Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 2 3 

List do Tytusa 3
 
1
5279
Przypominaj
846
im,
746
(by) zwierzchnościom
2532
i
1849
władzom
5293
byli podporządkowani,
3980
posłusznymi,
1511
by byli
2092
gotowi
4314
do
3956
każdego
18
dobrego
2041
dzieła,
 
2
 
(by)
3367
nikomu
987
nie bluźnili,
269
unikali sporów,
1511
i byli
1933
życzliwi
1731
okazując
3956
wszelką
4236
łagodność
4314
wobec
3956
wszystkich
444
ludzi.
 
3
1510
Byliśmy
1063
bowiem
4218
niegdyś
2532
i
2249
my
453
nierozumni,
545
nieposłuszni,
4105
wprowadzeni w błąd
1398
służący
1939
pożądaniom
2532
i
4164
rozmaitym
2237
namiętnościom,
1722
w
2549
złości
2532
i
5355
zawiści,
1236
wiodący (życie)
4767
budzące obrzydzenie,
3404
nienawidzący
240
jedni drugich.
 
4
3753
Gdy
1161
jednak
2014
została ukazana
5544
łagodność
2532
i
5363
miłość do ludzi
4990
Zbawiciela
2257
naszego
2316
Boga,
 
5
3756
nie
1537
z
2041
uczynków,
3739
które
4160
uczyniliśmy
2249
my
1722
w
1343
sprawiedliwości,
235
ale
2596
według
846
Jego
1656
miłosierdzia
4982
zbawiał
2248
nas
1223
przez
3067
kąpiel
3824
odrodzenia
2532
i
342
odnowienie
4151
Ducha
40
Świętego,
 
6
3739
którego
1632
wylał
1909
na
2248
nas
4146
obficie
1223
przez
2424
Jezusa
5547
Chrystusa
4990
Zbawiciela
2257
naszego,
 
7
2443
aby
1344
zostawszy uznanymi za sprawiedliwych
1565
Jego
5485
łasce
1096
staliśmy się
2818
dziedzicami
2596
według
1680
nadziei
2222
życia
166
wiecznego.
 
8
4103
Godne wiary
3056
to Słowo
2532
i
1014
chcę
4571
byś
4012
co do
5130
nich
1226
stanowczo twierdził,
2443
aby
4100
ci, którzy uwierzyli
2316
Bogu,
5431
zważali
4291
na przodowanie
2570
w dobrych
2041
uczynkach,
 
(bo)
5023
to
2076
jest
2570
dobre
2532
i
5624
pożyteczne
444
dla ludzi.
 
9
3474
Głupich
1161
zaś
2214
sporów
2532
i
1076
rodowodów,
2532
i
2054
kłótni,
2532
i
3163
walk
3544
związanych z Torą
4026
unikaj,
1526
1063
bowiem
512
bezużyteczne
2532
i
3152
próżne.
 
10
444
Człowieka
141
wywołującego rozłamy
3326
po
1520
jednym
2532
i
1208
drugim
3559
napomnieniu
3868
unikaj,
 
11
1492
wiedząc
3754
że
5108
taki
1612
jest przewrotny
2532
i
264
grzeszy
5607
[-]
843
wydając wyrok na samego siebie.
 
12
3752
οταν Kiedy
3992
πεμψω poślę
734
αρτεμαν Artemasa [dar Artemidy]
4314
προς do
4571
σε ciebie
2228
η lub
5190
τυχικον Tychikusa [przypadkowy]
4704
σπουδασον postaraj się bądź gorliwy
2064
ελθειν przyjść
4314
προς do
3165
με mnie
1519
εις do
3533
νικοπολιν Nikopolis [zwycięskie miasto]
1563
εκει tam
1063
γαρ bowiem
2919
κεκρικα osądziłem
3914
παραχειμασαι przezimować
 
13
2211
ζηναν Zenasa [dar Zeusa]
3588
τον
3544
νομικον znawcę Prawa
2532
και i
625
απολλω Apollosa
4709
σπουδαιως pilnie gorliwie
4311
προπεμψον wypraw wyślij dalej
2443
ινα aby
3367
μηδεν niczego
846
αυτοις im
3007
λειπη brakowałoby
 
14
3129
μανθανετωσαν Niech uczą się
1161
δε zaś
2532
και i
3588
οι
2251
ημετεροι nasi
2570
καλων dobrym pięknym
2041
εργων uczynkom dziełom
4291
προιστασθαι stawać na czele
1519
εις względem
3588
τας
316
αναγκαιας koniecznych niezbędnych
5532
χρειας potrzeb
2443
ινα aby
3361
μη nie
5600
ωσιν byliby
175
ακαρποι bezowocni jałowi
 
15
782
ασπαζονται Pozdrawiają
4571
σε ciebie
3588
οι (ci)
3326
μετ ze
1700
εμου mną
3956
παντες wszyscy
782
ασπασαι pozdrów
3588
τους
5368
φιλουντας okazujących czułość miłujących
2248
ημας nas
1722
εν w
4102
πιστει wierze
3588
η
5485
χαρις łaska
3326
μετα ze
3956
παντων wszystkimi
5216
υμων wami
281
αμην amen [zaprawdę]


Idź do List do Tytusa 2^Początek rozdziału