Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Ewangelia Mateusza 15
 
1
5119
Wtedy
4334
przyszli do
2424
Jezusa
575
z
2414
Jerozolimy
1122
znawcy Pisma
2532
i
5330
faryzeusze
3004
mówiąc:
 
2
1223
Dla
 
-
5101
czego
3101
uczniowie
4675
twoi
3845
postępują wbrew
3862
tradycji
4245
starszych?
1063
Bowiem
3756
nie
3538
myją
5495
rąk
846
swoich,
3752
gdy
2068
jedzą
740
chleb.
 
3
1161
A
3588
on
611
odpowiadając
2036
powiedział
846
im:
1223
Dla
 
-
5101
czego
2532
i
5210
wy
3845
postępujecie wbrew
1785
przykazaniu
2316
Bożemu
1223
z powodu
5216
waszej
3862
tradycji?
(1)
 
 
4
2316
Bóg
1063
bowiem
1781
rozkazał
3004
mówiąc:
5091
Czcij
3962
ojca
2532
i
3384
matkę
4675
[x],
2532
a
2551
złorzeczący
3962
ojcu
2228
lub
3384
matce
2288
śmiercią
5053
niech umrze.
(2)
 
 
5
1161
Ale
5210
wy
3004
mówicie:
3739
Kto
302
by
2036
powiedziałby
3962
ojcu
2228
lub
3384
matce:
1435
Darem
 
(ofiarnym)
1537
ode
1700
mnie
 
(będzie to),
1437
dzięki
3739
czemu
5623
otrzymałbyś pomoc;
(3)
 
2532
i
3756
nie
3361
[-]
5091
uczciłby
3962
ojca
846
swego
2228
albo
3384
matki
846
swojej.
 
6
2532
I
208
unieważniliście
1785
przykazanie
2316
Boże
1223
z powodu
3862
tradycji
5216
waszej.
(4)
 
 
7
5273
Hipokryci!
2573
Dobrze
4395
prorokował
4012
o
5216
was
2268
Izajasz
3004
mówiąc:
 
8
1448
Zbliża się do
3427
mnie
3778
ten
2992
lud
4750
ustami
846
swoimi
2532
i
5491
wargami
(5)
 
3165
mnie
5091
czci,
1161
ale
2588
serce
846
ich
4206
daleko
568
jest
575
ode
1700
mnie.
 
9
1161
Lecz
3155
daremnie
3165
mnie
4576
czczą
1321
ucząc
1319
nauk
 
-
1778
nakazów
444
ludzkich.
 
10
2532
A
4341
zawoławszy do siebie
3793
tłum
2036
powiedział
846
im:
191
Słuchajcie
2532
i
4920
rozumiejcie.
 
11
3756
Nie
1525
to, co wchodzi
1519
do
4750
ust
2840
zanieczyszcza
444
człowieka,
235
ale
1607
to, co wychodzi
1537
z
4750
ust,
5124
to
2840
zanieczyszcza
444
człowieka.
 
12
5119
Wtedy
3101
uczniowie
846
jego
4334
podszedłszy
2036
powiedzieli
846
mu:
1492
Wiesz,
3754
że
5330
faryzeusze
 
,
191
usłyszawszy
 
(to)
3056
słowo,
4624
zgorszyli się?
(6)
 
 
13
1161
A
3588
on
611
odpowiadając
2036
powiedział:
3956
Każda
5451
roślina,
3739
której
3756
nie
5452
zasadził
3962
ojciec
3450
mój
3770
niebiański,
1610
zostanie wykorzeniona.
 
14
863
Zostawcie
846
ich.
1526
5185
ślepymi
3595
przewodnikami
5185
ślepych.
1161
A
5185
ślepy
1437
jeśli
5185
ślepego
3594
prowadzi,
297
obaj
1519
w
999
dół
4098
wpadną.
 
15
1161
A
4074
Piotr
611
odpowiadając
2036
powiedział
846
mu:
5419
Wyłóż
2254
nam
3778
3850
przypowieść.
 
16
1161
A
2424
Jezus
2036
powiedział:
2532
I
5210
wy
188
nadal
801
niepojętni
2075
jesteście?
 
17
3768
Jeszcze nie
3539
rozumiecie,
3754
że
3956
wszystko,
1531
co wchodzi
1519
w
4750
usta
1519
do
2836
brzucha
5562
idzie
2532
i
1519
do
856
latryny
1544
jest wyrzucane?
 
18
1161
Ale
1607
to, co wychodzi
1537
z
4750
ust,
1537
z
2588
serca
1831
wychodzi
 
-
2548
to
2840
zanieczyszcza
444
człowieka.
 
19
1537
Z
2588
serca
1063
bowiem
1831
wychodzą
4190
złe
1261
myśli,
5408
zabójstwa,
3430
cudzołóstwa,
4202
nierządy,
2829
kradzieże,
5577
fałszywe świadectwa,
988
zniewagi słowne.
 
20
5023
To
2076
jest
2840
to, co zanieczyszcza
444
człowieka.
1161
A
5315
jedzenie
449
nieumytymi
5495
rękami
3756
nie
2840
zanieczyszcza
444
człowieka.
 
21
2532
A
2424
Jezus
1831
wyszedłszy
1564
stamtąd,
402
odszedł
1519
na
3313
obszary
5184
Tyru
2532
i
4605
Sydonu.
 
22
2532
A
2400
oto
1135
kobieta,
5478
Kananejka
575
z
1565
tamtych
3725
obszarów,
1831
wyszedłszy
2905
krzyknęła
846
do niego
3004
mówiąc:
1653
Ulituj się
 
(nade)
3165
mną
2962
Panie,
5207
synu
1138
Dawida!
3450
Moja
2364
córka
2560
ciężko
1139
jest opętana przez demona.
 
23
1161
A
3588
on
3756
nie
611
odpowiedział
846
jej
3056
słowem.
2532
I
4334
podszedłszy
846
jego
3101
uczniowie
2065
prosili
846
go
3004
mówiąc:
630
Odeślij
846
ją,
3754
bo
2896
krzyczy
3693
za
2257
nami.
 
24
1161
A
3588
on
611
odpowiadając
2036
powiedział:
3756
Nie
649
jestem posłany
 
(do pogan),
1487
tylko
3361
[-]
(7)
 
1519
do
4263
owiec,
622
utraconych
3624
z domu
2474
Izraela.
 
25
1161
Ale
3588
ona
2064
podszedłszy,
4352
pokłoniła się
(8)
 
846
mu
3004
mówiąc:
2962
Panie,
997
pomóż
3427
mi!
 
26
1161
A
3588
on
611
odpowiadając
2036
powiedział:
3756
Nie
2076
jest
2570
dobrze
2983
zabierać
740
chleb
5043
dzieciom
2532
i
906
rzucać
2952
szczeniętom.
 
27
1161
A
3588
ona
2036
powiedziała:
3483
O tak,
2962
Panie!
1063
Bo
2532
także
2952
szczenięta
2068
jedzą
575
z
5589
okruszyn,
4098
które padają
575
ze
5132
stołu
846
ich
2962
panów.
 
28
5119
Wtedy
2424
Jezus
611
odpowiadając
2036
powiedział
846
jej:
5599
O
1135
kobieto!
3173
Wielka
4675
twa
4102
wiara!
1096
Niech stanie się
4671
tobie,
5613
jak
2309
chcesz.
2532
I
2390
została uzdrowiona
846
jej
2364
córka
575
od
1565
tej
5610
godziny.
 
29
2532
A
3327
odszedłszy
1564
stamtąd
2064
przyszedł
2424
Jezus
3844
nad
2281
morze
1056
Galilei,
2532
a
305
wszedłszy
1519
na
3735
górę,
2521
usiadł
1563
tam.
 
30
2532
I
4334
podeszły do
846
niego
4183
wielkie
3793
tłumy
(9)
 
2192
mając
3326
ze
1438
sobą:
5560
niewładnych w nogach,
5185
ślepych,
2974
głuchych,
2948
kalekich
2532
oraz
4183
wielu
2087
innych;
(10)
 
2532
i
4496
rzucali
846
ich
3844
pod
4228
nogi
2424
Jezusa,
2532
i
2323
uzdrowił
846
ich.
 
31
5620
Tak, że
3793
tłum
2296
zdziwił się
991
widząc
2974
głuchych,
2980
którzy mówią,
2948
kalekich
 
-
5199
zdrowych,
5560
niewładnych w nogach,
4043
którzy chodzą
2532
i
5185
ślepych,
991
którzy widzą.
2532
I
1392
wychwalali
2316
Boga
2474
Izraela.
 
32
1161
Lecz
2424
Jezus,
4341
zwoławszy
3101
uczniów
846
swoich
2036
powiedział:
4697
Lituję się
1909
nad
3793
tłumem,
3754
ponieważ
2235
już
5140
trzy
2250
dni
4357
trwają przy
3427
mnie,
2532
a
3756
nie
2192
mają
5101
co
5315
jeść.
2532
A
3756
nie
2309
chcę
630
wypuścić
846
ich
3523
głodnych,
3379
aby nie
1590
osłabli
1722
w
3598
drodze.
 
33
2532
I
3004
rzekli
846
mu
3101
uczniowie
846
jego:
4159
Skąd
2254
nam
1722
na
2047
pustkowiu
5118
tak wiele
740
chlebów,
5620
żeby
5526
nakarmić
5118
tak wielki
3793
tłum?
 
34
2532
I
3004
rzekł
846
im
2424
Jezus:
4214
Jak wiele
2192
macie
740
chlebów?
1161
A
3588
oni
2036
odpowiedzieli:
2033
Siedem
2532
i
3641
niewiele
2485
rybek.
 
35
2532
I
2753
nakazał
3793
tłumowi
377
położyć się
1909
na
1093
ziemi,
 
36
2532
i
2983
wziął
2033
siedem
740
chlebów,
2532
i
2486
ryby;
2168
podziękował,
2806
połamał
2532
i
1325
dawał
3101
uczniom
846
swoim,
1161
a
3101
uczniowie
3793
tłumom.
 
37
2532
I
5315
jedli
3956
wszyscy,
2532
i
5526
nakarmieni zostali,
2532
i
142
zebrali
2033
siedem
4134
pełnych
4711
koszy
4052
nadmiarowych
2801
kawałków.
 
38
1161
A
3588
tych,
2068
którzy jedli
2258
było
5070
cztery tysiące
435
mężów,
5565
oprócz
1135
kobiet
2532
i
3813
dzieci.
 
39
2532
A
630
odesławszy
3793
tłumy,
1684
wszedł
1519
do
4143
łodzi
2532
i
2064
przybył
1519
w pobliże
3725
granic
3093
Magadanu.


1 Mat 15,3 MG: "z uwagi na waszą tradycję".
2 Mat 15,4 TR: "Czcij ojca i matkę swoją (4675)".
3 Mat 12,5 MG: "mógłbyś odnieść pożytek".
4 Mat 15,6 MG: "z uwagi na tradycję waszą".
5 Mat 15,8 MG: "ustami".
6 Mat 15,12 MG: "upadli".
7 Mat 15,24 MG: "a jedynie" - dosłownie: "jeśli nie" (εἰ μὴ)
8 Mat 15,25 MG: "pokłon oddała".
9 Mat 15,30 "liczne tłumy".
10 Mat 15,30 MG: "licznych innych".


Idź do Ewangelia Mateusza 14^Początek rozdziałuIdź do Ewangelia Mateusza 16