
ους którym
1163
δει trzeba jest konieczne
1993
επιστομιζειν zatykać usta wkładać kaganiec
3748
οιτινες którzy
3650
ολους całe
3624
οικους domy
396
ανατρεπουσιν wywracają przewracają
1321
διδασκοντες nauczając
3739
α czego
3361
μη nie
1163
δει trzeba jest konieczne
150
αισχρου haniebnego wstydliwe
2771
κερδους zysku
5484
χαριν z powodu
 
12
2036
ειπεν Powiedział
5100
τις ktoś
1537
εξ z
846
αυτων nich
2398
ιδιος własny
846
αυτων ich
4396
προφητης prorok
2912
κρητες Kreteńczycy
104
αει zawsze
5583
ψευσται kłamcy
2556
κακα złe
2342
θηρια zwierzęta bestie
1064
γαστερες brzuchy
692
αργαι bezczynne próżne
 
13
3588
η
3141
μαρτυρια Świadectwo
3778
αυτη to
2076
εστιν jest
227
αληθης prawdziwe
1223
δι ze względu na
3739
ην tę
156
αιτιαν przyczynę powód
1651
ελεγχε upominaj zawstydzaj
846
αυτους ich
664
αποτομως surowo srogo
2443
ινα aby
5198
υγιαινωσιν byliby zdrowi
1722
εν we
3588
τη
4102
πιστει wierze
 
14
3361
μη nie
4337
προσεχοντες zważając ku kierując się ku
2451
ιουδαικοις judejskim [wielbić]
3454
μυθοις baśniom bajkom
2532
και i
1785
εντολαις przykazaniom
444
ανθρωπων ludzi
654
αποστρεφομενων odwracających się
3588
την
225
αληθειαν prawdy
 
15
3956
παντα Wszystkie
3303
μεν wprawdzie prawdziwie
2513
καθαρα czyste
3588
τοις
2513
καθαροις czystym
3588
τοις
1161
δε zaś
3392
μεμιασμενοις którzy są skalani którzy są zanieczyszczeni
2532
και i
571
απιστοις niewierzącym
3762
ουδεν nic
2513
καθαρον czyste
235
αλλα ale
3392
μεμιανται jest skalany jest zanieczyszczony
846
αυτων ich
2532
και i
3588
ο
3563
νους umysł rozum
2532
και i
3588
η
4893
συνειδησις sumienie
 
16
2316
θεον Boga
3670
ομολογουσιν wyznają
1492
ειδεναι znać
3588
τοις
1161
δε zaś
2041
εργοις czynami dziełami
720
αρνουνται wypierają się odrzucają
947
βδελυκτοι obrzydliwi budzący wstręt
5607
οντες będący
2532
και i
545
απειθεις nieposłuszni nieulegli
2532
και i
4314
προς do
3956
παν każdego
2041
εργον dzieła
18
αγαθον dobrego
96
αδοκιμοι niewypróbowani zdyskwalifikowani


1 Tyt 1,1 Richard Chenevix Trench zauważa: „W porównaniu epignosis z gnosis, epi należy uznać za intensywne użycie przyimka, który daje słowo złożonemu większą siłę, niż posiada pojedyncze słowo”


 ^Początek rozdziałuIdź do List do Tytusa 2