Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 List do Koryntian 1
 
1
3972
Paweł,
652
apostoł
2424
Jezusa
5547
Chrystusa
2822
powołany
1223
z
2307
woli
2316
Boga
2532
i
4988
Sostenes
80
brat
 
2
1577
do zboru
2316
Boga,
5607
który jest
1722
w
2882
Koryncie,
37
poświęconym
1722
w
2424
Jezusie
5547
Chrystusie,
2822
powołanym,
40
świętym
4862
ze
3956
wszystkimi,
1941
którzy wzywają
3686
imienia
2962
Pana
2257
naszego
2424
Jezusa
5547
Chrystusa
 
-
846
ich
2532
a
5037
także
2257
naszego
 
(Pana) -
1722
w
3956
każdym
5117
miejscu.
 
3
5485
Łaska
5213
wam
2532
i
1515
pokój
575
od
2316
Boga
3962
Ojca
2257
naszego
2532
i
2962
Pana
2424
Jezusa
5547
Chrystusa.
 
4
2168
Dziękuję
2316
Bogu
3450
mojemu
3842
zawsze
4012
za
5216
was
1909
z powodu
5485
łaski
2316
Boga
1325
danej
5213
wam
1722
w
5547
Chrystusie
2424
Jezusie,
 
5
3754
że
1722
we
3956
wszystkim
4148
zostaliście ubogaceni
1722
w
846
Nim
1722
w
3956
każdym
3056
słowie
2532
i
3956
wszelkim
1108
poznaniu.
 
6
2531
Tak, jak
3142
świadectwo
5547
Chrystusa
950
zostało utwierdzone
1722
w
5213
was
 
7
5620
tak, też
3361
nie
5302
brakuje niczego
5209
wam
1722
w
3367
żadnym
5486
darze łaski,
 
(wam)
553
oczekującym
602
objawienia
2962
Pana
2257
naszego
2424
Jezusa
5547
Chrystusa,
 
8
3739
który
2532
też
950
utwierdzi
5209
was
2193
aż do
5056
końca
 
(jako)
410
nienagannych
1722
w
2250
dniu
2962
Pana
2257
naszego
2424
Jezusa
5547
Chrystusa.
 
9
4103
Wierny
 
(jest)
2316
Bóg,
1223
przez
3739
którego
2564
zostaliście wezwani
1519
do
2842
społeczności
5207
Syna
846
Jego
2424
Jezusa
5547
Chrystusa,
2962
Pana
2257
naszego.
 
10
3870
Wzywam
5209
was
1161
zatem
80
bracia,
1223
przez
3686
imię
2962
Pana
2257
naszego
2424
Jezusa
5547
Chrystusa,
2443
abyście
3956
wszyscy
3004
mówili
 
(tak)
846
samo
2532
i
3361
nie
5600
było
1722
wśród
5213
was
4978
rozdarcia.
5600
Bądźcie
1161
więc
2675
zespoleni
1722
[-]
 
(tą)
846
samą
3563
myślą
2532
i
1722
[-]
 
(tym)
846
samym
1106
zamysłem.
 
11
1213
Ujawniono
3427
mi
1063
bowiem
4012
co do
5216
was
80
bracia
3450
moi,
5259
przez
 
(tych od)
5514
Chloe,
3754
że
1526
1722
wśród
5213
was
2054
kłótnie.
 
12
3004
Mówię
5124
to
1161
zatem,
3754
bo
1538
każdy
 
(z)
5216
was
3004
mówi:
1473
"ja
3303
[-]
1510
jestem
3972
Pawła,
1473
ja
1161
zaś
625
Apollosa,
1161
a
1473
ja
2786
Kefasa,
1161
a
1473
ja
5547
Chrystusa".
 
13
3307
μεμερισται Jest podzielony Jest rozczłonkowany
3588
ο
5547
χριστος Pomazaniec
3361
μη nie
3972
παυλος Paweł [mały]
4717
εσταυρωθη został ukrzyżowany
5228
υπερ za
5216
υμων was
2228
η lub
1519
εις w
3588
το
3686
ονομα imię
3972
παυλου Pawła [mały]
907
εβαπτισθητε zostaliście zanurzeni
 
14
2168
ευχαριστω Dziękuję
3588
τω
2316
θεω Bogu
3754
οτι że
3762
ουδενα nikogo
5216
υμων (z) was
907
εβαπτισα zanurzyłem
1487
ει jeśli
3361
μη nie
2921
κρισπον Kryspusa
2532
και i
1050
γαιον Gajusa
 
15
2443
ινα aby
3361
μη nie
5100
τις ktoś
2036
ειπη powiedziałby
3754
οτι że
1519
εις w
3588
το
1699
εμον moje
3686
ονομα imię
907
εβαπτισα zanurzyłem
 
16
907
εβαπτισα Zanurzyłem
1161
δε zaś
2532
και i
3588
τον
4734
στεφανα Stefana [ukoronowany]
3624
οικον dom
3063
λοιπον w końcu
3756
ουκ nie
1492
οιδα wiem
1487
ει czy
5100
τινα kogoś
243
αλλον innego
907
εβαπτισα zanurzyłem
 
17
3756
ου nie
1063
γαρ bowiem
649
απεστειλεν wysłał
3165
με mnie
5547
χριστος Pomazaniec
907
βαπτιζειν zanurzać
235
αλλ ale
2097
ευαγγελιζεσθαι głosić dobrą nowinę
3756
ουκ nie
1722
εν w
4678
σοφια mądrości
3056
λογου słowa
2443
ινα aby
3361
μη nie
2758
κενωθη zostałby uczyniony pustym pozbawiłbym znaczenia
3588
ο
4716
σταυρος krzyż
3588
του
5547
χριστου Pomazańca
 
18
3588
ο
3056
λογος Słowo
1063
γαρ bowiem
3588
ο
3588
του
4716
σταυρου krzyża
3588
τοις (dla)
3303
μεν wprawdzie prawdziwie
622
απολλυμενοις którzy giną
3472
μωρια głupota
2076
εστιν jest
3588
τοις
1161
δε zaś
4982
σωζομενοις którzy są zbawiani którzy są ratowani
2254
ημιν nas
1411
δυναμις moc
2316
θεου Boga
2076
εστιν jest
 
19
1125
γεγραπται Jest napisane
1063
γαρ bowiem
622
απολω zniszczę zgubię
3588
την
4678
σοφιαν mądrość
3588
των
4680
σοφων mądrych
2532
και i
3588
την
4907
συνεσιν zrozumienie
3588
των
4908
συνετων rozumnych inteligentnych
114
αθετησω odrzucę unieważnię
 
20
4226
που Gdzie
4680
σοφος mądry
4226
που gdzie
1122
γραμματευς znawca Pisma uczony w Piśmie
4226
που gdzie
4804
συζητητης badacz
3588
του
165
αιωνος wieku
5127
τουτου tego
3780
ουχι czyż nie
3471
εμωρανεν uczynił głupią
3588
ο
2316
θεος Bóg
3588
την
4678
σοφιαν mądrość
3588
του
2889
κοσμου świata
5127
τουτου tego
 
21
1894
επειδη skoro zaś jako, że
1063
γαρ bowiem
1722
εν w
3588
τη
4678
σοφια mądrości
3588
του
2316
θεου Boga
3756
ουκ nie
1097
εγνω poznał
3588
ο
2889
κοσμος świat
1223
δια przez
3588
της
4678
σοφιας mądrość
3588
τον
2316
θεον Boga
2106
ευδοκησεν miał upodobanie
3588
ο
2316
θεος Bóg
1223
δια przez
3588
της
3472
μωριας głupotę
3588
του
2782
κηρυγματος ogłaszania
4982
σωσαι zbawić uratować
3588
τους
4100
πιστευοντας wierzących
 
22
1894
επειδη skoro zaś jako, że
2532
και i
2453
ιουδαιοι Judejczycy [wielbić]
4592
σημειον znaku
154
αιτουσιν proszą domagają się
2532
και i
1672
ελληνες Grecy
4678
σοφιαν mądrości
2212
ζητουσιν szukają
 
23
2249
ημεις my
1161
δε zaś
2784
κηρυσσομεν głosimy
5547
χριστον Pomazańca
4717
εσταυρωμενον który jest ukrzyżowany
2453
ιουδαιοις (dla) Judejczyków [wielbić]
3303
μεν wprawdzie prawdziwie
4625
σκανδαλον zgorszenie
1672
ελλησιν (dla) Greków
1161
δε zaś
3472
μωριαν głupotę
 
24
846
αυτοις (dla) samych
1161
δε zaś
3588
τοις
2822
κλητοις powołanych
2453
ιουδαιοις Judejczyków [wielbić]
5037
τε zarówno
2532
και i
1672
ελλησιν Greków
5547
χριστον Pomazańca
2316
θεου Boga
1411
δυναμιν mocą
2532
και i
2316
θεου Boga
4678
σοφιαν mądrością
 
25
3754
οτι gdyż
3588
το
3474
μωρον głupie
3588
του
2316
θεου Boga
4680
σοφωτερον mądrzejsze
3588
των (od)
444
ανθρωπων ludzi
2076
εστιν jest
2532
και i
3588
το
772
ασθενες słabe bezsilne
3588
του
2316
θεου Boga
2478
ισχυροτερον mocniejsze od silniejsze od
3588
των
444
ανθρωπων ludzi
2076
εστιν jest
 
26
991
βλεπετε Przyglądacie się Patrzycie
1063
γαρ bowiem
3588
την (na)
2821
κλησιν powołanie
5216
υμων wasze
80
αδελφοι bracia
3754
οτι że
3756
ου nie
4183
πολλοι liczni wielu
4680
σοφοι mądrzy
2596
κατα według
4561
σαρκα ciała
3756
ου nie
4183
πολλοι liczni wielu
1415
δυνατοι mocni możni
3756
ου nie
4183
πολλοι liczni wielu
2104
ευγενεις szlachetnie urodzeni dobrze urodzeni
 
27
235
αλλα ale
3588
τα
3474
μωρα głupie
3588
του
2889
κοσμου świata
1586
εξελεξατο wybrał
3588
ο
2316
θεος Bóg
2443
ινα aby
3588
τους
4680
σοφους mądrych
2617
καταισχυνη zawstydzałby hańbiłby
2532
και i
3588
τα
772
ασθενη słabych bezsilnych
3588
του
2889
κοσμου świata
1586
εξελεξατο wybrał
3588
ο
2316
θεος Bóg
2443
ινα aby
2617
καταισχυνη zawstydzałby hańbiłby
3588
τα
2478
ισχυρα mocne silne
 
28
2532
και i
3588
τα
36
αγενη niskiego rodu nieurodzone
3588
του
2889
κοσμου świata
2532
και i
3588
τα
1848
εξουθενημενα które jest wzgardzone które jest za nic miane
1586
εξελεξατο wybrał
3588
ο
2316
θεος Bóg
2532
και i
3588
τα
3361
μη nie
5607
οντα istniejące
2443
ινα aby
3588
τα (to, co)
5607
οντα istniejące
2673
καταργηση mógłby unieważnić uznałby za bezużyteczne
 
29
3704
οπως tak aby
3361
μη nie
2744
καυχησηται chlubiłoby się chełpiłoby się
3956
πασα każde
4561
σαρξ ciało
1799
ενωπιον przed
846
αυτου Nim
 
30
1537
εξ Przez Dzięki
846
αυτου Niego
1161
δε zaś
5210
υμεις wy
2075
εστε jesteście
1722
εν w
5547
χριστω Pomazańcu
2424
ιησου Jezusie [JHWH jest zbawieniem]
3739
ος który
1096
εγενηθη stał się
2254
ημιν (dla) nas
4678
σοφια mądrość
575
απο od z
2316
θεου Boga
1343
δικαιοσυνη sprawiedliwość
5037
τε zarówno
2532
και i
38
αγιασμος poświęcenie uświęcenie
2532
και i
629
απολυτρωσις odkupienie
 
31
2443
ινα aby
2531
καθως tak, jak
1125
γεγραπται jest napisane
3588
ο
2744
καυχωμενος chlubiący się chełpiący się
1722
εν w
2962
κυριω Panu
2744
καυχασθω niech chlubi się niech chełpi się


 ^Początek rozdziałuIdź do 1 List do Koryntian 2