Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Ewangelia Mateusza 8
 
1
1161
A
2597
gdy zszedł
846
on
575
z
3735
góry,
190
szły za
846
nim
4183
wielkie
3793
tłumy.
(1)
 
 
2
2532
A
2400
oto
3015
trędowaty
2064
podszedł,
4352
pokłonił się
(2)
 
846
mu
 
(i)
3004
powiedział:
2962
Panie,
1437
gdybyś
2309
zechciał,
1410
jesteś w stanie
3165
mnie
2511
oczyścić.
 
3
2532
I
1614
wyciągnąwszy
5495
rękę,
2424
Jezus
680
dotknął
846
go
3004
mówiąc:
2309
Chcę,
2511
zostań oczyszczony.
2532
I
2112
natychmiast
2511
został oczyszczony
846
jego
3014
trąd.
 
4
2532
I
3004
powiedział
846
mu
2424
Jezus:
3708
Uważaj,
3367
nikomu
 
(nie)
2036
mów,
235
ale
5217
odejdź,
1166
pokaż
4572
się
2409
kapłanowi
2532
i
4374
zanieś
1435
dar,
3739
który
4367
nakazał
3475
Mojżesz
1519
na
3142
świadectwo
846
dla nich.
 
5
1161
A
1525
gdy wszedł
846
on
(3)
 
1519
do
2584
Kafarnaum,
4334
podszedł
846
do niego
1543
setnik,
3870
prosząc
846
go
 
6
2532
i
3004
mówiąc:
2962
Panie,
3450
mój
3816
chłopiec
906
leży
1722
w
3614
domu
3885
sparaliżowany,
1171
strasznej
928
próbie poddawany.
 
7
2532
A
2424
Jezus
3004
rzekł
846
mu:
1473
Ja
2064
przyjdę
 
(i)
846
go
2323
uzdrowię.
 
8
2532
A
1543
setnik
611
odpowiadając
5346
powiedział:
2962
Panie,
3756
nie
1510
jestem
2425
wystarczająco
 
(godzien),
2443
abyś
1525
wszedł
5259
pod
3450
mój
4721
dach,
235
ale
2036
powiedz
3440
tylko
3056
słowo,
2532
a
3450
mój
3816
chłopiec
2390
zostanie uzdrowiony.
 
9
1063
Bo
2532
i
1473
ja
 
(choć)
1510
jestem
444
człowiekiem
5259
pod
1849
władzą,
2192
mam
5259
pod
1683
sobą
4757
żołnierzy
2532
i
3004
mówię
5129
temu
 
:
4198
Idź
 
-
2532
i
4198
idzie.
(4)
 
2532
A
243
innemu
 
:
2064
Przyjdź
 
.
2532
I
2064
przychodzi.
2532
A
3450
mojemu
1401
niewolnikowi:
4160
Uczyń
5124
to.
2532
I
4160
czyni.
 
10
1161
A
2424
Jezus,
191
gdy
 
(to)
 
usłyszał,
2296
zdziwił się
2532
i
2036
powiedział
190
idącym za
 
(nim):
281
Zaprawdę
3004
mówię
5213
wam,
3761
że nie
2147
znalazłem
1722
w
2474
Izraelu
5118
tak wielkiej
4102
wiary.
 
11
1161
I
3004
mówię
5213
wam,
3754
że
2240
przyjdzie
4183
wielu
(5)
 
575
ze
395
wschodu
2532
i
1424
zachodu,
2532
i
347
położą się
 
(przy stole)
1722
w
932
królestwie
3772
niebios
3326
z
11
Abrahamem,
2532
i
2464
Izaakiem,
2532
i
2384
Jakubem.
 
12
1161
A
5207
synowie
932
królestwa
1544
zostaną wyrzuceni
1519
w
1857
zewnętrzną
4655
ciemność.
1563
Tam
2071
będzie
2805
płacz
2532
i
1030
zgrzytanie
3599
zębów.
 
13
2532
I
2036
powiedział
2424
Jezus
1543
setnikowi:
5217
Odejdź,
2532
a
5613
jak
4100
uwierzyłeś,
 
(tak)
4671
ci
1096
niech się stanie.
2532
I
1722
w
1565
tej
5610
chwili
2390
został uzdrowiony
846
jego
3816
chłopiec.
 
14
2532
A
2424
Jezus,
2064
gdy przybył
1519
do
3614
domu
4074
Piotra,
1492
zobaczył
846
jego
3994
teściową,
906
leżącą
2532
i
4445
gorączkującą.
 
15
2532
I
680
dotknął
846
jej
5495
rękę,
2532
i
863
opuściła
846
4446
gorączka.
2532
I
1453
wstała,
2532
i
1247
służyła
846
im.
 
16
1161
A
 
(gdy)
1096
nastał
3798
wieczór,
4374
przyprowadzali
846
mu
4183
wielu
(6)
 
1139
opętanych przez demona.
2532
I
3056
słowem
1544
wyrzucił
4151
duchy
2532
oraz
2323
uzdrowił
3956
wszystkich,
2192
którzy się mieli
2560
źle,
 
17
3704
aby
4137
wypełniło się
3588
to, co
4483
zostało powiedziane
1223
przez
4396
proroka
2268
Izajasza,
3004
który mówił:
846
On
2983
wziął
2257
nasze
769
słabości
2532
oraz
3554
choroby
941
zabrał.
 
18
1161
A
2424
Jezus,
1492
gdy zobaczył
4183
wielki
3793
tłum
4012
wokół
846
siebie,
2753
kazał
565
odpłynąć
1519
na
4008
drugą stronę.
 
19
2532
A
1520
jeden
 
(ze)
1122
znawców Pisma
4334
podszedł
 
(i)
2036
powiedział
846
mu:
1320
Nauczycielu,
190
pójdę za
4671
tobą,
1437
jeśli
3699
gdzieś
565
pójdziesz.
(7)
 
 
20
2532
I
3004
rzekł
846
mu
2424
Jezus:
258
Lisy
2192
mają
5454
nory,
2532
a
4071
ptaki
3772
niebiańskie
 
2682
gniazda,
1161
lecz
5207
Syn
444
Człowieczy
3756
nie
2192
ma
4226
gdzie
2776
głowy
2827
skłonić.
 
21
1161
A
846
Jego
2087
drugi
3101
uczeń
2036
powiedział
846
mu:
2962
Panie,
2010
pozwól
3427
mi
4412
najpierw
565
odejść
2532
i
2290
pogrzebać
3450
mego
3962
ojca.
 
22
1161
A
2424
Jezus
2036
powiedział
846
mu:
190
Idź za
3427
mną
2532
i
863
zostaw
3498
zmarłym
2290
grzebanie
1438
ich
3498
zmarłych.
 
23
2532
A
1684
kiedy
846
on
 
wszedł
1519
do
4143
łodzi,
190
towarzyszyli
846
mu
846
jego
3101
uczniowie.
 
24
2532
I
2400
oto
3173
wielki
4578
sztorm
1096
powstał
1722
na
2281
morzu,
5620
tak że
4143
łódź
2572
była przykrywana
5259
przez
2949
fale.
846
On
1161
zaś
2518
spał.
 
25
2532
A
3101
uczniowie
848
[x]
4334
podszedłszy,
1453
obudzili
846
go
3004
mówiąc:
 
:
2962
Panie!
4982
Ratuj
2248
nas!
622
Giniemy!
(8)
 
 
26
2532
I
3004
powiedział
846
im:
5101
Dlaczego
2075
jesteście
1169
lękliwi,
3640
małej wiary?
5119
Wtedy
1453
powstał,
(9)
 
2008
zgromił
417
wiatry
2532
i
2281
morze,
2532
i
1096
nastała
3173
wielka
1055
cisza.
 
27
1161
A
444
ludzie
2296
zdziwili się
3004
mówiąc:
4217
Kim
3778
on
2076
jest,
3754
że
2532
i
417
wiatry,
2532
i
2281
morze
5219
846
mu
5219
posłuszne?
 
28
2532
A
846
on,
2064
gdy przybył
1519
na
4008
drugą stronę
 
1519
na
5561
terytorium
1086
Gergezeńczyków
 
5221
wyszli
846
mu
 
na spotkanie
1417
dwaj
1139
opętani przez demona
1831
wychodząc
1537
z
3419
grobów
(10)
 
 
3029
bardzo
5467
uciążliwi,
5620
tak że
5100
nikt
3361
nie
2480
był w stanie
3928
przejść
1223
przez
1565
tamtą
3598
drogę.
 
29
2532
I
2400
oto
2896
krzyczeli
3004
mówiąc:
5101
Co
2254
nam
2532
do
4671
ciebie,
2424
Jezusie,
5207
Synu
2316
Boga?
2064
Przyszedłeś
5602
tu
4253
przed
2540
czasem
2248
nas
928
poddawać próbie?
 
30
1161
A
3112
daleko
575
od
846
nich
2258
była
4183
wielka
34
trzoda
(11)
 
1006
pasących się
5519
świń.
 
31
1161
A
1142
demony
3870
prosiły
846
go
3004
mówiąc:
1487
Jeśli
2248
nas
1544
wyrzucasz,
2010
pozwól
2254
nam
565
odejść
1519
w
34
trzodę
5519
świń.
 
32
2532
I
2036
powiedział
846
im:
5217
Odejdźcie.
1161
A
1831
gdy wyszły,
565
odeszły
1519
w
34
trzodę
5519
świń.
2532
I
2400
oto
3956
cała
34
trzoda
5519
świń
3729
ruszyła
2596
z
2911
urwiska
1519
w
2281
morze.
2532
I
599
zginęły
1722
w
5204
wodach.
 
33
1161
A
1006
pasterze
5343
uciekli
2532
i
565
gdy odeszli
1519
do
4172
miasta,
518
opowiedzieli
3956
wszystko,
2532
także
3588
o
1139
opętanych przez demony.
 
34
2532
I
2400
oto
3956
całe
4172
miasto
1831
wyszło
2424
Jezusowi
1519
na
4877
spotkanie
2532
i
1492
gdy zobaczyli
846
go,
3870
prosili,
3704
żeby
3327
odszedł
575
od
846
ich
3725
granic.
(12)
 


1 Mat 8,1 MG: "liczne".
2 Mat 8,2 MG: "pokłon oddał".
3 Mat 8:5 TR: A gdy Jezus (2424) wszedł do Kafarnaum, podszedł do niego setnik, prosząc go.
4 Mat 8,9 MG: "mówię temu: Ruszaj. I wyrusza."
5 Mat 8,11 MG: "przyjdą liczni".
6 Mat 8,16 MG: "licznych".
7 Mat 8:19 MG: "pójdę za tobą gdziekolwiek (ty) pójdziesz"; gdziekolwiek - dosłownie: gdzieś jeśli ὅπου ἐὰν (3699 1437)
8 Mat 8:25 TR: A uczniowie jego (848) podszedłszy, obudzili Go, mówiąc: Władco! Ratuj nas! Giniemy!
9 Mat 8,26 MG: "podniósł się".
10 Mat 8:28 MG "(którzy) wyszli z grobów" - bez dodanego słowa "którzy", tekst jest równie czytelny; ἐξερχόμενοι - imiesłów czas teraźniejszy niedokonany - dosłownie "wychodząc".
11 Mat 8,30 MG: "trzoda licznych".
12 Mat 8:34 MG: "prosili, żeby odszedł (z dala) od ich granic" - zwrot "z dala" nie jest konieczny, bez niego tekst jest czytelny.


Idź do Ewangelia Mateusza 7^Początek rozdziałuIdź do Ewangelia Mateusza 9