Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Ewangelia Mateusza 16
 
1
2532
A
5330
faryzeusze
2532
i
4523
saduceusze
4334
podszedłszy
3985
poddali próbie
846
go
1905
prosząc,
1925
aby pokazał
846
im
4592
znak
1537
z
3772
nieba.
 
2
3588
A
1161
on
611
odpowiadając
2036
rzekł
846
im:
3798
Gdy wieczór
1096
się pojawia
3004
mówicie:
 
(Będzie)
2105
pogoda,
1063
bo
4449
czerwieni się
(1)
 
3772
niebo.
 
3
2532
A
4404
rano:
4594
Dzisiaj
 
(będzie)
5494
burza,
4449
czerwieni się
(2)
 
1063
bowiem
4768
ponure
3772
niebo.
5273
Hipokryci!
3303
[-]
4383
Oblicze
3772
niebios
1097
umiecie
1252
rozróżniać,
1161
ale
4592
znaków
2540
czasów
3756
nie
1410
jesteście w stanie!
 
4
1074
Pokolenie
4190
złe
2532
i
3428
cudzołożne
4592
znaku
1934
pragnie,
2532
a
4592
znak
3756
nie
1325
zostanie
846
mu
 
dany,
1487
poza
3361
[-]
4592
znakiem
4396
proroka
2495
Jonasza.
2532
I
2641
opuściwszy
846
ich,
565
odszedł.
 
5
2532
A
3101
uczniowie
846
jego
2064
przybywszy
1519
na
4008
drugą stronę,
1950
zapomnieli
2983
wziąć
740
chlebów.
 
6
1161
A
2424
Jezus
2036
powiedział
846
im:
3708
Uważajcie
(3)
 
2532
i
4337
wystrzegajcie się
575
[-]
2219
zaczynu
5330
faryzeuszów
2532
i
4523
saduceuszów.
 
7
1161
A
3588
oni
1260
rozważali
1722
między
1438
sobą
3004
mówiąc,
3754
że:
740
Chleba
3756
nie
2983
wzięliśmy.
 
8
1161
A
2424
Jezus
1097
zauważywszy
 
(to)
2036
powiedział
846
im:
5101
Dlaczego
1260
rozważacie
1722
między
1438
sobą,
3640
małej wiary,
3754
że
740
chlebów
3756
nie
2983
wzięliście?
 
9
3768
Jeszcze nie
3539
rozumiecie
3761
ani nie
3421
przypominacie sobie
3588
tych
4002
pięciu
740
chlebów
 
(dla)
4000
pięciu tysięcy?
2532
I
4214
jakże wiele
2894
koszy
2983
zebraliście?
 
10
3761
Ani
2033
siedmiu
740
chlebów
 
(dla)
5070
czterech tysięcy?
2532
I
4214
jakże wiele
4711
koszy
2983
zebraliście?
 
11
4459
Jednak
3756
nie
3539
rozumiecie,
3754
że
3756
nie
4012
o
740
chlebach
5213
wam
2036
powiedziałem?
4337
Wystrzegajcie się
575
[-]
2219
zaczynu
5330
faryzeuszów
2532
i
4523
saduceuszów.
 
12
5119
Wtedy
4920
zrozumieli,
3754
że
3756
nie
2036
powiedział,
 
(aby)
4337
wystrzegać się
575
[-]
2219
zaczynu
740
chlebowego,
235
lecz
575
[-]
1322
nauki
5330
faryzeuszów
2532
i
4523
saduceuszów.
 
13
1161
A
2424
Jezus,
2064
gdy przyszedł
1519
w
3313
okolice
2542
Cezarei
5376
Filipowej,
2065
pytał
846
swoich
3101
uczniów
3004
mówiąc:
5101
Co
 
(o)
3165
mnie
3004
mówią
444
ludzie?
 
(Kim)
1511
jest
5207
Syn
444
Człowieczy?
(4)
 
 
14
1161
A
3588
oni
2036
powiedzieli:
3588
Jedni
3303
[-]
 
- (że)
2491
Janem
910
Chrzcicielem,
243
inni
1161
zaś
 
- (że)
2243
Eliaszem,
2087
drudzy
1161
zaś
 
- (że)
2408
Jeremiaszem
2228
lub
1520
jednym
 
(z)
4396
proroków.
 
15
3004
Powiedział
846
im:
1161
A
5210
wy
5101
co
3004
mówicie
 
(o)
3165
mnie?
 
(Kim)
1511
jestem?
(5)
 
 
16
1161
A
4613
Szymon
4074
Piotr
611
odpowiadając
2036
powiedział:
4771
Ty
1488
jesteś
5547
Chrystus,
5207
syn
2316
Boga
2198
żywego.
 
17
2532
A
2424
Jezus
611
odpowiadając
2036
powiedział
846
mu:
3107
Szczęśliwy
1488
jesteś
4613
Szymonie
920
synu Jony,
3754
bo
3756
nie
4561
doczesne ciało
2532
i
129
krew
601
objawiły
4671
ci
 
(to),
235
ale
3962
Ojciec
3450
mój
1722
w
3772
niebiosach.
 
18
1161
A
2504
także ja
4671
ci
3004
mówię,
3754
że
4771
ty
1488
jesteś
4074
Piotr,
2532
a
1909
na
3778
tej
4073
skale
3618
zbuduję
3450
moje
1577
zgromadzenie
2532
i
4439
bramy
86
Hadesu
3756
nie
2729
przezwyciężą
846
go.
 
19
2532
I
1325
dam
4671
ci
2807
klucze
932
królestwa
3772
niebios,
2532
i
3739
cokolwiek
1437
byś
1210
związał
1909
na
1093
ziemi,
2071
będzie
1210
związane
1722
w
3772
niebiosach,
2532
i
3739
cokolwiek
1437
byś
3089
rozwiązał
1909
na
1093
ziemi,
2071
będzie
3089
rozwiązane
1722
w
3772
niebiosach.
 
20
5119
Wtedy
1291
nakazał
3101
uczniom
846
swym,
2443
aby
3367
nikomu
 
(nie)
2036
powiedzieli,
3754
że
846
on
2076
jest
2424
Jezusem
 
5547
Chrystusem.
 
21
575
Od
5119
wtedy
756
zaczął
2424
Jezus
1166
pokazywać
846
swoim
3101
uczniom,
3754
że
1163
musi
846
on
565
odejść
1519
do
2414
Jerozolimy
2532
i
4183
wiele
3958
wycierpieć
575
od
4245
starszych
2532
i
749
arcykapłanów,
2532
i
1122
znawców Pisma,
2532
i
615
zostać zabitym,
2532
a
5154
trzeciego
2250
dnia
1453
być wzbudzonym.
(6)
 
 
22
2532
I
4355
wziąwszy
846
go
 
na bok,
4074
Piotr
756
zaczął
846
go
2008
gromić
3004
mówiąc:
2436
życzliwym
4671
dla Ciebie,
2962
Panie
(7)
 
 
-
3756
o nie,
3361
nie
2071
będzie
4671
ci
5124
to
 
(dane).
 
23
1161
A
3588
on
4762
odwróciwszy się,
2036
powiedział
4074
Piotrowi:
5217
Odejdź
3694
za
3450
mnie
4567
szatanie;
4625
zgorszeniem
3450
mi
1488
jesteś,
(8)
 
3754
ponieważ
3756
nie
5426
myślisz
3588
o tym, co
2316
boże,
235
ale
3588
o tym, co
444
ludzkie.
 
24
5119
Wtedy
2424
Jezus
2036
powiedział
846
swoim
3101
uczniom:
1487
Jeśli
5100
ktoś
2309
chce
2064
pójść
3694
za
3450
mną,
533
niech się wyprze
1438
siebie samego
2532
i
142
niech weźmie
846
swój
4716
krzyż,
2532
i
190
niech idzie za
3427
mną.
 
25
3739
Kto
1063
bowiem
302
[-]
2309
chciałby
5590
duszę
846
swoją
4982
uratować,
622
utraci
846
ją,
1161
a
3739
kto
622
by utracił
5590
duszę
846
swoją
1752
z uwagi na
1700
mnie,
2147
znajdzie
846
ją.
 
26
1063
Bo
5101
jaki
5623
będzie miał pożytek
444
człowiek,
1437
jeśli
2889
świat
3650
cały
2770
zyska,
1161
a
5590
duszę
846
swoją
2210
utraci?
2228
Lub
5101
co
1325
da
444
człowiek
465
w zamian za
5590
duszę
846
swoją?
 
27
3195
Musi
1063
bowiem
5207
Syn
444
Człowieczy
2064
przyjść
1722
w
1391
chwale
3962
Ojca
846
swego,
3326
z
32
aniołami
846
swymi
2532
i
5119
wtedy
591
odda
1538
każdemu
2596
według
4234
czynów
846
jego.
 
28
281
Zaprawdę
3004
mówię
5213
wam:
1526
5100
niektórzy
2476
stojący
5602
tutaj,
3748
którzy
3756
nie
3361
[-]
1089
skosztują
2288
śmierci,
2193
1492
zobaczą
5207
Syna
444
Człowieczego
2064
przychodzącego
1722
w
932
królestwie
846
swoim.


1 Mat 16,2 MG: "ogniście czerwone jest".
2 Mat 16,3 MG: "ogniście czerwone jest".
3 Mat 16,6 MG: "Patrzcie"
4 Mat 16,13 MG: "Mówią ludzie, (że) kim jestem ja - Syn Człowieczy?
5 Mat 16,15 MG: "A wy mówicie, że kim jestem?
6 Mat 16,21 MG: "się obudzić".
7 Mat 16,22 MG: (Bóg) życzliwy dla Ciebie, Panie
8 Mat 16,23 MG: "pułapka mi jesteś".


Idź do Ewangelia Mateusza 15^Początek rozdziałuIdź do Ewangelia Mateusza 17